EU:lle tavoitevuosi 2050 on haastava ja sen saavuttaminen edellyttää investointeja uusiin teknologioihin. Julkinen rahoitus ei riitä tavoitteen saavuttamiseksi, vaan myös yksityisten sijoittajien tulisi siirtyä rahoittamaan ilmastoystävällisiä hankkeita. Siksi EU haluaa asettaa selkeät kriteerit sille, mitä voidaan pitää kestävänä ja ympäristöystävällisenä sijoituskohteena. Näistä kriteereistä muodostuu EU-taksonomia.

EU-taksonomia on osa laajempaa ponnistelua siirtyä kohti kestävämpää taloutta ja vähentää ympäristövaikutuksia.

EU-taksonomian tavoitteet

Taksonomian tavoitteena on:

  • tarjota selkeä määritelmä siitä, mitä ”kestävä” tarkoittaa,
  • antaa yrityksille selkeä ja läpinäkyvä raportointimalli,
  • luoda luotettava työkalu erilaisten sijoitusten ympäristö- ja kestävyysvaikutusten arviointiin ja
  • ohjata sijoittajien rahoitusta kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin.

EU-taksonomian tarkoituksena on siis tarjota yhteinen kieli ja viitekehys sijoittajille, yrityksille ja sääntelijöille kestävien taloudellisten toimintojen arvioimiseen ja seurantaan. Ajatuksena on, että kun rahoitusvirrat saadaan kohti kestävää liiketoimintaa, ympäristöystävälliset investoinnit lisääntyvät. Samalla taksonomia vauhdittaa Euroopan Unionia saavuttamaan ympäristötavoitteensa.

Energia-alaa koskien taksonomia keskittyy arvioimaan, mitkä energiatoiminnot voidaan luokitella ympäristöystävällisiksi ja kestäviksi. Se sisältää kriteerit, jotka liittyvät esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin, energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön.

EU:n taksonomia-asetus astui voimaan heinäkuussa 2020. Silloin määriteltiin yleiset periaatteet kestävien sijoituskohteiden luokittelusta, ympäristötavoitteet ja raportointikehikko. Sen jälkeen taksonomiaa on täsmennetty ja täydennetty useita kertoja. Tuoreita ympäristötavoitteita (11/2023) on tehty koskien vesiensuojelua, kiertotaloutta, ympäristön pilaantumisen ehkäisyä sekä biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta.

EU-taksonomian jatkokehitys

Euroopan komissio on antanut (6/2023) tiedonannon, jonka mukaan uusia talouden aloja ja toimintoja lisätään ja olemassa olevia aloja ja toimintoja tarkennetaan ja päivitetään tarvittaessa sääntelyn ja teknologian kehityksen mukaisesti.

Ilmastokriteerien teknisiä arviointikriteerejä tullaan tarkastelemaan säännöllisesti uudelleen. Ympäristökriteerien laajentaminen on odotettavissa. Sosiaalisesta taksonomiasta on myös keskusteltu, mutta se ei näytä etenevän nopeasti.

Onko sijoituskohteen taloudellinen toiminta ympäristökestävää?

Taksonomian mukaan organisaation taloudellinen toiminta on ympäristön kannalta kestävää, jos se täyttää seuraavat kriteerit:
1) Taloudellinen toiminta edistää merkittävästi yhtä tai useampaa asetettua ympäristötavoitetta
2) Taloudellinen toiminta ei aiheuta huomattavaa haittaa muille ympäristötavoitteille
3) Taloudellinen toiminta toteutetaan säädettyjen vähimmäistason suojatoimien mukaisesti
4) Taloudellinen toiminta täyttää tekniset seulontakriteerit.

Ykköskohdassa mainittuja ympäristötavoitteita voivat olla esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, kiertotalouden edistäminen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tai vähentäminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Tampereen Energia auttaa Euroopan Unionia ympäristötavoitteiden saavuttamisessa

Tampereen Energia on kestävän kehityksen etujoukoissa Suomessa ja Euroopassa. Edistämme EU:n yhteisiä ympäristötavoitteita ja autamme asiakkaitamme saavuttamaan ilmastotavoitteensa.