1. Soveltamisala

1.1. Näitä yleisiä kaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan kaasun
(jäljempänä kaasun) jakeluverkkoon liitetylle kaasun loppukäyttäjälle tapahtuvassa kaasun vähittäismyynnissä.
Nämä ehdot ovat osa kaasun loppukäyttäjän (jäljempänä käyttäjä) ja kaasun myyjän (jäljempänä myyjä) välistä
myyntisopimusta. Kaasun vähittäismyyntinä pidetään kaasun myyntiä kaasun jakeluverkon kautta välittömästi
käyttäjälle.
1.2. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan, kaasun tuotantolaitteistosta suoraan jakeluverkkoon syötetyn
kaasun toimitus ei sisälly näihin ehtoihin.

2. Määritelmät

2.1. Kaasulla tarkoitetaan maakaasua ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa kaasua sekä näiden seosta, jota
siirretään kaasun jakeluverkonhaltijan hallinnassa olevassa kaasun jakeluverkossa. Kaasu on laadultaan
järjestelmävastaavan asettamien ehtojen ja alalla yleisesti käytettyjen standardien mukaista.
2.2. Kaasun verkkopalvelulla (verkkopalvelu) tarkoitetaan jakeluverkonhaltijan kaikkea sitä toimintaa, joka mahdollistaa
kaasun jakelun vastiketta vastaan jakeluverkonhaltijan kaasun jakeluverkossa.
2.3. Kaasun jakeluverkolla (jakeluverkko) tarkoitetaan paikallista tai alueellista kaasuputkistoa, jonka kautta kaasua
kuljetetaan vähennetyllä paineella, mukaan lukien kaasun paikalliseen jakeluun pääasiallisesti käytettävät
korkeapaineputkistojen osat.
2.4. Liittyjä on jakeluverkonhaltija kanssa kaasun liittymissopimuksen tekevä kaasun käyttöpaikan omistaja tai haltija.
2.5. Liittymisteholla tarkoitetaan kaasunliittymään varattua kaasutehoa.
2.6. Kaasun käyttäjä (käyttäjä) on henkilö tai yhteisö, joka ostaa kaasua ja sen jakelun tarvitseman verkkopalvelun
pääasiassa omaan käyttöönsä. Käyttäjänä voi olla myös liittyjä, joka hankkii kaasua liittymissopimuksensa
mukaisen liittämiskohdan kautta muiden käytettäväksi.
2.7. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii kaasua pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa
elinkeinotoimintaa varten.
2.8. Vähittäismyyjä (myyjä) on kaasua ja kaasun kokonaistoimituksia myyvä yritys, luonnollinen tai oikeushenkilö,
yhteisö tai laitos, joka on solminut vähittäismyyjän puitesopimuksen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan
kanssa.
2.9. Jakeluverkonhaltija (verkonhaltija) on elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa jakelutoimintaa ja on vastuussa
jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä toiminta-alueellaan, sen yhteyksistä muihin verkkoihin sekä
sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset kaasun jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä.
2.10. Sopijapuolilla tarkoitetaan näissä ehdoissa myyjää ja käyttäjää.
2.11. Liittymällä tarkoitetaan liittyjän oikeutta liittyä kaasun jakeluverkkoon liittymissopimuksen määrittelemässä
liittymispisteessä sekä sopijapuolten kaasulaitteistojen välistä rajapintaa, jossa kaasu luovutetaan jakeluverkosta
liittyjälle.
2.12. Kaasun liittymissopimus (liittymissopimus) on jakeluverkonhaltijan ja liittyjän välinen sopimus, joka koskee kaasun
käyttöpaikan liittämistä verkkoon ja liittymän kaasun käyttömahdollisuuksien ylläpitoa.
2.13. Kaasun verkkopalvelusopimus (verkkosopimus) on verkonhaltijan ja kaasun käyttäjän välinen sopimus kaasun
verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta.
2.14. Kaasun myyntisopimus (myyntisopimus) on myyjän ja käyttäjän välinen sopimus kaasuenergian myymisestä ja
ostamisesta.
