Tätä kaasun verkkopalveluhinnoittelua sovelletaan verkonhaltijan, Tampereen Energia Oy:n kaasun
verkkopalvelusopimuksiin. Hinnoittelu perustuu maakaasumarkkinalakiin ja siihen liittyviin asetuksiin sekä Energiaviraston antamiin päätöksiin ja ohjeisiin.

Verkonhaltija on oikeutettu perustellusta syystä muuttamaan verkkopalveluhinnoittelun sisältämiä ehtoja ja hintoja
ilmoittamalla niistä asiakkaille kaasun jakeluverkon yleisten verkkopalveluehtojen mukaisesti.
Voimassa olevat viranomaisten määräämät kustannukset kuten maakaasun verot, huoltovarmuusmaksu ja muut
vastaavat laskutetaan viranomaisten päätösten mukaisina.
Hinnoittelu on 1.1.2022 alkaen voimassa toistaiseksi. Hinnat on julkaistu verottomina.

Kaasun verkkopalveluhinta 1.1.2022 alkaen

Hinnoittelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Verkkopalvelu-/siirtohinnastossa kaasun siirtohinta määritetään kaasun
ylemmän lämpöarvon (HHV) perusteella ja se muodostuu seuraavasti:

Tehomaksu [€/kk] määräytyy toimituskohteen suurimman mitatun kaasunkäytön tuntitehon Pmax [MW]
perusteella. Tuntitehoja tarkastellaan edeltävän 12 kk mittausjaksolla yhden tunnin taseselvitysjaksoittain.
Tehomaksu päivitetään kuukausittain. Tehomaksulla katetaan siirtojärjestelmän kiinteitä kustannuksia.

Tehomaksu määräytyy tehon Pmax [MW] mukaan seuraavasti:

Pmax [MW]Tehomaksu [€/kk]
alle 125 + Pmax x 700
1 – 10425 + Pmax x 300
yli 102425 + Pmax x 100

Verkkopalvelu-/siirtomaksu [€/MWh] määräytyy toimituskohteessa kulutetun kaasuenergian perusteella. Maksuilla
katetaan kaasun siirtojärjestelmän pääomakustannuksia ja siirron käyttö-, valvonta-, kunnossapito- ja
investointikustannuksia.

Verkkopalvelumaksun yksikköhinta on 3,00 €/MWh