Tampereen Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen uusiutuvaa power-to-gas-metaania ja vihreää vetyä tuottavan power-to-gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tarastenjärven voimalaitosalueelle.

Tamperelaisen kaukolämmön hiilidioksidioksidipäästöt ovat jälleen pienentymässä merkittävästi, kun sekajätteen polton tuottamat CO2-päästöt pystytään hyödyntämään uusiutuvan power-to-gas-metaanin valmistamisessa. Kyse on siis polttoon perustumattoman kaukolämmön visiosta se osa, josta käytettään lyhennettä CCU (carbon capture and utilization), hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan hiilidioksidin talteenotto on kriittinen osa ilmastotavoitteisiin pääsyssä.

Ren-Gas Oy suunnittelee Tammervoiman yhteyteen tuotantolaitosta, jossa prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Prosessin lopputuloksena on puhdasta kaasupolttoainetta raskaan maantieliikenteen käyttöön. Samalla Tampereen Energia siirtää tuotantolaitoksesta saatavan hukkalämmön kaukolämpöverkostoonsa ja uusiutuvan kaukolämmön määrä lisääntyy. Uusiutuvaa power-to-gas-metaania voidaan käyttää liikenteessä kuten biokaasua.

Yli 150 miljoonan euron investointi

Tarastenjärven hanke olisi toteutuessaan kokoluokaltaan merkittävä vetytalouden investointi Suomeen. Elektrolyysiteholtaan laitos on yli 60 MW ja kokonaisinvestoinnin arvo on yli 150 miljoonaa euroa. Tarastenjärven power-to-gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan korvata 24 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Se riittää noin 900 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön. 

Toteutettavuussuunnittelulla varmistetaan power-to-gas-tuotantolaitoksen tekninen ja kaupallinen toteutettavuus ennen varsinaista investointipäätöstä. Toteutuessaan tuotantolaitos luo merkittävän logistisen keskuksen Ren-Gasin puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoon sekä edistää Tampereen Energia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. 

Allekirjoitettu yhteistyösopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle tuotantolaitoshankkeen esiselvitykselle syksyllä 2021.

– Ren-Gas toteuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaan tieliikenteen käyttöön. Julkaistut hankkeemme Tampereella, Lahdessa ja Mikkelissä muodostavat Suomen Vetykärjen, joka mahdollistaa puhtaiden kaasupolttoaineiden käyttöönoton raskaassa tieliikenteessä Suomessa jo vuodesta 2025 alkaen. Tarastenjärven tuotantolaitos yhdessä Suomen maantieliikenteen solmukohdassa on erittäin tärkeä osa Suomen Vetykärkeä sekä Ren-Gasin suunnittelemaa Suomen laajuista kokonaisuutta”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Uusiutuvalla sähköllä tehty hukkalämpö korvaa polttamalla tehtyä kaukolämpöä

Tampereella hiilidioksidi otetaan talteen Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa syntyvistä savukaasuista, ja uusiutuva sähkö hankitaan pitkillä sopimuksilla uusista tuulivoimapuistoista. Tammervoima on ympäri vuoden toimiva ns. pohjakuormalaitos ja siten erinomainen hiilidioksidin lähde Ren-Gasille.

Tampereen Energia -konserni hyötyy laitoksesta sekä pienentyvinä hiilidioksidipäästöinä että uusiutuvan kaukolämmön osuuden kasvuna. Tampereen Energia saa tulevalta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka tulee vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa Tampereella.  

– Suunniteltu laitoskokonaisuus näyttää suuntaa tulevaisuuden kiertotalousratkaisuille, joita haluamme Tampereella olla kehittämässä. Yhdessä Ren-Gasin kanssa olemme edistämässä hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä, samalla kun saamme käyttöömme kilpailukykyistä, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä ja vähennämme jätteenpolton CO2-päästöjä. Hanke edistää Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteen saavuttamista ja tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia hyödyntää kaukolämpöverkkoa alustana uudelle liiketoiminnalle, kommentoi Tampereen Energia Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gas Oy johtaa toteuttavuussuunnittelua, joka aloitetaan välittömästi helmikuussa 2022. Hankkeen luvitus, tekninen esisuunnittelu ja rahoitusjärjestelyt aloitetaan, kun toteuttavuusanalyysin tulokset ovat valmiina ja ne puoltavat hankkeen edistämisestä. Laitoksen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2023 aikana ja valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä. Ren-Gas on esitellyt aiemmin tänä vuonna jo vastaavat hankkeet Lahdessa ja Mikkelissä.

Mitä tämä merkitsee Tampereen Energian kaukolämpöasiakkaille?

  • Hanke edustaa paljon puhuttua sektori-integraatiota ja vetytaloutta. Asiakkaamme pääsevät mukaan kehityksen eturintamaan.
  • CCU on yksi tapa mahdollistaa hiilineutraali ja jopa hiilinegatiivinen kaukolämpö. 
  • Kaukolämpöverkko mahdollistaa sen, että uusiutuvalla sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita liikenteessä, kun samalla otetaan hukkalämmöt talteen tamperelaisille asiakkaille. 
  • Talokohtaiset lämmitysratkaisut eivät mahdollista tällaista hiilen kierrättämiseen perustuvaa järjestelmää, vaan tässä pääsevät kaukolämpöasiakkaamme kotisohviltaan osaksi Suomen ja Euroopan energiamurrosta.
  • Suomi ja Tampere on maailman kärkeä, tässäkin asiassa.
  • Laitoksella ei ole vaikutusta kaukolämmön hintaan eli kaukolämmön hinta ei nouse tämän hankkeen vuoksi.