2.15. Myyjän toimitusvelvollisuudella tarkoitetaan vähittäismyyjää, jolla on huomattava markkinavoima
jakeluverkonhaltijan toiminta-alueella, on toimitettava maakaasua toiminta-alueella kohtuulliseen hintaan
loppukäyttäjille, jotka käyttävät maakaasun pääasiassa maakaasunkäyttöpaikalla sijaitsevien asuntojen
lämmittämiseen, sekä loppukäyttäjille, joiden maakaasunkäyttöpaikan liittymisteho on enintään 250 kilowattia.
Jos jakeluverkonhaltijan toiminta-alueella ei ole vähittäismyyjää, jolla on huomattava markkinavoima,
toimitusvelvollisuus on sillä vähittäismyyjällä, jonka toimitetun maakaasun määrällä mitattu markkinaosuus
toimitusvelvollisuuden piirissä olevien loppukäyttäjien hankkimasta maakaasusta on kyseisellä toiminta-alueella
suurin.
2.16. Kaasun kokonaistoimitus on palvelukokonaisuus, joka sisältää sekä kaasun (kaasuenergian) vähittäismyynnin
käyttäjälle, että kaasun jakelun edellyttämän kaasun verkkopalvelun.
2.17. Kaasun kokonaistoimitussopimus (kokonaistoimitussopimus)on vähittäismyyjän toimitusvelvollisuuden piirissä
olevan käyttäjän oikeus solmia vähittäismyyjän kanssa sopimus, joka sisältää kaasun vähittäismyynnin ja kaasun
verkkopalvelun.
2.18. Energiavirasto määrää maakaasuverkkoluvassa yhden siirtoverkonhaltijan maakaasujärjestelmän
järjestelmävastaavaksi siirtoverkonhaltijaksi (järjestelmävastaava)
2.19. Keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä on järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan tietojärjestelmä, johon kerätään ja
jossa säilytetään tietoja jakeluverkkojen käyttöpaikoista ja biokaasun syöttöpisteistä sekä kaasun kulutuksesta ja
tuotannosta.
2.20. Kaasutoimituspäivä on ajanjakso alkaen klo 7:00 sekä päättyen seuraavana vuorokautena klo 7:00, Suomessa
noudatettavaa virallista aikaa.
2.21. Kaasutuotteella tarkoitetaan näissä ehdoissa kaasunmyynnissä käytettävän palvelukokonaisuuden määrittelyä.
Määrittely sisältää myös tiedot myyjän perimistä maksuista. Kaasutuotetta voidaan kutsua myös tariffiksi.
Tuotehinnastossa on esitetty myyjän tarjoamia kaasutuotteita. Tuotehinnasto sekä mahdollinen palveluhinnasto
(hinnastot) ovat osa myyntisopimusta. Kaasunmyynnin hinnoitteluperusteesta voivat sopijapuolet myös erikseen
sopia, jolloin tuotehinnastoa ei liitetä myyntisopimukseen (tuotehinnasto ei ole silloin osa myyntisopimusta).
2.22. Näissä ehdoissa esimerkiksi vahvistusilmoituksen, laskun, hinnanmuutosilmoituksen tai muun viestin lähettäminen
tarkoittaa myös saman viestisisällön sisältävän sanoman sähköistä lähettämistä. Käyttäjän osoite tai
laskutusosoite voi olla myös esimerkiksi sähköposti- tai muu vastaava käyttäjän ilmoittama yksilöllinen osoite.
Sanomien sähköinen lähettäminen edellyttää, että sopijapuolet ovat siitä sopineet. Muun käyttäjän kuin kuluttajan
kanssa voidaan erikseen sopia, että hinnan tai muiden sopimusehtojen muutosilmoitus voidaan laittaa Internetiin
nähtäville ennalta määriteltyyn osoitteeseen. Tämän lisäksi käyttäjän tulee saada tieto ilmoituksen
olemassaolosta Internetissä ennalta sovitulla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä.
2.23. Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää
sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.
2.24. Kaasumarkkinoita ja verkkopalvelua koskevat keskeiset säännökset ovat maakaasumarkkinalaissa, sähkö- ja
maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa.

3. Kaasun myyntisopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset

3.1. Myyntisopimus tehdään sopijapuolten välillä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.
3.2. Myyntisopimus voidaan tehdä, kun kyseistä kaasun käyttöpaikkaa koskeva kaasun liittymissopimus on voimassa.
3.3. Kaasun myynnin aloittaminen edellyttää kaasun liittymissopimuksen lisäksi kaasun verkkosopimuksen
voimassaoloa ja että näissä sopimuksissa mainitut velvoitteet on täytetty ja sopimusten mukaiset tekniset
edellytykset käyttöpaikalle tapahtuvalle verkkopalvelulle on täytetty.
