1. Soveltamisala ja määritelmiä

1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja, sähkönmyyntiehtoja (ehtoja, lyhenne SME 2014) sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähkön vähittäismyynnissä (jatkossa sähkönmyynnissä). Nämä ehdot ovat osa sähkönkäyttäjän ja sähkönmyyjän välistä sähkönmyyntiä koskevaa sähkönmyyntisopimusta (myyntisopimusta), jolla käyttäjä ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähkön vähittäismyyntinä pidetään sähkön myyntiä jakeluverkon kautta välittömästi sähkön käyttäjille.

1.2. Näitä ehtoja voidaan vain niin erikseen sovittaessa soveltuvin osin soveltaa sellaiseen sähkönkäyttöpaikkaan, jolla myös tuotetaan sähköä (tuotantokäyttöpaikan myyntisopimus).

1.3. Jakeluverkko on sähköverkko, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia.

1.4. Jakeluverkon haltija (verkonhaltija) on yhteisö tai laitos, jolla on hallinnassaan jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa.

1.5. Liittymissopimus on verkonhaltijan ja jakeluverkkoon liitetyn sähkönkäyttöpaikan (esim. kiinteistön tai rakennuksen) omistajan tai haltijan (liittyjän) välinen sopimus, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittämistä verkkoon ja liittymän sähkönkäyttömahdollisuuden ylläpitoa.

1.6. Sähköverkkopalvelulla (verkkopalvelulla) tarkoitetaan verkonhaltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa sähkön siirtymisen vastiketta vastaan verkonhaltijan sähköverkossa.

1.7. Sähköverkkosopimus (verkkosopimus) on verkonhaltijan ja sähkönkäyttäjän välinen sopimus, joka koskee käyttäjän tarvitsemaa verkkopalvelua.

1.8. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja käyttäjän välinen sopimus, jossa myyjä ottaa vastattavakseen myös verkkopalvelusta. Myyjä sopii tarvittaessa verkkopalvelusta verkonhaltijan kanssa. Sähköntoimitussopimuksen ollessa voimassa käyttöpaikkaa varten ei tule olla erillistä verkkosopimusta tai myyntisopimusta. Sähköntoimitussopimuksen mukaista palvelua kutsutaan näissä ehdoissa sähköntoimitukseksi. Sähköntoimitussopimukseen ei sovelleta näitä ehtoja (ks. Sähköntoimitusehdot — STE 2014).

1.9. Sähkönmyyjä (myyjä) on henkilö, yhteisö tai laitos, joka myy sähköä.

1.10. Avoin toimittaja on myyjä, joka toimittaa sähkönkäyttäjälle tämän kaiken sähkön tarpeen taikka joka tasapainottaa sähkönkäyttäjän sähkön tuotannon ja hankinnan sekä sähkönkäytön ja toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanottamalla ylijäämän kunkin tunnin aikana (avoin toimitus). Kiinteä toimittaja on myyjä, joka toimittaa sähkönkäyttäjälleen kullekin tunnille täsmälleen ennalta sovitun sähkömäärän (kiinteä toimitus).

1.11. Jos myyjällä on sen verkonhaltijan vastuualueella, johon käyttöpaikka kuuluu, sähkömarkkinalain tarkoittama huomattava markkinavoima ja käyttöpaikka on varustettu enintään 3×63 A pääsulakkeella tai käyttöpaikkaan ostetaan sähköä enintään 100 000 kWh vuodessa, on myyjällä sähkömarkkinalain 67 § mukainen toimitusvelvollisuus käyttäjää kohtaan.

1.12. Sähkönkäyttäjä (käyttäjä) ostaa sähköä myyjältä ja verkkopalvelun verkonhaltijalta pääasiassa omaan käyttöönsä. Käyttäjänä voi olla myös liittyjä, joka hankkii sähköä liittymissopimuksensa mukaisen liittämiskohdan kautta muiden käytettäväksi. Usea käyttäjä voi sitoutua myyntisopimukseen yhteisvastuullisesti, mikäli sopijapuolet niin sopivat.

1.13. Käyttäjää, joka on luonnollinen henkilö ja hankkii sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten, kutsutaan näissä ehdoissa kuluttajaksi.

1.14. Näissä ehdoissa sopijapuolilla tarkoitetaan myyjää ja käyttäjää.

1.15. Sähkötuotteella tarkoitetaan näissä ehdoissa sähkönmyynnissä käytettävän palvelukokonaisuuden määrittelyä. Määrittely sisältää myös tiedot myyjän perimistä maksuista. Sähkötuotetta voidaan kutsua myös tariffiksi. Tuotehinnastossa on esitetty myyjän tarjoamia sähkötuotteita. Tuotehinnasto sekä mahdollinen palveluhinnasto (hinnastot) ovat osa myyntisopimusta. Sähkönmyynnin hinnoitteluperusteesta voivat sopijapuolet myös erikseen sopia, jolloin tuotehinnastoa ei liitetä myyntisopimukseen (tuotehinnasto ei ole silloin osa myyntisopimusta).

1.16. Näissä ehdoissa esimerkiksi vahvistusilmoituksen, laskun, hinnanmuutosilmoituksen tai muun viestin lähettäminen tarkoittaa myös viestisisällön sisältävän sanoman sähköistä lähettämistä. Käyttäjän osoite tai laskutusosoite voi olla myös esimerkiksi sähköposti- tai muu vastaava käyttäjän ilmoittama yksilöllinen osoite. Sanomien sähköinen lähettäminen edellyttää, että sopijapuolet ovat siitä sopineet. Muun käyttäjän kuin kuluttajan kanssa voidaan erikseen sopia, että hinnan tai muiden sopimusehtojen muutosilmoitus voidaan laittaa Internetiin nähtäville ennalta määriteltyyn osoitteeseen. Tämän lisäksi käyttäjän tulee saada tieto ilmoituksen olemassaolosta Internetissä ennalta sovittavalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä.

1.17. Toimitusvelvollisella sähkönmyyntisopimuksella tarkoitetaan sellaista myyntisopimusta, joka on tehty käyttäjän ja häntä kohtaan toimitusvelvollisen myyjän kanssa julkisilla toimitusvelvollisuushinnoilla ja -ehdoilla.

