1. Soveltamisala

1.1. Näitä yleisiä kaasun jakeluverkon verkkopalveluehtoja sovelletaan maakaasun ja uusiutuvista energialähteistä
peräisin olevan kaasun jakeluverkkoon liitetyn loppukäyttäjän kaasun verkkopalvelussa. Nämä ehdot ovat osa tätä
palvelua koskevaa, kaasun loppukäyttäjän (jäljempänä käyttäjä) ja jakeluverkonhaltijan välistä kaasun verkkopalvelusopimusta.
1.2. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun syöttö kaasun tuotantolaitteistosta suoraan jakeluverkkoon ei
sisälly näihin ehtoihin.

2. Määritelmät

2.1. Kaasulla tarkoitetaan maakaasua ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa kaasua sekä näiden seosta, jota
siirretään kaasun jakeluverkonhaltijan hallinnassa olevassa kaasun jakeluverkossa. Kaasu on laadultaan
järjestelmävastaavan asettamien ehtojen ja alalla yleisesti käytettyjen standardien mukaista.
2.2. Kaasun verkkopalvelulla (verkkopalvelu) tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa
kaasun jakelun vastiketta vastaan jakeluverkonhaltijan kaasun jakeluverkossa.
2.3. Kaasun jakeluverkolla (jakeluverkko) tarkoitetaan paikallista tai alueellista kaasuputkistoa, jonka kautta kaasua
kuljetetaan vähennetyllä paineella, mukaan lukien kaasun paikalliseen jakeluun pääasiallisesti käytettävät
korkeapaineputkistojen osat.
2.4. Liittyjä on jakeluverkonhaltijan kanssa kaasun liittymissopimuksen tekevä kaasun käyttöpaikan omistaja tai haltija.
2.5. Liittymisteholla tarkoitetaan kaasuliittymään varattua kaasutehoa.
2.6. Kaasun käyttäjä (käyttäjä) on henkilö tai yhteisö, joka ostaa kaasua ja sen jakelun tarvitseman verkkopalvelun
pääasiassa omaan käyttöönsä. Käyttäjänä voi olla myös liittyjä, joka hankkii kaasua liittymissopimuksensa
mukaisen liittämiskohdan kautta muiden käytettäväksi.
2.7. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii kaasua pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa
elinkeinotoimintaa varten.
2.8. Vähittäismyyjä (myyjä) on kaasua ja kaasun kokonaistoimituksia myyvä yritys, luonnollinen tai oikeushenkilö,
yhteisö tai laitos, joka on solminut vähittäismyyjän puitesopimuksen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
kanssa.
2.9. Jakeluverkonhaltija (verkonhaltija) on elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa jakelutoimintaa ja on vastuussa
jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä toiminta-alueellaan, sen yhteyksistä muihin verkkoihin sekä
sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset kaasun jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä.
2.10. Sopijapuolilla tarkoitetaan näissä ehdoissa verkonhaltijaa ja käyttäjää.
2.11. Liittymällä tarkoitetaan liittyjän oikeutta liittyä kaasun jakeluverkkoon liittymissopimuksen määrittelemässä
liittymispisteessä sekä sopijapuolten kaasulaitteistojen välistä rajapintaa.
2.12. Kaasun kokonaistoimitus on palvelukokonaisuus, joka sisältää sekä kaasun (kaasuenergian) vähittäismyynnin
käyttäjälle, että kaasun jakelun edellyttämän kaasun verkkopalvelun.
2.13. Kaasun kokonaistoimitussopimus (kokonaistoimitussopimus)on vähittäismyyjän toimitusvelvollisuuden piirissä
olevan käyttäjän oikeus solmia vähittäismyyjän kanssa sopimus, joka sisältää kaasun vähittäismyynnin ja kaasun
verkkopalvelun.
2.14. Energiavirasto määrää maakaasuverkkoluvassa yhden siirtoverkonhaltijan maakaasujärjestelmän
järjestelmävastaavaksi siirtoverkonhaltijaksi (järjestelmävastaava).
2.15. Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä on järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tietojärjestelmä, johon kerätään ja
jossa säilytetään tietoja jakeluverkkojen käyttöpaikoista ja biokaasun syöttöpisteistä sekä kaasun kulutuksesta ja
tuotannosta.
2.16. Kaasutoimituspäivä on ajanjakso alkaen klo 7:00 sekä päättyen seuraavana vuorokautena klo 7:00, Suomessa
noudatettavaa virallista aikaa.
2.17. Taseselvityksellä tarkoitetaan kunkin kaasutoimituspäivänä toteutuneiden maakaasukauppojen selvittämistä, jonka
tuloksena saadaan kunkin maakaasumarkkinoiden osapuolen maakaasutase ja tasepoikkeama.
2.18. Verkkopalvelutuotteella (eli verkkotuotteella) tarkoitetaan näissä ehdoissa verkkopalvelussa käytettävän
palvelukokonaisuuden määrittelyä. Määrittely sisältää tiedot verkkotuotteen mukaisista verkonhaltijan perimistä
maksuista. Verkkotuotetta voidaan kutsua myös tariffiksi. Tuotehinnastossa on esitetty käyttäjän käytettävissä
olevat verkkotuotteet. Tuotehinnasto sekä mahdollinen erillinen palveluhinnasto (hinnastot) ovat osa
verkkosopimusta.
2.19. Näissä ehdoissa esimerkiksi vahvistusilmoituksen, laskun, hinnanmuutosilmoituksen tai muun viestin lähettäminen
tarkoittaa myös saman viestisisällön sisältävän sanoman sähköistä lähettämistä. Käyttäjän osoite tai
laskutusosoite voi olla myös esimerkiksi sähköposti- tai muu vastaava käyttäjän ilmoittama yksilöllinen osoite.
Sanomien sähköinen lähettäminen edellyttää, että sopijapuolet ovat siitä sopineet. Muun käyttäjän kuin kuluttajan
kanssa voidaan erikseen sopia, että hinnan tai muiden sopimusehtojen muutosilmoitus voidaan laittaa Internetiin
nähtäville ennalta määriteltyyn osoitteeseen. Tämän lisäksi käyttäjän tulee saada tieto ilmoituksen
olemassaolosta Internetissä ennalta sovitulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä.
2.20. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää
sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.
2.21. Kaasumarkkinoita ja verkkopalvelua koskevat keskeiset säännökset ovat maakaasumarkkinalaissa, sähkö- ja
maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa.