3.4. Myyjän toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla käyttäjällä on oikeus solmia myyjän kanssa
kokonaistoimitussopimus, joka sisältää myynnin lisäksi jakelun verkkopalvelun. Tällaisen kokonaistoimitussopimuksen perusteella myyjä vastaa käyttäjään nähden myös verkkopalveluista, joista myyjä ja verkonhaltija sopivat keskenään. Kokonaistoimitussopimukseen sovelletaan kaasun myyntiehtoja ja kaasun verkkopalveluehtoja. Kyseisissä ehdoissa kokonaistoimitussopimukseen sovelletaan, mitä myyntisopimuksesta ja verkkosopimuksesta on mainittu.
3.5. Myyjän, joka on aloittamassa kaasun myynnin päivittäin luettavaan jakeluverkon käyttöpaikkaan, on lähetettävä
ilmoitus myyntisopimuksen alkamisesta järjestelmävastaavalle siirtoverkonhaltijalle sekä jakeluverkonhaltijalle
sekä vahvistusilmoitus käyttäjälle uuden myyntisopimuksen alkamisesta niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun
myyjä on solminut myyntisopimuksen jakeluverkon käyttäjän kanssa.
3.6. Ilmoitus uuden myyntisopimuksen alkamisesta on lähetettävä aikaisintaan 90 vuorokautta ja viimeistään 16
vuorokautta ennen sitä kaasutoimituspäivää, jolloin myyjän kaasun myynti käyttöpaikkaan sopimuksen mukaan
alkaa.
3.7. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus kuluttajansuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä
peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua
sopimuksen tekemisestä. Muulla käyttäjällä on oikeus perua sopimus viimeistään kahta arkipäivää ennen kaasun
myynnin alkamista.
3.8. Myyjän ja käyttäjän kesken tehdään myyntisopimus. Sopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisessä
muodossa.
3.8.1. Myyntisopimus on tehtävä kirjallisesti, jos jompikumpi sopijapuoli sitä vaatii. Myyntisopimukseen tulee silloin liittää mahdolliset hinnastot ja linkki näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä sopimusta tehtäessä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti. Myyntisopimuksessa on mainittava
verkonhaltija, jolle vika- ja muut verkkopalvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä, sekä kaasun mittaukselle aiheutuvat erityiset vaatimukset, jos myyntisopimus maakaasumarkkinalain mukaan sellaisia edellyttää. Sopimuksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.
3.8.2. Sähköinen sopimus on sitova, jos se on tehty siinä muodossa, jota sähköiseltä sopimiselta yleisesti edellytetään.
3.8.3. Jos myyntisopimus tehdään muutoin kuin kirjallisesti, myyjän tulee maakaasumarkkinalaissa säädetyssä ajassa lähettää käyttäjälle sopimuksen vahvistusilmoitus (vahvistus) tämän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen.
3.8.4. Vahvistuksessa mainitaan kaasun myyntisopimuksen voimaantulon ajankohta ja se sisältää kaasun myyntisopimuksen yksilölliset ehdot, hinnastot ja selvityksen käyttäjän huomautusajasta ja linkin näiden ehtojen tallennettavissa olevaan versioon. Yleiset sopimusehdot tulee asiakkaan pyynnöstä lähettää veloituksetta asiakkaalle kirjallisesti sopimusvahvistuksen yhteydessä. Vahvistusilmoituksen mukana kuluttajalle on annettava tieto energiankuluttajan tarkistuslistasta sekä Energiaviraston internetosoite, jossa se on saatavilla.
3.8.5. Jos myyntisopimus tehdään kuluttajan kanssa etäviestimen avulla, tulee myyjän lähettämään
vahvistusilmoitukseen 3.8.1 kohdassa mainittujen seikkojen lisäksi soveltuvin osin sisältyä myös
muut kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut tiedot, mukaan lukien kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut, maksamista koskevat ehdot, tieto kuluttajan oikeudesta peruuttaa sopimus sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei myyjä ole toimittanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin.