1.18. Tuntimittauslaitteistolla tarkoitetaan laitteistoa tai laitteistojen yhdistelmää, joka mittaa ja rekisteröi sähkön kulutuksen tunneittain ja jonka rekisteröimä tieto voidaan lukea viestintäverkon välityksellä.

1.19. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

1.20. Sähkömarkkinoita koskevat keskeiset säännökset ovat sähkömarkkinalaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa.

2. Myyntisopimuksen tekeminen, käyttäjän sähkön hankintaa koskevat muut sopimukset, myynnin aloittaminen

2.1. Myyntisopimus tehdään sopijapuolten välillä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.

2.2. Myyntisopimus voidaan tehdä, kun kyseistä sähkönkäyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus on voimassa.

2.3. Sähkönmyynnin aloittaminen ja jatkaminen käyttäjälle edellyttää käyttöpaikkaa koskevan liittymissopimuksen sekä verkkosopimuksen voimassaoloa sekä että käyttäjä on täyttänyt liittymissopimuksessa ja verkkosopimuksessa mainitut velvoitteet ja em. sopimusten mukaiset tekniset edellytykset käyttöpaikalle tapahtuvalle verkkopalvelulle on täytetty. Sähkönmyynti voidaan aloittaa aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua myyntisopimuksen tekemisestä, jollei muuta ole sovittu.

2.4. Myyntisopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä muodossa.

2.4.1. Myyntisopimus on tehtävä kirjallisesti, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii. Myyntisopimukseen tulee silloin liittää mahdolliset hinnastot ja linkki näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä sopimusta tehtäessä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti. Myyntisopimuksessa on mainittava verkonhaltija, jolle vika- ja muut verkkopalvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä, sekä sähkön mittaukselle aiheutuvat erityiset vaatimukset, jos myyntisopimus sähkömarkkinalain mukaan sellaisia edellyttää. Sopimuksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.

2.4.2. Myyntisopimus voidaan tehdä myyjän tuotevalikoiman mukaisesti sähköisessä muodossa. Sähköinen sopimus on sitova, jos se on tehty siinä muodossa, jota sähköiseltä sopimiselta yleisesti edellytetään.

2.4.3. Jos myyntisopimus tehdään muutoin kuin kirjallisesti, myyjän tulee sähkömarkkinalaissa säädetyssä ajassa lähettää käyttäjälle sopimuksen vahvistusilmoitus (vahvistus) tämän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. Vahvistuksessa mainitaan myyntisopimuksen voimaantulon ajankohta ja se sisältää myyntisopimuksen yksilölliset ehdot, mahdolliset hinnastot ja selvityksen käyttäjän huomautusajasta ja linkin näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti sopimusvahvistuksen yhteydessä. Lisäksi vahvistuksessa on mainittava verkonhaltija, jolle vika- ja muut verkkopalvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä, sekä sähkön mittaukselle aiheutuvat erityiset vaatimukset, jos myyntisopimus sähkömarkkinoita koskevan lainsäädännön mukaan sellaisia edellyttää. Vahvistusilmoituksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.

2.4.4. Jos myyntisopimus tehdään kuluttajan kanssa etäviestimen avulla, tulee myyjän lähettämään vahvistusilmoitukseen 2.4.3. kohdassa mainittujen seikkojen lisäksi soveltuvin osin sisältyä myös muut kuluttajasuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut tiedot, mukaan lukien kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut, maksamista koskevat ehdot, tieto kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei myyjä ole toimittanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin.

2.4.5. Muutoin kuin kirjallisesti tehty myyntisopimus on tullut voimaan ja jatkuu vahvistuksessa mainituin ehdoin, paitsi seuraavissa tapauksissa:
• Käyttäjä ilmoittaa myyjälle kolmen viikon kuluessa vahvistuksen lähettämisestä tai siinä mainittuun vähintään kolmen viikon kuluttua lähettämisestä olevaan määräpäivään mennessä, ettei hän pidä vahvistuksessa mainittuja tai siinä selvitettyjä ehtoja tehdyn sopimuksen ehtoja vastaavina. Sopimuksen tekemisen ja käyttäjän tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelletaan vahvistuksen mukaisia sopimusehtoja, jollei muuta näytetä sovitun tai
• Kuluttaja peruuttaa sopimuksen kuluttajansuojalain mukaisen etä- ja kotimyyntiin liittyvän peruuttamisoikeuden mukaisesti. Jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa on käyttänyt hyväkseen sähköä, joka ei ole sähkökauppojen selvityksessä siirrettävissä kuluttajan edelliselle myyjälle, kuluttajan on maksettava saamastaan hyödystä kohtuullinen korvaus myyjälle. Hinta määräytyy vahvistuksen mukaisin sopimusehdoin, jollei muuta näytetä sovitun.

2.5. Sopimusasiakirjat muodostavat myyntisopimuksen sisällön: Jos myyntisopimuksen ja siinä mainittujen asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:
1) Yksilölliset sopimusehdot
2) Mahdolliset hinnastot
3) Yleiset sopimusehdot (nämä ehdot).

2.6. Myyjä ja käyttäjä voivat sopia muutoksista näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä ehdoista kuluttajan vahingoksi.

2.7. Toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla käyttäjällä on oikeus vaihtaa sähkötuotetta hinnastossa esitetyin sähkötuotteen luonteeseen perustuvin kohtuullisin rajoituksin. Vaihtamisrajoitus voi olla voimassa enintään 12 kuukautta. Lakkautettavaksi ilmoitettuun tuotteeseen ei voi vaihtaa.

2.8. Myyjä huolehtii sähkökauppojen selvityksen edellyttämien ilmoitusten tekemisestä sähkömarkkinalainsäädännön mukaisesti.

2.9. Sähkön saannin ajalliset rajoitukset (ja muu sähkönkäytön ohjaus)

2.9.1. Käyttäjän mahdollisesti aiemmin verkonhaltijan kanssa tai sähköntoimitussopimuksessa sopimat sähkönsaannin rajoitukset (tai muut ohjaukset) jatkuvat, jollei käyttäjä sovi muuta verkonhaltijan kanssa. Muun kuin kuluttajan tulee erikseen ilmoittaa myyjälle verkonhaltijan kanssa sovitusta muusta kuin toimialalla yleisesti käytössä olevasta sähkönsaannin rajoituksesta.