3. Kaasun verkkosopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset

3.1. Verkkosopimus tehdään sopijapuolten välillä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.
3.2. Verkkosopimus voidaan tehdä, kun kyseistä kaasun käyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus on voimassa. Mikä
kiinteistön kaupan yhteydessä tehtyä liittymissopimuksen siirtoa ei voida toteuttaa, koska liittymää rasittavat
verkonhaltijalle erääntyneet saatavat, verkonhaltijalla ei ole velvollisuutta aloittaa verkkopalvelua ennen kuin
liittymän omistajan erääntyneet saatavat on maksettu tai verkonhaltija on hyväksynyt, että liittymissopimuksen
siirronsaaja ottaa ne vastattavakseen.
3.3. Verkkopalvelun aloittaminen (eli kaasun kytkeminen käyttäjälle) ja jatkaminen edellyttää kaasun verkkosopimuksen
lisäksi kaasun myyntisopimuksen sekä liittymissopimuksen voimassaoloa. Käyttäjän kaasun käyttöpaikan on
täytettävä verkonhaltijan asettamat jakeluverkkoon liittämistä koskevat tekniset vaatimukset.
3.4. Myyjän toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla käyttäjällä on oikeus solmia myyjän kanssa kaasun
kokonaistoimitussopimus, joka sisältää kaasun myynnin lisäksi kaasun verkkopalvelun. Tällaisen
kokonaistoimitussopimuksen perusteella myyjä vastaa käyttäjään nähden myös verkkopalveluista, joista myyjä ja
verkonhaltija sopivat keskenään. Kokonaistoimitussopimukseen sovelletaan kaasun myyntiehtoja ja kaasun
verkkopalveluehtoja. Kyseisissä ehdoissa kaasun kokonaistoimitussopimukseen sovelletaan, mitä kaasun
myyntisopimuksesta ja kaasun verkkosopimuksesta on mainittu.
3.5. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus kuluttajansuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä
peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua
sopimuksen tekemisestä. Muulla käyttäjällä on oikeus perua sopimus viimeistään kahta arkipäivää ennen kaasun
myynnin alkamista.
3.6. Verkkosopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa.
3.6.1. Verkkosopimus on tehtävä kirjallisesti, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii. Verkkosopimukseen
tulee silloin liittää hinnastot sekä linkki näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset
sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä sopimusta tehtäessä lähettää veloituksetta asiakkaalle
kirjallisesti. Sopimuksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan
tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa energiankuluttajan tarkistuslista on
saatavilla.
3.6.2. Sähköinen sopimus on sitova, jos se on tehty siinä muodossa, jota sähköiseltä sopimiselta
yleisesti edellytetään.
3.6.3. Jos verkkosopimus tehdään muutoin kuin kirjallisesti, verkonhaltijan tulee
maakaasumarkkinalaissa säädetyssä ajassa lähettää käyttäjälle sopimuksen vahvistusilmoitus
(vahvistus) tämän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun
osoitteeseen.
3.6.4. Vahvistuksessa mainitaan kaasun verkkosopimuksen voimaantulon ajankohta ja se sisältää
kaasun verkkosopimuksen yksilölliset ehdot, hinnastot ja selvityksen käyttäjän huomautusajasta
ja linkin näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan
pyynnöstä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti sopimusvahvistuksen yhteydessä.
Vahvistusilmoituksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta
sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.
3.6.5. Jos verkkosopimus tehdään kuluttajan kanssa etäviestimen avulla, tulee verkonhaltijan
lähettämään vahvistusilmoitukseen 3.6.3 kohdassa mainittujen seikkojen lisäksi soveltuvin osin
sisältyä myös muut kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut tiedot, mukaan lukien
kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut, maksamista koskevat ehdot, tieto
kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei verkonhaltija
ole toimittanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin.
3.6.6. Muutoin kuin kirjallisesti tehty verkkosopimus on tullut voimaan ja jatkuu vahvistuksessa
mainituin ehdoin, paitsi seuraavissa tapauksissa:
a) Käyttäjä ilmoittaa verkonhaltijalle 21 päivän kuluessa vahvistuksen lähettämisestä tai
siinä mainittuun vähintään 21 päivän kuluttua lähettämisestä olevaan määräpäivään
mennessä, ettei hän pidä vahvistuksessa mainittuja tai siinä selvitettyjä ehtoja tehdyn
sopimuksen ehtoja vastaavina. Sopimuksen tekemisen ja käyttäjän tekemän ilmoituksen
välisenä aikana sovelletaan vahvistuksen mukaisia sopimusehtoja, jollei muuta näytetä
sovitun.
b) Kuluttaja peruuttaa sopimuksen kuluttajansuojalain mukaisen etä- ja kotimyyntiin
liittyvän peruuttamisoikeuden mukaisesti. Jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa on
käyttänyt kaasua, hänen on maksettava käyttämästään kaasusta kohtuullinen korvaus
verkonhaltijalle. Korvaus määräytyy vahvistuksen mukaisin sopimusehdoin, jollei muuta
näytetä sovitun.
3.7. Sopimusasiakirjat muodostavat verkkosopimuksen sisällön. Jos kaasun verkkosopimuksen ja siinä mainittujen
asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:
1) Yksilölliset sopimusehdot
2) Hinnastot
3) Yleiset sopimusehdot (nämä ehdot).
3.8. Verkonhaltija ja käyttäjä voivat sopia muutoksista näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä
ehdoista kuluttajan vahingoksi.
3.9. Verkkotuotetta vaihdettaessa noudatetaan tuotehinnastoa ja sen rajoituksia tai tehdään uusi verkkosopimus.
Verkonhaltijalla on oikeus periä käyttäjän pyytämästä vaihdosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
3.10. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan sopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi käyttäjää,
käyttöpaikkaa, tai laskutusosoitetta tai muuta osoitetta, jota sopijapuolet ovat sopineet käytettävän verkonhaltijan
lähettämien vahvistusilmoitusten, hinnanmuutosilmoitusten sekä muiden ilmoitusten lähettämiseen.