3.8.6. Muutoin kuin kirjallisesti tehty myyntisopimus on tullut voimaan ja jatkuu vahvistuksessa mainituin ehdoin, paitsi seuraavissa tapauksissa:
a) Käyttäjä ilmoittaa myyjälle 21 päivän kuluessa vahvistuksen lähettämisestä tai siinä mainittuun vähintään 21 päivän kuluttua lähettämisestä olevaan määräpäivään mennessä, ettei hän pidä vahvistuksessa mainittuja tai siinä selvitettyjä ehtoja tehdyn sopimuksen ehtoja vastaavina. Sopimuksen tekemisen ja käyttäjän tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelletaan vahvistuksen mukaisia sopimusehtoja, jollei muuta näytetä sovitun; tai
b) Kuluttaja peruuttaa sopimuksen kuluttajansuojalain mukaisen etä- ja kotimyyntiin liittyvän peruuttamisoikeuden mukaisesti. Jos kuluttaja sopimuksen peruuntuessa on käyttänyt kaasua, hänen on maksettava käyttämästään kaasusta kohtuullinen korvaus myyjälle. Korvaus määräytyy vahvistuksen mukaisin sopimusehdoin, jollei muuta näytetä sovitun.
3.9. Saatuaan ilmoituksen uudesta myyntisopimuksesta järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija tarkastaa kohdassa
3.10 kuvattujen ehtojen täyttymisen keskitetystä tiedonvaihdonjärjestelmästä ja ilmoittaa viimeistään seuravana
päivänä verkonhaltijalle, onko uusi myyntisopimus alkamassa sekä nykyiselle myyjälle nykyisen myyntisopimuksen
päättymisestä. Jos käyttöpaikassa ei ole käytössä päivittäin luettavaa etäluettavaa mittaria, käyttäjällä on erilliset
sopimukset myyjän ja verkonhaltijan kanssa, eikä edellä mainittua kohtaa sovelleta.
3.10. Ehtona uuden myyntisopimuksen alkamiseksi on, että myyjä ja käyttäjä ovat solmineet tämän käyttöpaikkaa
koskevan myyntisopimuksen toistensa kanssa. Verkonhaltija hylkää myyjän ilmoituksen uuden myyntisopimuksen
alkamisesta, jos käyttöpaikalle on asennettu päivittäin etäluettava mittaristo ja:
a) verkonhaltija on jo hyväksynyt toisen myyjän myyntisopimuksen alkamisen samaan käyttöpaikkaan samalle alkamispäivämäärälle;
b) käyttöpaikkaa ei ole olemassa tai se ei ole päivittäin luettava käyttöpaikka;
c) myyjä ei täytä myyjältä vaadittavia ehtoja;
d) ilmoitus uuden myyntisopimuksen alkamisesta on virheellinen, puutteellinen tai ei täytä ilmoitukselta vaadittavaa määräaikaa; tai
e) käyttöpaikalla on voimassa oleva tai ilmoitettu voimaan tulevaksi ehdot täyttävä määräaikainen myyntisopimus, joka päättyy vasta uuden myyntisopimuksen alkamispäivänä tai sen jälkeen.
3.11. Ilmoitus uuden myyntisopimuksen alkamisesta tulkitaan käyttäjän nykyisen myyntisopimuksen
irtisanomisilmoitukseksi.
3.12. Jos verkonhaltija ei voi hyväksyä ilmoitusta uuden myyntisopimuksen alkamisesta kohdan 3.10 perusteella,
verkonhaltija ilmoittaa uudelle vähittäismyyjälle viimeistään seuraavana arkipäivänä myyjän ilmoituksen
vastaanotettuaan, ettei uutta myyntisopimusta voida aloittaa, ja nykyiselle myyjälle, että nykyisen
myyntisopimuksen päättyminen on peruutettu. Ilmoituksen vastaanottopäiväksi katsotaan se arkipäivä, jona
ilmoitus tulee verkonhaltijalle.