2.9.2. Jos käyttäjä ja avoimen toimituksen myyjä niin sopivat, myyjällä on oikeus käyttäjäkohtaisesti rajoittaa sähkön saantia (tai muuten ohjata sähkönkäyttöä). Sovitut rajoitukset on määriteltävä tarkkaan.

2.9.3. Jos haluttu sähkön saannin rajoitus (tai muu ohjaus) on tarkoitus toteuttaa verkonhaltijan asennuksia tai laitteita apuna käyttäen, sitä ei voida tehdä ilman, että rajoitus (tai ohjaus) soveltuu verkonhaltijan käyttämään ohjausjärjestelmään ja asennuksista, ohjausperiaatteista ja laitteiden ylläpidosta on sovittu verkonhaltijan kanssa.

2.9.4. Kun kysymyksessä on asunnon suora sähkölämmitys pääasiassa suorin sähkölämmittimin, ei voida sopia, että lämmityselementtien jännitteetön aika olisi suurempi kuin 1,5 tuntia kerrallaan ja yhteenlaskettuna suurempi kuin 5 tuntia vuorokaudessa. Jokaista yksittäistä jännitteetöntä ajanjaksoa tulee seurata jännitteellinen ajanjakso, joka on vähintään jännitteettömän ajanjakson pituinen.

2.9.5. Käyttäjä ei voi esittää vaatimuksia myyjää kohtaan näiden ehtojen ja yksilöllisesti sovitun mukaisesti toteutettujen rajoitusten (tai ohjausten) takia. Jos kyse on kohdassa 5.7 tarkoitetusta virheestä sähkönmyynnissä, myyjä vastaa kuitenkin virheestä käyttäjälle.

2.10. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan myyntisopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi käyttäjää, käyttöpaikkaa, laskutusosoitetta tai muuta osoitetta, jota sopijapuolet ovat sopineet käytettävän myyjän lähettämien vahvistusilmoitusten, hinnanmuutosilmoitusten sekä muiden ilmoitusten lähettämiseen.

3. Vakuus tai ennakkomaksu

3.1. Myyjällä on myyntisopimusta tehtäessä oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Jos myyntisopimus tehdään samojen sopijapuolten välillä vain sähkönkäyttöpaikan vaihdoksen tai sähköntoimitussopimuksen irtisanomisen takia ilman samalla sähkönkäytössä tai muissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia, vakuutta voidaan vaatia vain kohdan 3.2 mukaan.


3.2. Myyjällä on sähkönmyynnin alkamisen jälkeen oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai ennakkomaksu myyntisopimukseen perustuvien saataviensa maksamisesta, jos käyttäjä on olennaisesti laiminlyönyt tähän tai toiseen myyntisopimukseen tai sähköntoimitussopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, jota ei ole perustellusti riitautettu tai jos käyttäjän luottotiedoista ilmenee, että käyttäjä on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan myyntisopimukseen perustuvista maksuista.

3.3. Myyjä voi vaatia kuluttajalta kohtuullisen vakuuden tai ennakkomaksun myyntisopimusta tehtäessä sekä myyntisopimuksen ollessa voimassa. Myyntisopimuksen ollessa voimassa vakuutta tai ennakkomaksua voidaan vaatia vain, jos kuluttaja on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Myyjällä tulee sekä myyntisopimusta tehtäessä että sen voimassa ollessa olla lisäksi erittäin painava syy vakuus- tai ennakkomaksuvaateelleen. Erittäin painavia syitä voivat olla esimerkiksi:

– kuluttajan sähkönmyynti on keskeytetty maksulaiminlyönnin takia;

– myyjällä on kuluttajalta erääntyneitä sähkönmyyntiin tai sähköntoimitukseen liittyviä saatavia, joiden määrää voidaan pitää huomattavana sähkönmyynnin laskutuksen määrään nähden; tai

– kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan myyntisopimukseen perustuvista maksuista.

3.4. Jos myyntisopimusta tehtäessä vakuutta tai ennakkomaksua ei ole eräpäivään mennessä maksettu, sähkönmyyntisopimus raukeaa välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Sopimus raukeaa, vaikka sähköntoimitus käyttöpaikkaan olisi aloitettu. Käyttäjä on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen raukeamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

3.5. Myyjällä on oikeus käyttää vakuutta tai ennakkomaksua sähkönmyyntiin tai aiempiin samaa käyttöpaikkaa koskeviin sähköntoimituksiin perustuvien erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen suorittamiseksi. Jos myyjä käyttää vakuuden tai ennakkomaksun tai osan siitä saataviensa suorittamiseksi on myyjällä oikeus vaatia käyttäjää täydentämään vakuus tai ennakkomaksu kohdassa 3.7 mainitun määräiseksi, jos sopimussuhde edelleen jatkuu.

3.6. Myyjä ei maksa vakuudelle tai ennakkomaksulle korkoa.

3.7. Vakuus tai ennakkomaksu voi olla määrältään enintään laskutuskauden alun ja sähkönmyynnin keskeyttämisen (siten kuin se määräytyy kohtien 7.1-7.5 mukaan) välisen ajan sähkön myyntilaskun suuruinen, jollei muun käyttäjän kuin kuluttajan tai toimitusvelvollisuuden piirissä olevan käyttäjän kanssa ole toisin sovittu. Myyntilasku lasketaan käyttäjän sähkönkäytöstä tehdyn arvion mukaan. Arvio voidaan tehdä suurimman sähkönkäytön ajanjakson mukaan.