4. Vakuus tai ennakkomaksu

4.1. Verkonhaltijalla on kaasun verkkosopimusta tehtäessä oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai
ennakkomaksu verkkosopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Jos verkkosopimus tehdään samojen
sopijapuolten välillä vain kaasunkäyttöpaikan vaihdoksen tai kaasun kokonaistoimitussopimuksen irtisanomisen
takia ilman, että samalla kaasunkäytössä tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, vakuutta voidaan vaatia
vain kohdan 4.2 mukaan.
4.2. Verkonhaltijalla on verkkopalvelun alkamisen jälkeen oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai
ennakkomaksu verkkosopimukseen perustuvien saataviensa maksamisesta, jos käyttäjä on olennaisesti
laiminlyönyt tähän tai toiseen kaasun verkkosopimukseen tai kaasun kokonaistoimitussopimukseen perustuvaa
maksuvelvollisuuttaan, jota ei ole perustellusti riitautettu tai jos käyttäjän luottotiedoista ilmenee, että käyttäjä on
ilmeisesti kyvytön suoriutumaan verkkosopimukseen perustuvista maksuista.
4.3. Verkonhaltija voi vaatia kuluttajalta kohtuullisen vakuuden tai ennakkomaksun verkkosopimusta tehtäessä sekä
verkkosopimuksen ollessa voimassa. Verkkosopimuksen ollessa voimassa vakuutta tai ennakkomaksua voidaan
vaatia vain, jos kuluttaja on olennaisesti laiminlyönyt sopijapuolten välisiin sopimussuhteisiin liittyviä
maksuvelvoitteita. Verkonhaltijalla tulee sekä verkkosopimusta tehtäessä että sen voimassa ollessa olla lisäksi
erittäin painava syy vakuus- tai ennakkomaksuvaateelleen. Erittäin painavia syitä voivat olla esimerkiksi:
a) kuluttajan verkkopalvelu on keskeytetty maksulaiminlyönnin takia;
b) verkonhaltijalla on kuluttajalta erääntyneitä verkkopalveluun, kaasun toimitukseen tai kaasun
liittymissopimukseen liittyviä saatavia, joiden määrää voidaan pitää huomattavana verkkopalvelun
laskutuksen määrään nähden; tai
c) kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan kaasun
verkkosopimukseen perustuvista maksuista.
4.4. Jos verkkosopimusta tehtäessä vakuutta ei ole määräpäivään mennessä maksettu, kaasun verkkosopimus raukeaa
välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Sopimus raukeaa, vaikka kaasun toimitus käyttöpaikkaan olisi aloitettu.
Käyttäjä on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen raukeamista käyttämästään kaasun verkkopalvelusta
sopimuksen mukaisen hinnan.
4.5. Verkonhaltijalla on oikeus käyttää vakuutta tai ennakkomaksua verkkopalveluun tai aiempiin samaa käyttöpaikkaa
koskeviin kaasun toimituksiin perustuvien erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja
kohtuullisten perimiskulujen suorittamiseksi. Jos verkonhaltija käyttää vakuuden tai ennakkomaksun tai osan siitä
saataviensa suorittamiseksi on verkonhaltijalla oikeus vaatia käyttäjää täydentämään vakuus tai ennakkomaksu
kohdassa 4.7 määräiseksi, jos sopimussuhde edelleen jatkuu.
4.6. Verkonhaltija ei maksa vakuudelle tai ennakkomaksulle korkoa.
4.7. Vakuus tai ennakkomaksu voi olla määrältään enintään laskutuskauden alun ja verkkopalvelun keskeyttämisen
välisen ajan (siten kuin se määräytyy kohtien 10.1-10.1.8 mukaan). verkkopalvelulaskun suuruinen.
Verkkopalvelulasku lasketaan käyttäjän kaasunkäytöstä tehdyn arvion mukaan. Arvio voidaan tehdä suurimman
kaasunkäytön ajanjakson mukaan.
4.8. Käyttäjillä, joilta kulutustietoa ei ole saatavilla, vakuus- tai ennakkomaksu lasketaan käyttäjän käyttöprofiilin
mukaisesta kaasunkäytöstä tehdyn arvion mukaan. Arvio voidaan tehdä suurimman kaasunkäytön ajanjakson
mukaan.
4.9. Verkonhaltija palauttaa vakuuden verkkosopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja
mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet suoritettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään
kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Vakuutta ei sopimuksen voimassa ollessa palauteta,
jos käyttäjä on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Vakuutta tai sen osaa ei sopimuksen
pysyessä voimassa tai päätyttyä kuitenkaan palauteta, mikäli verkonhaltija voi vaatia koko vakuuden tai vakuuden
osan käyttämistä käyttäjän muihin voimassa oleviin ja päättyneisiin verkkopalvelu- tai kokonaistoimitussopimuksiin
perustuvien erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen
kuittaamiseen. Ennakkomaksu käytetään erääntyvien maksujen suorittamiseen tässä kohdassa vakuuden
palauttamiselle määritellyn ajan kuluessa.
4.10. Vakuuden luovuttamisesta laaditaan kirjallinen sopimus. Ennakkomaksusta voidaan mainita myös sopimuksen
vahvistusilmoituksessa.
4.11. Verkonhaltijalla on oikeus realisoida annettu vakuus parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa
suorittamiseksi.
4.12. Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta käyttäjä ja verkonhaltija voivat sopia kaasun
verkkosopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta ennakkoon. Palaamisesta tavanomaiseen maksuaikatauluun
noudatetaan soveltuvin osin mitä kohdassa 4.9 on määrätty.
4.13. Tässä luvussa tarkoitetusta ennakkomaksusta tai kohdassa 4.12 tarkoitetusta ennakosta ei ole kyse, jos käyttäjä
valitsee valittavissaan olevista erilaisista (verkkotuote- tai maksutapa-) vaihtoehdoista sellaisen, johon kuuluu
etupainotteinen maksujärjestely.

5. Kaasuputkistot ja laitteet

5.1. Verkonhaltija vastaa kaasuputkistosta (jakeluputkisto) ja laitteista niiden omistajana toimitusrajaan saakka.
Toimitusraja on määrämittauslaitteiston jälkeinen liitos, ellei toisin sovita. Toimitusrajan jälkeisestä putkistos
(käyttöputkisto) laitteineen vastaa liittyjä tai käyttäjä.
5.2. Kaasuputkiston ja -laitteiden asentaminen, tarkastaminen ja kunnossapito tulee tehdä niitä koskevan
lainsäädännön ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten sekä alan standardien mukaisesti.
5.3. Sopijapuolten tulee huolehtia siitä, että heidän kaasuputkistonsa ja laitteensa ovat säännösten ja määräysten sekä
alan standardien edellyttämässä kunnossa.
5.4. Käyttäjän tulee sallia verkonhaltijan valtuuttamien henkilöiden pääsy tilaan, jossa verkonhaltijan mittaus- säätö- ja
muut laitteet sijaitsevat.
5.5. Sopijapuolten tulee ilmoittaa toisilleen toisen kaasuputkistossa tai laitteissa havaitsemistaan ilmeisistä vioista ja
puutteista. Sopijapuolten on viipymättä korjattava sellaiset putkistonsa ja laitteensa, joista aiheutuu tai voi
aiheutua vaaraa tai vahinkoa. Jollei ilmoitettu vika tai häiriö kuulu sopijaosapuolen korjausvelvollisuuden piiriin,
sopijaosapuolen tulee ilmoittaa käsityksensä vastuutahosta ilmoituksen antajalle.
5.6. Mikäli käyttäjän ilmoittama vika tai häiriö kuuluu jonkun muun kuin verkonhaltijan korjausvelvollisuuden piiriin,
verkonhaltijan on ilmoitettava tälle viasta tai häiriöstä.
5.7. Käyttäjän on keskeytettävä viallisten käyttöputkistojen tai laitteiden käyttö, jos verkonhaltija niin vaatii.