3.13. Uuden myyjän tulee peruuttaa ilmoitus uudesta myyntisopimuksesta mahdollisimman pian ja viimeistään kaksi
arkipäivää ennen sitä kaasutoimituspäivää, jona uuden myyntisopimuksen mukainen kaasun myynti alkaisi. Mikäli
käyttäjä on perunut uuden myyntisopimuksen perumisajan puitteissa, verkonhaltijan on hyväksyttävä
peruutuspyyntö viimeistään seuraavana arkipäivänä peruutuspyynnön vastaanotettuaan. Peruutuspyynnön
vastaanottopäiväksi katsotaan se arkipäivä, jona pyyntö tulee verkonhaltijalle.
3.14. Jos ilmoitus uuden myyntisopimuksen aloittamisesta perutaan uuden myyjän toimesta tai verkonhaltija hylkää
ilmoituksen uudesta myyntisopimuksesta, käyttöpaikan nykyinen myyjä jatkaa kaasun myyntiään käyttöpaikkaan,
ellei nykyinen myyjä ole ilmoittanut verkonhaltijalle myyntisopimuksen päättämisestä.
3.15. Sopimusasiakirjat muodostavat kaasun myyntisopimuksen sisällön. Jos kaasun myyntisopimuksen ja siinä
mainittujen asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa
järjestyksessä:
1) Yksilölliset sopimusehdot
2) Hinnastot
3) Yleiset vähittäismyyntiehdot (nämä ehdot).

3.16. Myyjä ja käyttäjä voivat sopia muutoksista näihin ehtoihin. Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa näistä
ehdoista kuluttajan vahingoksi.
3.17. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan myyjälle sopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi
käyttäjää, käyttöpaikkaa, tai laskutusosoitetta tai muuta osoitetta, jota sopijapuolet ovat sopineet käytettävän
myyjän lähettämien vahvistusilmoitusten, hinnanmuutosilmoitusten sekä muiden ilmoitusten lähettämiseen.

4. Kaasun mittaus ja laskutus

4.1. Verkonhaltija järjestää laskutuksen perustana olevan mittauksen kaasun verkkosopimuksessa sovituin ehdoin.
4.2. Myyjä laskuttaa käyttäjää kaasun käytöstä myyntisopimuksen ja kulloinkin voimassa olevien hinnastojen
mukaisesti.
4.3. Laskun sisällöstä noudatetaan maakaasumarkkinalakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.
4.4. Myyjän laskutus perustuu keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään ilmoitettuihin kaasunmääriin, kun kyse on
päivittäin luettavasta käyttöpaikasta. Kun kyse on ei-päivittäin luettavasta käyttöpaikasta, laskutus perustuu
verkonhaltijan myyjälle ilmoittamiin mitattuihin tai arvioituihin kaasun käyttötietoihin.
4.5. Kaasun myyntisopimuksessa sovitaan laskutusväli ja se, perustuuko laskutus mitattuun vai arvioituun kaasun
käyttöön. Käyttäjälle toimitettu kaasu laskutetaan tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään neljä kertaa
vuodessa. Jos kaasun käyttöpaikka, jolle toimitetaan kaasua yksinomaan ruoanvalmistukseen, on varustettu
mittauslaitteistolla, loppukäyttäjälle toimitettu maakaasu on laskutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella
kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Käyttäjällä on oikeus saada muutos arvioituun kaasun käyttöön, jos arvion
perusteena olevissa olosuhteissa tapahtuu olennainen muutos.
4.6. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään neljätoista päivää. Jos käyttäjä on muu kuin kuluttaja,
sopijapuolet voivat sopia myös lyhemmästä erääntymisajasta.
4.7. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myyjän lähettämän laskun viimeistään siinä mainittuna eräpäivänä. Lasku
lähetetään käyttäjän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Käyttäjä on vastuussa laskun maksamisesta siitä
riippumatta, mihin hän on pyytänyt laskun lähettämään.
4.8. Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista myyjällä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos
laskun eräpäivä ja maksettava määrä on ennalta määrätty, viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien. Jos
kuluttajan laskun eräpäivää ja/tai maksettavaa määrää ei ole ennalta määrätty, viivästyskorkoa voidaan periä
aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen
lähettämisestä voidaan lisäksi periä muistutuksesta voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu.
4.9. Myyjän on toimitettava loppulasku kuluttajalle kuuden viikon kuluessa siitä, kun kaasun myynti kuluttajalle on
päättynyt.
4.10. Laskutus- ja mittausvirheen sekä mittarin luentavirheen johdosta myyjällä on oikeus lisäveloitukseen ja käyttäjällä
oikeus hyvitykseen.