3.8. Myyjä palauttaa vakuuden myyntisopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet suoritettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Vakuutta ei sopimuksen voimassa ollessa palauteta, jos käyttäjä on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Vakuutta tai sen osaa ei myyntisopimuksen pysyessä voimassa tai päätyttyä kuitenkaan palauteta, mikäli myyjä voi vaatia koko vakuuden tai vakuuden osan käyttämistä käyttäjän muihin voimassa oleviin ja päättyneisiin sähkönmyynti- tai -toimitussopimuksiin perustuvien erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen kuittaamiseen. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä toimitusvelvollisuuden piirissä, käyttäjä ja myyjä voivat sopia vakuuden palauttamisesta muutakin. Ennakkomaksu käytetään erääntyvien maksujen suorittamiseen tässä kohdassa vakuuden palauttamiselle määritellyn ajan kuluessa.

3.9. Vakuuden luovuttamisesta tehdään kirjallinen vahvistus. Ennakkomaksusta voidaan mainita myös sopimuksen vahvistusilmoituksessa.

3.10. Myyjällä on oikeus realisoida annettu vakuus parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa suorittamiseksi.

3.11. Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta käyttäjä ja myyjä voivat sopia myyntisopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta ennakkoon. Palaamisesta tavanomaiseen maksuaikatauluun noudatetaan soveltuvin osin mitä kohdassa 3.8 on määrätty.

3.12. Tässä luvussa tarkoitetusta ennakkomaksusta tai kohdassa 3.11 tarkoitetusta ennakosta ei ole kyse, jos käyttäjä valitsee valittavissaan olevista erilaisista sähkötuote- tai maksutapavaihtoehdoista sellaisen, johon kuuluu etupainotteinen maksujärjestely.

4. Verkonhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista sähkön myynnin yhteydessä sekä eräitä verkkopalvelua sivuavia asioita

4.1. Verkonhaltijalla on oikeus edellyttää, että käyttäjän sähkölaitteet ja asennukset täyttävät lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja käyttäjän verkkosopimuksessa asetetut vaatimukset sekä verkonhaltijan muut tekniset vaatimukset.

4.2. Käyttäjän tulee tehdä havaitsemastaan sähkölaitteessa, verkkopalvelussa tai sähkönmyynnissä olevasta viasta tai häiriöstä ilmoitus verkonhaltijalle. Jos vika tai häiriö kuuluu myyjän korjausvelvollisuuden piiriin, myyjän on viipymättä ilmoituksesta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin vian tai häiriön poistamiseksi. Jos on kyse verkkopalvelun virheestä, verkonhaltija vastaa virheestä käyttäjälle. Verkonhaltija ei vastaa virheestä, jos hän kohtuullisessa ajassa vaatimuksesta tiedon saatuaan ilmoittaa käyttäjälle virheestä vastuussa olevan myyjän, joka ottaa vastattavakseen virheestä aiheutuvan vahingonkorvauksen tai hinnanalennuksen.

4.3. Vastuu mittauksen järjestämisestä ja mittaustietojen ilmoittamisesta sähkökaupan eri osapuolille on verkonhaltijalla (katso luku 6).

4.3.1. Sähkönmittauksen järjestämisestä, tarkkuudesta, vikojen korjaamisesta ja tarkistuttamisesta sekä mittareiden luennasta sovitaan verkkosopimuksessa. Verkonhaltija voi lisäksi antaa näistä asioista määräyksiä ottaen huomioon mittausta ja vakausta koskevan lainsäädännön ja verkkosopimuksen määräykset.

4.4. Sähkönmyynti tapahtuu käyttäen hyväksi käyttöpaikalla olemassa olevia mittauksia ja muita sähkön toimittamista koskevia järjestelyjä, mukaan lukien 2.9—2.9.4 kohdissa tarkoitetut sähkönkäytön rajoitukset, jollei lainsäädäntö tai alaa koskevat standardit muuta edellytä tai jollei muuta ole erikseen sovittu.

4.5. Verkonhaltijalla on käyttäjän kanssa tekemänsä verkkosopimuksen ehtojen mukaan eräissä tilanteissa oikeus keskeyttää verkkopalvelu tai säännöstellä sähkön saantia. Myyjä ei vastaa tällaisen keskeyttämisen tai säännöstelyn käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista. Käyttäjän kannalta verkkopalvelun keskeyttämisen ja sähkönmyynnin keskeyttämisen vaikutus on sama: sähkön saanti käyttöpaikalle lakkaa kokonaan, osittain tai ajoittain.

5. Viivästys, virhe ja vastuukysymykset

5.1. Jos sähkönmyyntiä ei aloiteta sovittuna ajankohtana myyjän vastuulla olevan syyn johdosta, korvaa myyjä viivästyksestä johtuvan vahingon kohtien 5.3-5.4 ja 5.8-5.14 määräyksien mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myyntisopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun sähkönmyynti on aloitettu. Sähkönmyynnin aloittamisen jälkeen käyttäjällä on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Pidätysoikeus toteutetaan kohtien 5.2-5.2.1 mukaan.

5.2. Myyjä vähentää tietoonsa tulleen viivästyksen ajalta kertyneet sähkönmyyntiä koskevat maksut asian selvittämisen jälkeen lähetettävästä laskusta. Jollei vähentäminen enää ole mahdollista laskulla esimerkiksi sopimussuhteen päättymisen takia, palautetaan summa muuten.

5.2.1. Jos käyttäjä haluaa varmistaa kohdassa 5.2 tarkoitetun viivästyneeltä ajalta kertyneen maksun vähentämisen laskustaan, tulee hänen ilmoittaa tätä koskeva vaatimus myyjälle. Tarvittaessa myyjä voi pyytää täydentämään vaatimusta kirjallisesti.

5.3. Viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos myyjä osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää 6 ottaneen huomioon myyntisopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

5.4. Jos viivästys johtuu kolmannesta tahosta, jota myyjä on käyttänyt myyntisopimuksen täyttämisessä, myyjä vapautuu korvausvelvollisuudestaan vain, jos tämä kolmas taho olisi kohdan 5.3 mukaan vapaa vastuusta. Verkonhaltija vastaa mahdollisesta viivästyksestään sähköverkkosopimuksen mukaan suoraan käyttäjälle.

5.5. Myyjä ei vastaa verkkopalvelussa olevista virheistä (verkkosopimuksen vastaisista keskeytyksistä ja laatupoikkeamista). Käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisesta keskeytyksestä tai laatupoikkeamasta aiheutuvista vaatimuksistaan verkonhaltijalle kohtuullisessa ajassa siitä kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita ja hänellä oli vaatimuksen esittämiseksi tarpeelliset tiedot verkonhaltijasta.