6. Kaasun mittaus ja mittauslaitteistot

6.1. Verkonhaltija vastaa mittauksen järjestämisestä, mittaustietojen lukemisesta, välittämisestä ja raportoinnista.
Liittymän kautta toimitetun kaasun kulutuksen mittauskustannukset (yksi määrämittaus / liittymä) sisältyvät kaasun
verkkopalvelumaksuun.
6.2. Muista erikseen sovitusta mittauksista käyttäjän tulee maksaa aiheuttamansa kohtuulliset mittauskustannukset.
Kaasun verkkosopimuksessa sovitaan tarkemmin mittauksen järjestämisestä. Verkonhaltija vastaa
mittauslaitteistosta ja mittauksen oikeellisuudesta jollei muuta ole sovittu. Jos mittareita on useita, kaasun
verkkosopimuksessa sovitaan, mitä mittaria tai mittareita käytetään verkkopalvelun laskutuksen ja taseselvityksen
perusteena.
6.3. Jos verkkopalvelun laskutuksen perusteena olevien mittarien lisäksi käyttöpaikalla on muu mittari, joka mittaa
käytön sisäistä jakaumaa, verkonhaltija ei lue tällaista mittaria tai järjestä sen mittaaman käytön taseselvitystä
ilman eri sopimista ja eri korvausta.
6.4. Käyttäjän tulee korvauksetta sallia mittauksen ja mittaustietojen siirron kannalta tarpeellisten laitteistojen
asentamisen tiloihinsa sekä niiden säilyttämisen, huoltamisen ja luennan tiloissaan.
6.5. Jos mittauslaitteisto on etäluettava, huolehtii verkonhaltija etäluennan edellyttämästä tiedonsiirtoyhteydestä, ellei
toisin sovita.
6.6. Käyttäjällä on oikeus saada tai antaa muulle taholle oikeus saada ilman erillistä korvausta kaasun kulutustaan
koskeva mittaustieto, jonka verkonhaltija on kerännyt kaasun käyttöpaikan mittauslaitteistosta. Tieto luovutetaan
kaasun käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti sellaisessa muodossa, joka vastaa toimialan ja verkonhaltijan yleisesti
noudattamaa menettelytapaa.
6.7. Mittauslaitteiden tulee olla rakenteeltaan ja tarkkuudeltaan lakien, asetusten, standardien ja yleisen käytännön
mukaiset.
6.8. Mittauslaitteiden tarkistus on niistä vastaavan sopijapuolen vastuulla. Toisen sopijapuolen vaatimuksesta
mittauslaitteista vastaavan sopijapuolen tulee tarkistuttaa mittauslaitteet. Jos mittauksessa todettu virheprosentti
on suurempi kuin kyseisen mittarin standardin mukainen maksimivirhe, mittauslaitteista vastaava sopijapuoli
vastaa tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa se, joka on
tarkistusta vaatinut.
6.9. Mittauslaitteet voidaan tarkistuttaa lain tai lain nojalla annetun asetuksen perusteella tarkistamiseen hyväksytyillä
tarkistajilla tai sopijapuolten hyväksymällä muulla tarkistajalla. Vastuu tarkistuksen aiheuttamista kustannuksista
määräytyy edellisessä kohdassa mainitun mukaisesti.

7. Viivästys, virhe ja vastuukysymykset

7.1. Verkkopalvelun aloittaminen, viivästys ja virhe
7.1.1. Verkonhaltija ei tässä luvussa mainituin rajoituksin tai poikkeuksista sopimisin vapaudu sille
maakaasumarkkinalain mukaan kuuluvan verkon kehittämisvelvoitteen noudattamisesta.
7.1.2. Verkkopalvelu aloitetaan erikseen sovitun ja näissä ehdoissa mainittujen määräysten mukaisten
edellytysten mukaan (ks. 3.2. ja 3.3.). Verkkopalvelu voidaan aloittaa aikaisintaan 14 päivän
kuluttua verkkosopimuksen tekemisestä, ellei muuta ole sovittu.
7.1.3. Jos verkkopalvelun aloittaminen viivästyy, verkonhaltijan tulee viipymättä ilmoittaa käyttäjälle
viivästyksen aiheuttanut näiden ehtojen mukainen hyväksyttävä syy tai aloittaa verkkopalvelu.
7.1.4. Jos kaasun verkkopalvelua ei aloiteta sovittuna ajankohtana verkonhaltijan vastuulla olevan syyn
johdosta, korvaa verkonhaltija viivästyksestä johtuvan vahingon kohtien 7.1.6 -7.1.7 ja 7.2
määräyksien mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaasun verkkosopimukseen
perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun verkkopalvelu on aloitettu. Verkkopalvelun aloittamisen
jälkeen käyttäjällä on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen
viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Pidätysoikeus toteutetaan kohdan
7.1.5 mukaan.
7.1.5. Verkonhaltija vähentää tietoonsa tulleen viivästyksen ajalta kertyneet kaasun verkkopalvelua
koskevat maksut asian selvittämisen jälkeen lähetettävästä laskusta. Jollei vähentäminen enää
ole mahdollista laskulla esimerkiksi sopimussuhteen päättymisen takia, palautetaan summa
muuten.
7.1.5..1. Jos käyttäjä haluaa varmistaa kohdassa 7.1.5 tarkoitetun viivästyneeltä ajalta kertyneen
maksun vähentämisen laskustaan, tulee hänen ilmoittaa tätä koskeva vaatimus
verkonhaltijalle. Tarvittaessa verkonhaltija voi pyytää täydentämään vaatimusta kirjallisesti.
7.1.6. Viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos verkonhaltija osoittaa, että viivästys johtuu
hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon kaasun verkkosopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän
ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.
7.1.7. Jos viivästys johtuu kolmannesta tahosta, jota verkonhaltija on käyttänyt verkkosopimuksen
täyttämisessä, verkonhaltija vapautuu korvausvelvollisuudestaan vain, jos tämä kolmas taho olisi
kohdan 7.1.6 mukaan vapaa vastuusta.
7.1.8. Verkkopalvelussa on virhe, jos kaasun laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa
sovitun, tai kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt. Jollei kaasun laadusta ole muuta
sovittu, kaasun jakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä kaasun toimituksessa on virhe, jos
kaasu ei laadultaan vastaa Suomessa yleisesti noudatettavia eurooppalaisia standardeja taikka
jos kaasun jakelu tai kaasun toimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä
keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.
7.1.9. Käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisesta verkkopalvelun keskeytyksestä tai laatupoikkeamasta
aiheutuvista vaatimuksistaan viivyttelemättä verkonhaltijalle havaittuaan virheen tai kun hänen
olisi se pitänyt havaita.
7.1.10. Jos käyttäjän kaasun saanti keskeytyy tai lakkaa verkonhaltijan puolella olevasta syystä
verkkosopimuksen vastaisesti, korvaa verkonhaltija käyttäjälle tästä aiheutuneen vahingon
kohdan 7.2 mukaisesti.
7.2. Vahingonkorvaus
7.2.1. Verkonhaltija korvaa käyttäjälle edellä tässä luvussa korvattavaksi määritellyn vahingon
jäljempänä tässä luvussa mainituin perustein ja rajoituksin.
7.2.2. Käyttäjällä on oikeus saada korvaus välillisestä vahingosta vain, jos viivästys tai virhe aiheutuu
verkonhaltijan puolella olevasta huolimattomuudesta.
7.2.3. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä muuta ole sopijapuolten välillä sovittu, on verkonhaltijan
vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta kuitenkin
määrä, joka vastaa käyttäjän yhden vuoden kaasunverkkopalvelumaksujen yhteismäärää,
kuitenkin enintään 8.500,00 euroa.
7.2.4. Jos verkonhaltija on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen,
vahingonkorvauksen enimmäismäärää koskevaa rajoitusta ei sovelleta.
7.2.5. Välillisenä vahinkona pidetään näissä ehdoissa:
a) ansionmenetystä, joka käyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai virheen taikka niistä
johtuvien toimenpiteiden vuoksi;
b) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;
c) käyttöpaikan käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista
taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa;
d) muun käyttäjän kuin kuluttajan kärsimää omaisuusvahinkoa, joka johtuu kaasun
verkkopalvelun keskeytymisestä aiheutuneesta käyttäjän laitteen tai laitteiston
toiminnan häiriöstä tai pysähtymisestä tai käyttäjän toiminnan keskeytymisestä, tai
samasta syystä aiheutunutta taloudellista seurannaisvahinkoa tai tappiota; ja
e) muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.
7.2.6. Kuluttaja on oikeutettu saamaan korvauksen myös perheelleen tai perheenjäsenelleen
sattuneesta vahingosta samoin perustein kuin itselleen sattuneesta vahingosta.
7.2.7. Käyttäjälle korvataan edellä kohdassa 7.2.5 d)-kohdassa sanotusta huolimatta vahinko, joka on
aiheutunut käyttäjän pääasiassa yksityiseen kulutukseensa käyttämälle omaisuudelle. Samoin
korvataan edellisessä virkkeessä mainittu vahinko suoraan sellaiselle kuluttajan asemassa
olevalle henkilölle, joka ei ole itse sopimussuhteessa verkonhaltijaan, vaan hankkii
verkkopalvelun käyttäjältä. Vastaavaa korvausta ei suoriteta käyttäjälle.
7.2.8. Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa aina ryhtyä kaikkiin
sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella
vaatia ja edellyttää. Jos käyttäjä omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, ei verkonhaltijalla ole
velvollisuutta korvata sitä. Vahinko, joka on aiheutunut sopijapuolelle näiden ehtojen mukaan
korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava.
7.2.9. Jos sopijapuoli laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa
rajoittamiseksi, hän on itse velvollinen korvaamaan vahingon tältä osin. Mikäli käyttäjän
laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, voidaan käyttäjän vastattavaksi jäävää osaa tältä osin
kuitenkin alentaa.
7.2.10. Verkonhaltija ei ole velvollinen korvaamaan näiden ehtojen nojalla sellaista vahinkoa, joka tulee
korvattavaksi käyttäjälle tai muulle taholle muulla perusteella.
7.2.11. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava verkonhaltijalle havaitsemastaan verkkopalvelun virheestä
tai epäilemästään virheestä.
7.2.12. Verkonhaltijan tulee viipymättä selvittää virheen syy ja korjata virhe, jos virhe on verkonhaltijan
määräysvallan piirissä.
7.2.13. Käyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Jos virhe
perustuu kaasun jakelun keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kahta viikkoa
vastaava osuus vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.
7.2.14. Verkonhaltijan on pyydettäessä annettava käyttäjälle kaasun verkkopalvelun virhettä ja sen syitä
koskevat tarpeelliset tiedot.