5.6. Sähkönmyyjän palvelussa on virhe, kun kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt, eikä virhettä tai viivästystä voida pitää vähäisenä.

5.6.1. Kuluttajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

5.6.2. Myyjä korvaa kuluttajalle laskutuksen virheestä tai viivästyksestä aiheutuneen vahingon kohtien 5.6.3 – 5.6.5 ja 5.8 – 5.14 mukaisesti.

5.6.3. Laskutuksen virheenä tai viivästyksenä ei pidetä sitä, jos myyjä perustaa laskutuksensa kohdan 6.1.3 mukaisesti arvioon.

5.6.4. Myyjä ei vastaa verkonhaltijasta johtuvasta laskutuksen virheestä ja viivästyksestä.

5.6.5. Myyjä ei vastaa kolmannesta osapuolesta johtuvasta laskutuksen virheestä ja viivästyksestä, jos myyjä osoittaa, että virhe tai viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta tekijästä, jonka seurauksia hän ei kohtuudella olisi voinut välttää tai estää.

5.7. Myyjä korvaa käyttäjälle sähkön saannin keskeytymisestä tai lakkaamisesta aiheutuneen vahingon vain, jos käyttäjän sähkön saanti keskeytyy tai lakkaa myyjän puolella olevasta syystä myyntisopimuksen vastaisesti. Myyjä korvaa tällöin käyttäjälle aiheutuneen vahingon kohtien 5.8-5.14 mukaisesti. Edellä mainittujen kohtien mukaisesti myyjä korvaa käyttäjälle myös vahingon, jonka syynä ovat myyjän sopimusta tehtäessä antamat virheelliset tiedot esimerkiksi käyttöpaikkaan sovellettavista mittausvaatimuksista.

5.8. Myyjä korvaa käyttäjälle edellä tässä luvussa korvattavaksi määritellyn vahingon jäljempänä tässä luvussa mainituin perustein ja rajoituksin.

5.9. Käyttäjällä on oikeus saada korvaus välillisestä vahingosta vain, jos viivästys tai virhe aiheutuu myyjän puolella olevasta huolimattomuudesta. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä muuta ole sopijapuolten välillä sovittu, on myyjän vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta kuitenkin määrä, joka vastaa käyttäjän yhden vuoden sähkönmyyntimaksujen yhteismäärää, kuitenkin enintään 8.500,00 euroa. Jos myyjä on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvauksen enimmäismäärää koskevaa rajoitusta ei sovelleta.

5.10. Välillisenä vahinkona pidetään näissä ehdoissa:

5.10.1. ansion menetystä, joka käyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;

5.10.2. vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;

5.10.3. sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa;

5.10.4. muun käyttäjän kuin kuluttajan kärsimää omaisuusvahinkoa, joka johtuu sähkönmyynnin keskeytymisestä aiheutuneesta käyttäjän laitteen tai laitteiston toiminnan häiriöstä tai pysähtymisestä tai käyttäjän toiminnan keskeytymisestä, tai samasta syystä aiheutunutta taloudellista seurannaisvahinkoa tai tappiota; ja 7

5.10.5. muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

5.11. Kuluttaja on oikeutettu saamaan korvauksen myös perheelleen tai perheenjäsenelleen sattuneesta vahingosta samoin perustein kuin itselleen sattuneesta vahingosta.

5.12. Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa aina ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Jos käyttäjä omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, ei myyjällä ole velvollisuutta korvata sitä.

5.13. Jos käyttäjä laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, hän saa itse vastata vahingosta tältä osin. Mikäli käyttäjän laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, voidaan käyttäjän vastattavaksi jäävää osaa tältä osin kuitenkin alentaa. Vahinko, joka on aiheutunut sopijapuolelle näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava.

5.14. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan näiden ehtojen nojalla sellaista vahinkoa, joka tulee korvattavaksi käyttäjälle tai muulle taholle muulla perusteella, esimerkiksi verkkopalveluun liittyen.

5.15. Jos viivästys tai sähkönmyynnin keskeytys johtuu käyttäjän puolella olevasta huolimattomuudeksi laskettavasta syystä, käyttäjä on velvollinen korvaamaan siitä myyjälle aiheutuneen muun kuin välillisen vahingon. Myyjän välillisinä vahinkoina pidetään vahinkoja, jotka rinnastuvat kohdissa 5.10.1-5.10.5 tarkoitettuihin käyttäjän välillisiin vahinkoihin.

6. Laskutus ja maksujen suoritus

6.1. Myyjä laskuttaa käyttäjää sähkön käytöstä myyntisopimuksen mukaisesti. Kiinteän toimituksen laskutukseen ei sovelleta kohtia 6.1.1-6.1.3, 6.6.1 eikä 6.6.4. Ylimääräisen kiinteän toimituksen käsittelystä voidaan sopia avoimen toimituksen myyntisopimuksessa.

6.1.1. Myyjän laskutus perustuu verkonhaltijan ilmoittamiin ja ylläpitämiin sähkönkäyttötietoihin ja -arvioihin, jollei toisin sovita.

6.1.2. Jos käyttöpaikalla on tuntimittauslaitteisto tai muu etäluettava mittauslaitteisto, laskutus perustuu mitattuun sähkönkäyttöön, jollei muuta ole sovittu. Jos käyttöpaikan sähkönkäytön mittaus perustuu muuhun kuin etäluettavaan mittauslaitteistoon, laskutus perustuu käyttäjän arvioituun sähkönkäyttöön, jollei muuta ole sovittu. Arviolaskutus tasataan ilmoitetun tai luetun mittarilukeman perusteella vähintään neljä kertaa vuodessa (lukema- eli tasauslasku), jollei muuta ole sovittu.

6.1.3. Laskutus voidaan perustaa aikaisempaan sähkönkäyttöön perustuvaan arvioon, jollei verkonhaltija tai myyjä saa tietoonsa mittarilukemaa.

6.2. Laskun sisällössä noudatetaan sähkömarkkinalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

6.3. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa. Jos käyttäjä on muu kuin kuluttaja, sopijapuolet voivat sopia myös lyhyemmästä erääntymisajasta.

6.4. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myyjän lähettämän laskun viimeistään siinä mainittuna eräpäivänä. Lasku lähetetään käyttäjän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Käyttäjä on vastuussa laskun maksamisesta siitä riippumatta, mihin hän on pyytänyt laskun lähettämään.

6.5. Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista myyjällä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos laskun eräpäivä ja maksettava määrä on ennalta määrätty, viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien. Jos kuluttajan laskun eräpäivää ja / tai maksettavaa määrää ei ole ennalta määrätty, viivästyskorkoa voidaan periä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä voidaan lisäksi periä muistutuksesta aiheutuneita kuluja vastaava myyntisopimuksen mukainen kohtuullinen maksu.

6.6. Laskutus- ja mittausvirheen sekä mittarin luentavirheen johdosta myyjällä sekä kohdassa 6.6.4 mainituissa tapauksissa verkonhaltijalla on oikeus lisäveloitukseen ja käyttäjällä oikeus hyvitykseen seuraavien kohtien mukaisesti:

6.6.1. Jos mittausvirhe on todettu suuremmaksi kuin käyttäjän ja verkonhaltijan välisen verkkosopimuksen mukaan on hyväksyttävää, tämä otetaan huomioon myös myyntisopimuksen mukaisessa laskutuksessa siten, että hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, käyttäjän eri aikoina todettuihin sähkönkäyttömääriin sekä muihin tietoihin perustuvan verkonhaltijan myyjälle antaman arvion nojalla.

6.6.2. Sopijapuolet voivat vaatia kohdassa 6.6 mainittuihin virheisiin perustuvia saataviaan kolmen viimeksi kuluneen vuoden ajalta.

6.6.3. Kuluttaja voi kuitenkin vaatia 6.6 kohdassa mainittuja saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen syntymisajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.

6.6.4. Verkonhaltija vastaa myyjän sijasta käyttäjän laskutuksen korjaamisesta, jos

• laskutuksessa tapahtuneesta virheestä ja siitä asiakkaalle ilmoittamisesta on kulunut aikaa enemmän kuin kolme vuotta; tai

• asiakkaan ja myyjän välinen asiakassuhde on päättynyt aikaisemmin kuin kuusi viikkoa ennen virheen havaitsemista,

ja verkonhaltijan myyjälle laskutuksen perusteeksi antamat sähkönkäyttötiedot ovat mittausvirheen, mittarin luentavirheen tai verkonhaltijan myyjälle antamassa ilmoituksessa olleen muun virheen (ei kuitenkaan arviopoikkeaman) takia tapahtuneeseen sähkönkäyttöön verrattuina virheelliset. Tässä kohdassa tarkoitettujen lisäveloitusten ja hyvitysten hinnoittelusta määrätään verkkosopimuksen sopimusehdoissa.

6.6.5. Edellisten kohtien perusteella määräytyvälle lisäveloitukselle tai hyvitykselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksamiselle on käyttäjälle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Jollei käyttäjä myönnetyssä ajassa maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua, voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

6.7. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myös siitä mitatusta tai todetusta sähkönmyynnistä, joka on aiheutunut käyttäjän vastuupiirissä olevien sähköasennusten tai sähkölaitteiden vioista.

6.8. Loppulasku on toimitettava kuluttajalle kuuden viikon kuluessa siitä, kun sähkönmyynti kuluttajalle on päättynyt.

6.8.1. Mikäli sähkönmyyjä on velvollinen suorittamaan kuluttajalla hyvitystä loppulaskun perusteella, on hyvityssuoritus maksettava asiakkaalle viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun hyvityksen maksamiseen tarvittavat tiedot on toimitettu sähkönmyyjälle.

7. Sähkönmyynnin keskeyttäminen

7.1. Myyjä on oikeutettu keskeyttämään myyntisopimuksen tarkoittaman sähkönmyynnin (käyttäjän sähkön saannin), jos käyttäjä olennaisesti laiminlyö myyjän saatavien suorittamisen tai on muuten olennaisesti laiminlyönyt myyntisopimukseen perustuvat velvollisuutensa. Avoimen toimituksen sähkönmyynnin keskeyttämisen toteuttaa myyjän tilauksesta verkonhaltija. Kiinteän toimituksen sähkönmyynnin keskeyttäminen merkitsee sitä, että aiempi kiinteän toimituksen osuus tulee avoimen toimituksen myyjän katettavaksi ja laskutettavaksi keskeyttämisestä lukien. Kiinteän toimituksen keskeyttäminen ei johda verkonhaltijan suorittamiin toimenpiteisiin.

7.2. Myyjä lähettää käyttäjälle kirjallisen huomautuksen oikaista sopimusrikkomus eli maksaa erääntynyt saatava tai korjata muu laiminlyönti huomautuksessa asetetussa määräajassa, joka on vähintään kaksi viikkoa huomautuksen lähettämisestä. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, lähetetään maksullinen huomautus, voidaan huomautus lähettää aikaisintaan kahden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä. Jos käyttäjä ei huomautuksesta huolimatta oikaise sopimusrikkomusta asetetussa määräajassa, myyjä lähettää käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kirjallisen katkaisuvaroituksen. Katkaisuvaroituksesta käy ilmi sähkönmyynnin keskeyttämisajankohta. Käyttäjän on oikaistava sopimusrikkomus ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa välttyäkseen keskeytykseltä. Katkaisuvaroitus lähetetään käyttäjän osoitteeseen vähintään kahta viikkoa ennen sähkönmyynnin keskeyttämistä. Keskeyttäminen voi tapahtua aikaisintaan viiden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä tai siitä kun käyttäjälle on ensimmäisen kerran ilmoitettu muusta sopimusrikkomuksesta ja sen oikaisemistarpeesta. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, on lähetetty maksullinen huomautus, voi keskeyttäminen tapahtua aikaisintaan kuuden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.