8. Mittarin luenta ja mittausdatan siirto

8.1. Käyttäjän tulee sallia pääsy mittarille, mittaustietojen lukeminen ja siirto mittauslaitteistolta sekä mittaustietojen
käyttö taseselvityksen ja mittauksen vaatimalla tavalla siten kuin asiasta määrätty tai on tarpeellista sovellettaviin
lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin tai asiakassuhteisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi
asetuksen mukaisesti.
8.2. Käyttäjän tulee lisäksi sallia kaasun toimitusta ja kaasun laatua koskevien tietojen lukeminen ja siirtäminen
mittauslaitteistolta ja niiden käyttö verkonhaltijan verkon käyttötoimintaa varten.
8.3. Jos mittauslaitteisto on tuntimittauslaitteisto, mittarilta siirretään kulutusta koskevat tiedot voimassa olevien
määräysten mukaisesti. Verkonhaltijalla on oikeus arvioida mittaustiedot käyttöpaikan aikaisempaan kulutukseen
perustuen, jos mittaustiedot eivät ole saatavilla tuntimittauslaitteiston tilapäisen tiedonsiirto- tai laitteistohäiriön
vuoksi.
8.4. Jos mittauslaitteisto on muu kuin tuntimittauslaitteisto, noudatetaan kohtia 8.4.1-8.4.6.
8.4.1. Mittauslaitteisto on luettava vähintään neljä kertaa vuodessa.
8.4.2. Vähintään yksi luentakerta vuodessa kuuluu verkonhaltijan vastuulle.
8.4.3. Käyttäjä on velvollinen kolme kertaa vuodessa ilmoittamaan verkonhaltijalle kutakin
verkkosopimuksen mukaista käyttöpaikkaa koskevat mittauslukemat verkonhaltijan sitä
kirjallisesti pyytäessä. Tämä kohta ei koske käyttäjiä, jotka eivät käytännössä pääse lukemaan
mittaria.
8.4.4. Käyttäjä ja verkonhaltija voivat sopia tätä tiheämmästä mittarin luennasta ja siitä aiheutuneiden
kohtuullisten kustannusten korvaamisesta verkonhaltijalle.
8.4.5. Käyttäjän tulee sallia verkonhaltijan valtuuttamien henkilöiden pääsy mittauslaitteistolle ja
mittarin lukeminen. Mittari tulee lukea sellaisena aikana, ettei luennasta aiheudu käyttäjälle
merkittävää haittaa.
8.4.6. Verkonhaltijalla on oikeus arvioida mittauslaitteiston lukema käyttöpaikan aikaisempaan
kulutukseen perustuen, jos mittauslaitteisto on sijoitettu paikkaan, johon verkonhaltijalla ei ole
pääsyä eikä käyttäjä ole toimittanut verkonhaltijan asettamassa kohtuullisessa määräajassa
lukemaa verkonhaltijan sitä pyydettyä.

9. Laskutus ja maksujen suoritus

9.1. Verkonhaltija laskuttaa käyttäjää verkkopalvelun käytöstä verkkosopimuksen ja kulloinkin voimassa olevien
hinnastojen mukaisesti.
9.1.1. Verkonhaltijan laskutus on suoritettava tosiasiallisesti siirretyn kaasun määrän perusteella
vähintään neljä kertaa vuodessa.
9.1.2. Jos kaasun käyttöpaikka, jolle siirretään kaasua yksinomaan ruoanvalmistukseen, on varustettu
mittauslaitteistolla, käyttäjälle siirretty kaasu on laskutettava tosiasiallisesti siirretyn määrän
perusteella kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
9.1.3. Jos mittauslaitteisto ei ole etäluentajärjestelmän piirissä, laskutus voi perustua käyttäjän
tekemään mittauslaitteiston luentaan.
9.1.4. Laskutus saa kuitenkin perustua arvioituun siirretyn kaasun määrään tai kiinteään määrään, jos
laskutus perustuu käyttäjän lukemaan mittauslaitteistoon eikä tämä ole ilmoittanut
mittarilukemaa kysymyksessä olevalta laskutuskaudelta.
9.1.5. Tosiasiallisesti siirretyn kaasun määrään perustuvasta laskutuksesta voidaan poiketa myös, jos
siirretyn kaasun todettuun määrään perustuvan mittauksen ja laskutuksen järjestäminen ei ole
mahdollista tai se olisi kustannuksiltaan kohtuutonta.
9.1.6. Verkonhaltija on velvollinen tarkistamaan arvioituun kaasun käyttöön perustuvaa laskutusta
käyttäjän pyynnöstä, milloin arviolaskutuksen perusteina olevissa olosuhteissa on tapahtunut
olennainen muutos tai milloin tarkistamiseen muuten on perusteltua aihetta. Verkonhaltija
ilmoittaa arvion muutoksesta myyjälle alalla noudatettavan käytännön mukaan.
9.2. Laskun sisällössä noudatetaan maakaasumarkkinalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.
9.3. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään neljätoista päivää. Jos käyttäjä on muu kuin kuluttaja,
sopijapuolet voivat sopia myös lyhemmästä erääntymisajasta.
9.4. Käyttäjä on velvollinen maksamaan verkonhaltijan lähettämän laskun viimeistään siinä mainittuna eräpäivänä.
Lasku lähetetään käyttäjän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Käyttäjä on vastuussa laskun maksamisesta siitä
riippumatta, mihin hän on pyytänyt laskun lähettämään.
9.5. Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista verkonhaltijalla on oikeus periä korkolain mukaista
viivästyskorkoa. Jos laskun eräpäivä ja maksettava määrä on ennalta määrätty, viivästyskorkoa peritään
eräpäivästä lukien. Jos kuluttajan laskun eräpäivää ja/tai maksettavaa määrää ei ole ennalta määrätty,
viivästyskorkoa voidaan periä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä.
9.6. Kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä voidaan lisäksi periä voimassaolevan hinnaston
mukainen kohtuullinen maksu.
9.7. Laskutus- ja mittausvirheen sekä mittarin luentavirheen johdosta verkonhaltijalla on oikeus lisäveloitukseen ja
käyttäjällä oikeus hyvitykseen seuraavien kohtien mukaisesti:
9.7.1. Jos mittausvirhe on todettu suuremmaksi kuin kohdan 6.8 mukaan on hyväksyttävää, tämä
otetaan huomioon laskutuksessa siten, että hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden
tarkistukseen, käyttäjän todettuihin käyttömääriin sekä muihin tietoihin perustuvan
verkonhaltijan arvion nojalla.
9.7.2. Sopijapuolet voivat vaatia kohdassa 9.7 mainittuihin virheisiin perustuvia saataviaan kolmen
viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Kolmen vuoden määräaika lasketaan virheen ilmoittamisesta
toiselle sopijapuolelle.
9.7.3. Kuluttaja voi kuitenkin vaatia kohdassa 9.7 mainittuja saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei
kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen syntymisajankohta ja vaikutus
laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.
9.7.4. Verkonhaltija vastaa myyjän sijasta käyttäjälle tulevasta hyvityksestä sekä on myyjän sijasta
oikeutettu käyttäjältä veloitettavaan lisäveloitukseen, jos kyseessä on ei-etäluettava
käyttöpaikka ja
a) laskutuksessa tapahtuneesta virheestä ja siitä asiakkaalle ilmoittamisesta on kulunut aikaa
enemmän kuin kolme vuotta; tai
b) asiakkaan ja myyjän välinen asiakassuhde on päättynyt aikaisemmin kuin kuusi viikkoa ennen
virheen havaitsemista,
ja verkonhaltijan myyjälle laskutuksen perusteeksi antamat kaasun käyttötiedot ovat
mittausvirheen, mittarin luentavirheen tai verkonhaltijan antamassa ilmoituksessa olleen virheen
(ei kuitenkaan arviopoikkeaman) takia tapahtuneeseen kaasun käyttöön verrattuina virheelliset.
Tässä kohdassa tarkoitetun hyvityksen myyntihintana käytetään jakeluverkon vastuualueella
toimitusvelvollisen myyjän sitä julkista kaasutuotetta tai -tariffia, joka parhaiten soveltuu
käyttäjälle. Jos kyseessä on kuitenkin verkonhaltijan puolella oleva virhe ja käyttäjä esittää
selvityksen kaasun hankintaansa kyseisenä aikana sovelletuista hinnoista, käytetään näitä
hintoja.
9.7.5. Edellisten kohtien perusteella määräytyvälle lisäveloitukselle tai hyvitykselle ei suoriteta korkoa
sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksamiselle on käyttäjälle myönnettävä kohtuullinen
maksuaika. Jollei käyttäjä myönnetyssä ajassa maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua,
voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa ja mahdollisia
perimiskustannuksia.
9.8. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myös siitä mitatusta tai todetusta verkkopalvelusta, joka on aiheutunut
käyttäjän vastuupiirissä olevien kaasuasennusten tai kaasulaitteiden vioista.
9.9. Jos kyseessä on ei-etäluettava käyttöpaikka ja kaasua käytetään ohittamalla mittauslaitteisto tai heikentämällä
sen mittaustarkkuutta, verkonhaltijalla on oikeus laskuttaa käyttäjää suurimman mahdollisen käytön mukaan.
Mikäli käyttäjä on kuluttaja, laskutus voidaan tehdä todennäköisen käytön mukaan, mikäli se voidaan arvioida.
Ellei tällaisen käytön kestoaikaa voida todeta, voidaan jälkilaskutus suorittaa enintään kolmen vuoden ajalta.