7.3. Jos maksun laiminlyönti on johtunut käyttäjän maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, sähkönmyynnin saa keskeyttää aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä. Käyttäjän on ilmoitettava myyjälle laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti kun se on käyttäjän tiedossa ja, jos se on mahdollista, ennen laskun eräpäivää.

7.4. Kuluttajan tai asuinkiinteistön sähkönmyyntiä ei kuitenkaan voida keskeyttää, jollei tällaisen käyttäjän suorittamatta oleva maksu ole vähintään 250 euroa tai jollei vanhimman maksamatta olevan laskun eräpäivästä ole kulunut vähintään kolmea kuukautta.

7.5. Sähkönmyyntiä ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen sähköstä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

7.6. Jos käyttäjän maksun laiminlyönti aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, ei sähkönmyyntiä voida keskeyttää niin kauan kuin este vallitsee.

7.7. Jos sähkönmyynti keskeytetään käyttäjästä tai verkonhaltijasta johtuvasta syystä, käyttäjä ei vapaudu maksu- tai muista velvollisuuksistaan myyjää kohtaan.

7.8. Myyjällä on oikeus veloittaa käyttäjältä kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan myyjälle sähkönmyynnin keskeyttämisestä ja jälleenkytkennästä käyttäjän tekemän verkkosopimuksen mukaiset maksut (vastaavat kuin verkkopalvelun keskeyttämisestä ja jälleenkytkennästä aiheutuvat maksut), jotka myyjä on joutunut suorittamaan lisättynä mahdollisilla myyjän hinnaston mukaisilla kohtuullisilla käsittelykustannuksilla.

7.9. Sähkönmyyntiä jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan sähkönmyyntiä (kytkemään sähköä jälleen) ennen kuin käyttäjä on maksanut kirjallisesta huomautuksesta tai muista ilmoituksista sekä muista keskeytykseen ja jälleenkytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja kustannukset sekä erääntyneet myyjän saatavat ja vaaditun vakuuden. Myyjä ja käyttäjä voivat erikseen sopia, että sähkönmyynti aloitetaan uudelleen jo ennen kuin vaadittu vakuus erääntyy. Tällöin sähkönmyynti voidaan keskeyttää välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jollei vakuutta ole määräpäivään mennessä maksettu.

7.10. Sähkönmyynti voidaan keskeyttää tai sitä voidaan muuten ohjata kohtien 2.9-2.9.4 mukaan.

7.11. Jos myyjää tai sen vastuupiirissä olevaa tahoa kohtaa olennainen häiriö sähköntuotannossa, sähköverkkotoiminnassa tai valtakunnan rajan ylittävässä sähkön siirrossa tai muu myyjästä riippumaton syy (kuten sota- tai muu kriisitilanne, työtaistelu tai poikkeuksellinen luonnonolosuhde) ja tästä aiheutuu käyttäjän sähkön saannin keskeytyminen, ei käyttäjä voi esittää vaatimuksia myyjää kohtaan siltä ajalta kun mainittu häiriö tai syy oli voimassa.

8. Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen

8.1. Sopijapuolet voivat yhdessä sopia yksilöllisen myyntisopimuksen muuttamisesta. Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan tällöin, mitä kohdissa 2.4-2.4.5 on määrätty.

8.2. Käyttäjä ja myyjä voivat sopia siitä, että hinta sidotaan erikseen määriteltyyn sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon. Myyntisopimuksessa määritellään tällöin tapa, jolla viitearvon vaikutus otetaan huomioon. Tässä kohdassa tarkoitettu viitearvon vaikutuksen huomioon ottaminen ei ole jäljempänä tarkoitettu hinta- tai muu sopimusehtomuutos.

8.3. Myyjällä on oikeus muuttaa myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja jos muutoksen syynä on:

– myyjän sähkönhankintakustannukset;

– siirtokapasiteetin rajoituksista aiheutuneet kustannusten muutokset;

– tai sähkönmyyntiin liittyvien työvoima- tai muiden toimintakustannusten sekä sähkönmyynnin toteuttamiseksi tarpeellisten toimintojen tuottamisen kustannusten muutokset.

Tämän kohdan perusteella myyntisopimuksen ehtoja ei voida muuttaa niin, että myyntisopimuksen sisältö olennaisesti muuttuu. Määräaikaista myyntisopimusta ei kuitenkaan saa muuttaa tämän kohdan perusteella.

8.4. Myyjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota myyjä ei ole voinut ottaa lukuun myyntisopimusta tehtäessä.

8.5. Myyjä voi muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja myös sellaisen lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella, joka on ollut sopimusta tehtäessä tiedossa, edellyttäen, ettei muutos olennaisesti muuta myyntisopimuksen hintoja tai muuta keskeistä sisältöä.

8.6. Myyjällä on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutokseen on erityistä syytä,

– olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta;

– vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai

– energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tätä kohtaa ei sovelleta määräaikaiseen myyntisopimukseen.

8.7. Myyjällä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

8.8. Myyjän on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on myös mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisanoa myyntisopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kahden viikon, kuluttajien osalta kuukauden, kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi käyttäjälle tulevaan laskuun.

8.9. Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, on myyjällä oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien kun muutos tai päätös tuli voimaan. Jos kyseessä on muutos käyttäjän vahingoksi, muutos voidaan toteuttaa myöhemminkin myyjän määräämänä ajankohtana. Myyjän on ilmoitettava näillä perusteilla tehtävistä muutoksista mahdollisimman pian.


9. Myyntisopimuksen siirto

9.1. Käyttäjä ei voi siirtää myyntisopimusta kolmannelle.

9.2. Myyjä on oikeutettu siirtämään myyntisopimuksen toiselle myyjälle. Myyntisopimuksen ehtoja ei voida siirron yhteydessä muuttaa. Uuden myyjän on ilmoitettava siirrosta käyttäjälle viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä.

9.3. Toimitusvelvollisuuden piirissä tehtyä myyntisopimusta ei voida siirtää sähkönkäyttöpaikasta toiseen. Toimitusvelvollisuuden ulkopuolella tehty myyntisopimus pysyy voimassa muutosta tai muusta sähkönkäyttöpaikan vaihdoksesta huolimatta, jos niin on sovittu tai jollei myyntisopimusta irtisanota siten kuin kohdassa 10.2.3 tai 10.4.1 määrätään.