10. Kaasun verkkopalvelun keskeyttäminen

10.1. Verkonhaltija on oikeutettu keskeyttämään verkkosopimuksen tarkoittaman kaasun verkkopalvelun (käyttäjän
kaasun saannin), jos käyttäjä olennaisesti laiminlyö verkonhaltijan saatavien suorittamisen tai on muuten
olennaisesti laiminlyönyt verkkosopimukseen perustuvat velvollisuutensa.
10.1.1. Verkonhaltija lähettää käyttäjälle kirjallisen huomautuksen oikaista sopimusrikkomus, eli maksaa
erääntynyt saatava tai korjata muu laiminlyönti huomautuksessa asetetussa määräajassa, joka
on vähintään kaksi viikkoa huomautuksen lähettämisestä. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja,
lähetetään maksullinen huomautus, voidaan huomautus lähettää aikaisintaan kahden viikon
kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.
10.1.2. Jos käyttäjä ei huomautuksesta huolimatta oikaise sopimusrikkomusta asetetussa määräajassa,
verkonhaltija lähettää käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun
osoitteeseen kirjallisen katkaisuvaroituksen. Katkaisuvaroituksesta käy ilmi verkkopalvelun
keskeyttämisajankohta. käyttäjän on oikaistava sopimusrikkomus ajoissa ennen ilmoitettua
keskeyttämisajankohtaa välttyäkseen keskeytykseltä. Katkaisuvaroitus lähetetään käyttäjälle
vähintään kahta viikkoa ennen verkkopalvelun keskeyttämistä.
10.1.3. Keskeyttäminen voi tapahtua aikaisintaan viiden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä tai
siitä, kun käyttäjälle on ensimmäisen kerran ilmoitettu muusta sopimusrikkomuksesta ja sen
oikaisemistarpeesta.
10.1.4. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, on lähetetty maksullinen huomautus, voi keskeyttäminen
tapahtua aikaisintaan kuuden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.
10.1.5. Jos maksun laiminlyönti on johtunut kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut
vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa
syytään, verkkopalvelun saa keskeyttää aikaisintaan 60 päivän kuluttua maksun eräpäivästä.
10.1.6. Kuluttajan on ilmoitettava verkonhaltijalle laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti,
kun se on tiedossa ja, jos mahdollista, ennen laskun eräpäivää.
10.1.7. Kuluttajan tai asuinkiinteistön verkkopalvelu voidaan maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää
vain, jos tällaisen käyttäjän suorittamatta oleva maksu on vähintään 250 euroa tai vanhimman
maksamatta olevan laskun eräpäivästä on kulunut vähintään kolme kuukautta.
10.1.8. Verkkopalvelua ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona
käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen kaasusta, lokakuun
alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut 120 päivää laiminlyödyn maksun
eräpäivästä.
10.1.9. Jos käyttäjän maksun laiminlyönti aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, ei verkkopalvelua voida
keskeyttää niin kauan kuin este vallitsee.
10.2. Verkkopalvelu voidaan keskeyttää käyttäjään sopimussuhteessa olevasta myyjästä johtuvasta syystä.
10.2.1. Jos vähittäismyyjä laiminlyö verkkopalveluun tai tiedonsiirtoon liittyvät velvoitteensa
verkonhaltijaa kohtaan taikka laiminlyö velvoitteensa tasevastuunsa täyttämiseen tai
taseselvitykseen liittyen, verkonhaltijalla on oikeus keskeyttää verkkopalvelu. Tässä kohdassa
tarkoitetut myyjän velvoitteet määräytyvät mm. maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten, viranomaisten tai järjestelmävastuullisen antamien ohjeiden, alan
yleisen käytännön tai erikseen sovitun mukaisesti.
10.2.2. Verkonhaltijalla on oikeus keskeyttää verkkopalvelu, jos myyjän toiminta päättyy esimerkiksi
konkurssiin.
10.2.3. Verkkopalvelua ei kohtien 10.2.1 ja 10.2.2 nojalla saa keskeyttää ennen kuin kaksi viikkoa on
kulunut siitä, kun käyttäjälle on lähetetty ilmoitus verkkopalvelun keskeyttämisestä, jossa on
mainittu keskeyttämisen peruste ja suorittamisajankohta. Ilmoitus sisältää myös kehotuksen
käyttäjälle turvata kaasunsaantinsa tekemällä viipymättä toisen myyjän kanssa uusi kaasun
myyntisopimus.
10.2.4. Kuluttajan verkkopalvelua ei saa keskeyttää ennen kuin kolme viikkoa on kulunut edellisessä
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettämisestä.
10.2.5. Toimitusvelvollisuuden piirissä olevan käyttäjän verkkopalvelua ei saa keskeyttää ennen kuin
Energiavirasto on määrännyt uuden toimitusvelvollisen myyjän.
10.2.6. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan verkonhaltijalle tai tämän määräämälle kohtien 10.2.1-10.2.5
mukaisesta kaasunmyynnistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
10.3. Jos käyttäjän myyntisopimus päättyy muusta kuin 10.2 kohdassa tarkoitetusta syystä ilman, että uusi
kaasunmyyntisopimus tulee voimaan, on verkonhaltijalla oikeus keskeyttää verkkopalvelu välittömästi.
Verkonhaltijalla ei ole velvollisuutta tarkistaa vähittäismyyjiltä saamiensa myyntisopimusten päättymistä
koskevien ilmoitusten oikeellisuutta käyttäjältä tai muiltakaan tahoilta.
10.4. Verkkopalvelu voidaan keskeyttää myös käyttäjän pyynnöstä. Käyttäjän halutessa pyytämästään keskeytyksestä
huolimatta ylläpitää mahdollisuuden verkkopalveluun käyttäjän on maksettava tästä ylläpidosta voimassa oleva
maksu.
10.5. Jos verkkopalvelu keskeytetään myyjästä tai käyttäjästä johtuvasta syystä eikä 10.4 mukaisen pyynnön johdosta,
käyttäjä ei vapaudu verkkosopimuksen ehtojen mukaisista maksu- tai muista velvollisuuksistaan verkonhaltijaa
kohtaan.
10.6. Verkonhaltijalla on oikeus periä käyttäjältä kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä sekä
verkkopalvelun keskeyttämisestä ja jälleen kytkennästä voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu.
10.7. Verkkopalvelua jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu. Verkonhaltija ei ole kuitenkaan
velvollinen tekemään verkkopalvelun jälleenkytkentää ennen kuin käyttäjä on maksanut kirjallisesta
huomautuksesta tai muista ilmoituksista sekä muista keskeytykseen ja jälleenkytkentään liittyvistä toimenpiteistä
aiheutuneet maksut ja kustannukset sekä erääntyneet verkonhaltijan saatavat ja vaaditun vakuuden.
10.8. Myyjä saa vaatia verkkopalvelun keskeyttämistä verkonhaltijalta, kun myyjällä on kaasun myyntisopimuksen
mukaan oikeus keskeyttää kaasunmyynti. Myyjä vastaa siitä, että hänen vaatimalleen keskeyttämiselle on laissa,
kaasun myyntisopimuksessa, muissa sopimuksissa tai määräyksissä mainittu peruste keskeyttämiselle.
Jälleenkytkentä tapahtuu myyjän toimeksiannosta. Jos kaasun myyntisopimus päättyy, jälleenkytkentä tapahtuu
sitten, kun uusi myyjä on ilmoittanut kaasunmyynnin aloittamisesta.
10.9. Käyttäjällä ei ole oikeutta verkkopalvelun keskeyttämisestä johtuviin vaatimuksiin verkonhaltijaa kohtaan, eikä
käyttäjä vapaudu maksu- tai muista velvollisuuksistaan verkonhaltijaa kohtaan, jos keskeyttämisen syynä ovat
olleet käyttäjästä tai myyjästä johtuneet seikat.
10.10. Verkonhaltijalla on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää verkkopalvelu, jos se on välttämätöntä ihmishenkeä,
terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi.
10.11. Olennainen häiriö kaasun tuonnissa tai siirtoverkossa tai muu verkonhaltijasta riippumaton syy voi aiheuttaa
ylivoimaisen esteen, jolloin verkonhaltija vapautuu verkkopalvelun tarjoamiselta tai voi rajoittaa sitä niin pitkäksi
ajaksi kuin ylivoimainen este vallitsee. Verkonhaltijan on ilmoitettava käyttäjälle ylivoimaisesta esteestä ja sen
lakkaamisesta välittömästi siitä tiedon saatuaan.
10.12. Verkonhaltija voi tilapäisesti keskeyttää kaasun verkkopalvelun, jos se on välttämätöntä palvelun ylläpitämistä
varten tarpeellisten jakeluputkistojen tai laitteiden korjaus-, huolto-, muutos- tai laajennustöiden vuoksi.
Verkonhaltija huolehtii siitä, että keskeytys on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se suoritetaan sellaisena
ajankohtana ja siten, että se aiheuttaa käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Verkonhaltijan on ilmoitettava
tilapäisestä keskeytyksestä käyttäjälle, jos se on etukäteen mahdollista.
10.13. Verkonhaltija ei vastaa niistä vahingoista, tappioista tai haitoista, jotka aiheutuvat kohtien 10.10, 10.11 tai 10.12
mukaisista verkkopalvelun keskeytymisistä.