10. Myyntisopimuksen päättyminen

10.1. Liittymissopimuksen päättyessä päättyvät myös liittymissopimuksen mukaista sähkönkäyttöpaikkaa koskevat myyntisopimukset.

10.2. Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta, jollei kohdista 10.2.1-10.2.5 muuta johdu:

10.2.1. Jollei muuta ole sovittu, määräaikainen myyntisopimus jatkuu määräajan umpeutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, jollei myyjän ja käyttäjän välillä ole tehty uutta myyntisopimusta tai jompikumpi sopijapuolista ole kahden viikon irtisanomisajoin irtisanonut sopimusta.

10.2.2. Kuluttaja saa irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevan yli kahdeksi vuodeksi tehdyn määräaikaisen myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, kun se on ollut voimassa kaksi vuotta.

10.2.3. Toimitusvelvollisuuden ulkopuolella voidaan tehdä myös sellainen määräaikainen myyntisopimus, jonka voimassaolo jatkuu uuden sopimuskauden, jollei sopijapuoli ilmoita haluavansa irtautua siitä. Myyjän tulee lähettää kuluttajalle ilmoitus uuden sopimuskauden alkamisesta vähintään kuukautta ennen sitä ajankohtaa, jolloin kuluttaja viimeistään voi irtautua sopimuksesta uuden sopimuskauden osalta. Edellisessä kohdassa tarkoitettu kuluttajan oikeus irtisanoa määräaikainen myyntisopimus alkaa, kun kaksi vuotta on kulunut ensimmäisen saman sopimuksen mukaisen sopimuskauden alusta. Kahdeksi vuodeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi tehdyn määräaikaisen sopimuksen päättyessä uuden määräaikaisen sopimuksen solmiminen edellyttää kuluttajan nimenomaista suostumusta.

10.2.4. Kumpikin sopijapuoli saa kuitenkin aina irtisanoa kahden viikon irtisanomisajoin määräaikaisen myyntisopimuksen käyttöpaikan vaihtuessa toiseksi esimerkiksi käyttäjän muuton takia, jollei muuta ole sovittu.

10.2.5. Kuluttaja saa irtisanoa määräaikaisen myyntisopimuksen, jos kuluttajan sähkönkäytön tarve on olennaisesti muuttunut kuluttajan vakavasta sairastumisesta, lähiomaisen kuolemasta tai näihin rinnastettavista painavista syistä ja jos myyntisopimuksen jatkuminen tällöin on kuluttajan osalta kohtuutonta.

10.3. Jos määräaikainen myyntisopimus muuten kuin kohdissa 10.2.1—10.2.5 mainituissa tilanteissa päättyy käyttäjästä johtuvasta syystä ennen määräaikaa, on myyjällä oikeus periä käyttäjältä kohtuullinen sopimussakko, jos siitä ja sen määrästä on yksilöllisessä myyntisopimuksessa erikseen sovittu.

10.4. Toistaiseksi voimassa oleva myyntisopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen takia.

10.4.1. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevan myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajoin, jollei muuta ole sovittu. Myyjän irtisanomisaikaa ei voida sopia kahta viikkoa lyhyemmäksi.
10.4.2. Käyttäjä voi aina irtisanoa toimitusvelvollisuuden piirissä olevan myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

10.4.3. Myyjä ei voi irtisanoa kuluttajan toimitusvelvollisuuden piirissä olevaa myyntisopimusta. Muun käyttäjän myyntisopimuksen myyjä voi irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos myyntisopimuksen pitäminen voimassa on lainsäädännön muutoksen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen takia myyjän kannalta kohtuutonta.

10.5. Käyttäjällä on oikeus purkaa myyntisopimus, jos sähkönmyynnin aloittaminen on viivästynyt yli vuorokaudella sovitusta ajankohdasta tai sähkönmyynti on ollut keskeytyneenä yli vuorokauden, jollei viivästyksen tai keskeytymisen syynä ole ylivoimainen este tai verkonhaltijasta johtuva seikka.

10.6. Myyjällä on oikeus purkaa myyntisopimus,

10.6.1. jos käyttäjä on olennaisesti rikkonut myyntisopimukseen perustuvia velvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu myyjän kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa;

10.6.2. jos käyttäjä on syyllistynyt sähkön anastamiseen tai verkonhaltijan tai myyjän vastuulla olevien laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen;

10.6.3. jos toimitus sähkönkäyttöpaikkaan on keskeytetty käyttäjän tekemän maksu- tai muun sopimuslaiminlyönnin takia ja keskeytys on kestänyt vähintään kuukauden tai mikäli keskeytystä ei ole voitu käyttäjästä tai jakeluverkonhaltijasta johtuvasta syystä teknisesti toteuttaa, keskeytyksen edellytysten täyttymisestä on kulunut vähintään kuukausi; tai

10.6.4. jos verkonhaltija on purkanut käyttöpaikan verkkosopimuksen.

10.7. Kuluttajan maksuviivästyksen johdosta myyntisopimus voidaan purkaa vain kohdan 10.6.3 mukaisessa tilanteessa.

10.8. Myyjä lähettää käyttäjälle myyntisopimuksen purkamisesta kirjallisen ilmoituksen, jossa mainitaan purkuperuste ja myyntisopimuksen päättymisaika.

10.9. Käyttäjällä on 15 päivän ajan (kuluttajalla 30 päivän ajan) ehtojen tai hintojen muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa myyntisopimus päättyväksi kahden viikon irtisanomisajoin. Tällöin muutetut ehdot tai hinnat eivät koske käyttäjää, ellei muutos johdu viranomaisen päätöksestä tai lainsäädännön muutoksesta.

11. Riitojen ratkaiseminen

11.1. Kuluttajalla on oikeus saattaa tämän myyntisopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

11.2. Myyntisopimuksesta johtuvat erimielisyydet käsitellään käyttäjän sähkönkäyttöpaikan käräjäoikeudessa ensiasteena, jollei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Muuta kuin kuluttajaa vastaan myyjä voi nostaa kanteen myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.