11. Kaasun verkkosopimuksen ehtojen ja hinnan muuttaminen

11.1. Sopijapuolet voivat yhdessä sopia sopijapuolten välisen verkkosopimuksen muuttamisesta. Jos muuta ei ole
sovittu, noudatetaan mitä kohdissa 3.6-3.6.6 on määrätty.
11.2. Verkonhaltijalla on:
• oikeus muuttaa verkkosopimuksen sopimusehtoja ja hintoja, jos syynä on verkkopalveluun liittyvien
pääomakustannusten tason, kuten korkokustannusten muutos, verkon kehittämiseen liittyvien investointitarpeiden
muutos tai verkostoon sidotun pääoman poisto tai takaisinmaksuajan muutos, joka ei johdu verkonhaltijasta; ja
• oikeus muuttaa verkkosopimuksen sopimusehtoja ja hintoja, jos syynä on verkonrakennus tai
ylläpitokustannusten muutokset, verkonhaltijan muille verkonhaltijoille suoritettavien maksujen muutokset,
häviökaasun hankintakustannusten muutokset, muiden kuin verkoston rakentamiseen tai ylläpitoon mutta
verkkopalveluun liittyvien työvoima- tai muiden toimintakustannusten muutokset, verkkopalvelun tarjoamiseksi
tarpeellisten muiden palvelujen tuottamisen kustannusten muutokset tai verkkopalveluun kohdistuvien
velvoitteiden muutokset; ja
• oikeus muuttaa verkkosopimuksen hintoja siten, että hinnoittelu muutoksen jälkeenkin vastaa lainsäädännön
edellyttämää kohtuullisen hinnoittelun vaatimusta.
Tämän kohdan perusteella verkkosopimusta ei voida muuttaa niin, että verkkosopimuksen sisältö siitä olennaisesti
muuttuisi.
11.3. Verkonhaltijalla on oikeus muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja, jos muutos perustuu lainsäädännön
muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota verkonhaltija ei ole voinut ottaa lukuun verkkosopimusta
tehtäessä.
11.4. Verkonhaltija voi muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja myös sellaisen lainsäädännön muutoksen tai
viranomaisen päätöksen perusteella, joka on ollut sopimusta tehtäessä tiedossa, edellyttäen, ettei muutos
olennaisesti muuta verkkosopimuksen hintoja tai muuta sisältöä.
11.5. Jos verkonhaltijan toiminta-alue muuttuu, verkonhaltijalla on oikeus muuttaa kaasun jakelun maksuja
maakaasumarkkinalaissa 36 §:ssä säädetyn yhtenäisen hinnoittelun toteuttamiseksi.
11.6. Verkonhaltijalla on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutokseen on erityistä syytä,
• olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta;
• vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai
• energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.
11.7. Verkonhaltijalla on oikeus vaihtaa käyttäjän vanhentunut verkkopalvelutuote toiseen tuotehinnastossa olevaan
käyttäjälle soveltuvaan verkkopalvelutuotteeseen kohtuullisen siirtymäajan puitteissa. Verkonhaltijan on
lähetettävä käyttäjälle tuotteen lakkautussuunnitelma, josta käy ilmi miten ja millä aikataululla vanhentunut tuote
lakkautetaan. Suunnitelma on lähetettävä käyttäjälle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.
11.8. Verkonhaltijalla on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen
keskeiseen sisältöön.
11.9. Verkonhaltijan on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut
sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on mainittava, onko sopijapuolella oikeus
irtisanoa sopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa
tulla voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään käyttäjän
laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi käyttäjälle tulevaan
laskuun.
11.10. Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, on verkonhaltijan toteutettava
muutos siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tulee voimaan. Verkonhaltijan on ilmoitettava näillä perusteilla
tehtävistä muutoksista mahdollisimman pian.
11.11. Jos kaasun verkkopalvelun hinta on sidottu sopimuksessa sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella
olevaan viitearvoon tai viitearvoihin (esim. indeksit), näiden muutoksia ei pidetä edellä tarkoitettuina hinta- tai
sopimusehtomuutoksina.

12. Kaasun verkkosopimuksen siirtäminen ja päättyminen

12.1. Käyttäjä ei voi siirtää verkkosopimusta kolmannelle osapuolelle ilman verkonhaltijan suostumusta.
12.2. Verkonhaltijalla on oikeus siirtää verkkosopimus toiselle verkonhaltijalle. Verkkosopimuksen ehtoja ei voida siirron
yhteydessä muuttaa, jollei kohdasta 11.4 muuta johdu. Vanhan verkonhaltijan on ilmoitettava siirrosta liittyjälle
kirjallisesti mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siirrosta.
12.3. Toistaiseksi voimassa oleva verkkosopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen johdosta.
12.4. Määräaikainen kaasun verkkosopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta. Kuluttajalla on
kuitenkin oikeus irtisanoa määräaikainen verkkosopimus samoilla ehdoilla kuin toistaiseksi voimassa oleva
verkkosopimus.
12.5. Muun käyttäjän kuin kuluttajan verkkosopimuksen verkonhaltija saa irtisanoa vain, jos sopimuksen pitäminen
voimassa on lainsäädännön muutoksen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen takia verkonhaltijan kannalta
kohtuutonta.
12.6. Verkkosopimuksen irtisanomisaika on käyttäjälle kaksi viikkoa ja verkonhaltijalle kolme kuukautta.
12.7. Verkonhaltijan ilmoitettua sopimusehtoihin tai hintoihin tehtävistä muutoksista, kuluttajalla on oikeus irtisanoa
kaasun verkkosopimus päättymään ennen muutosten voimaantuloa. Kuluttajan on tällöin toimitettava
irtisanomisilmoitus verkonhaltijalle viimeistään seitsemän päivää ennen muutosten voimaantuloa.
12.8. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa kaasun verkkosopimus, jos toinen osapuoli toimii olennaisesti kaasun
verkkosopimuksen vastaisesti eikä korjaa tilannetta kohtuullisessa ajassa.
12.9. Lisäksi verkonhaltija voi purkaa verkkosopimuksen välittömästi, jos
12.9.1 käyttäjä on syyllistynyt kaasun anastamiseen tai verkonhaltijan tai myyjän vastuulla olevien
laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen tai näihin kuuluvien sinettien murtamiseen taikka
tällaisten toimenpiteiden yritykseen;
12.9.2 kaasunjakelu tai -toimitus käyttöpaikkaan on keskeytetty käyttäjän maksu- tai muun
sopimuslaiminlyönnin takia ja keskeytys on kestänyt vähintään kuukauden tai mikäli keskeytystä
ei ole voitu toteuttaa käyttäjästä johtuvasta syystä ja keskeytyksen edellytysten täyttymisestä on
kulunut vähintään kuukausi;
12.9.3 käyttäjä on muuten olennaisesti rikkonut kaasun verkkosopimukseen perustuvia
velvollisuuksiaan, eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu verkonhaltijan kirjallisesti ilmoittamassa
kohtuullisessa määräajassa.
12.10. Verkonhaltija lähettää käyttäjälle kirjallisen ilmoituksen kaasun verkkosopimuksen purkamisesta, jossa mainitaan
purkuperuste ja kaasun verkkosopimuksen päättymisaika.

13. Riitojen ratkaiseminen

13.1. Kuluttajalla on oikeus saattaa kaasun verkkosopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen ratkaisupyynnön tekemistä
kuluttajariitalautakunnalle, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)
13.2. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Jos kaasun verkkosopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan kyseisen
kaasun käyttöpaikan käräjäoikeudessa, ellei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne
Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.