4.11. Jos mittausvirhe on todettu suuremmaksi kuin käyttäjän ja verkonhaltijan välisen verkkosopimuksen mukaan on
hyväksyttävää, tämä otetaan huomioon myös myyntisopimuksen mukaisessa laskutuksessa siten, että hyvitys tai
lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiston tarkistukseen verkonhaltijan myyjälle antaman arvion nojalla. Jos
kyseessä on ei-päivittäin luettava käyttöpaikka, suoritetaan hyvitys tai lisäveloituskäyttäjän eri aikoina todettuihin
kaasun käyttömääriin ja muihin tietoihin perustuvan verkonhaltijan myyjälle antaman arvion nojalla.
4.12. Sopijapuolet voivat vaatia virheisiin perustuvia saataviaan kolmen viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Kuluttaja voi
kuitenkin vaatia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos
virheen syntymisajankohta ja vaikutus laskutukseen voidaan jälkikäteen todeta.
4.13. Verkonhaltija vastaa myyjän sijasta käyttäjälle tulevasta hyvityksestä sekä on myyjän sijasta oikeutettu käyttäjältä
veloitettavaan lisäveloitukseen, jos kyseessä on etäluettava käyttöpaikka ja
a) laskutuksessa tapahtuneesta virheestä ja siitä asiakkaalle ilmoittamisesta on kulunut aikaa enemmän kuin kolme vuotta;
tai
b) asiakkaan ja myyjän välinen asiakassuhde on päättynyt aikaisemmin kuin kuusi viikkoa ennen virheen havaitsemista,
ja verkonhaltijan myyjälle laskutuksen perusteeksi antamat kaasun käyttötiedot ovat mittausvirheen, mittarin luentavirheen tai verkonhaltijan antamassa ilmoituksessa olleen virheen (ei kuitenkaan arviopoikkeaman) takia tapahtuneeseen kaasun käyttöön verrattuina virheelliset. Tässä kohdassa tarkoitettujen lisäveloitusten ja hyvitysten hinnoittelusta määrätään verkkosopimuksen sopimusehdoissa.
4.14. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksamiselle on
käyttäjälle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Jollei käyttäjä myönnetyssä ajassa maksa lisäveloituksesta
aiheutunutta laskua, voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.
4.15. Käyttäjä on velvollinen maksamaan myös siitä mitatusta tai todetusta kaasun myynnistä, joka on aiheutunut
käyttäjän vastuupiirissä olevien asennusten tai laitteiden vioista.
4.16. Jos kyseessä on ei-etäluettava käyttöpaikka ja kaasua käytetään ohittamalla mittauslaitteisto tai heikentämällä
sen mittaustarkkuutta, myyjällä on oikeus laskuttaa käyttäjää verkonhaltijan ilmoittaman suurimman mahdollisen
käytön mukaan. Mikäli käyttäjä on kuluttaja, laskutus voidaan tehdä todennäköisen käytön mukaan, mikäli se
voidaan arvioida. Ellei tällaisen käytön kestoaikaa voida todeta, voidaan jälkilaskutus suorittaa enintään kolmen
vuoden ajalta.

5. Vakuus tai ennakkomaksu

5.1. Myyjällä on myyntisopimusta tehtäessä oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai ennakkomaksu
kaasun myyntisopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Jos myyntisopimus tehdään samojen
sopijapuolten välillä vain kaasun käyttöpaikan vaihdoksen tai kaasun kokonaistoimitussopimuksen irtisanomisen
takia ilman samalla kaasun käytössä tai muissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia, vakuutta voidaan vaatia vain
kohdan 5.2 mukaan.
5.2. Myyjällä on kaasun myynnin alkamisen jälkeen oikeus vaatia käyttäjältä, joka ei ole kuluttaja, vakuus tai
ennakkomaksu kaasun myyntisopimukseen perustuvien saataviensa maksamisesta, jos käyttäjä on olennaisesti
laiminlyönyt tähän tai toiseen kaasun myyntisopimukseen taikka kaasun kokonaistoimitussopimukseen perustuvaa
maksuvelvollisuuttaan, jota ei ole perustellusti riitautettu tai jos käyttäjän luottotiedoista ilmenee, että käyttäjä on
ilmeisesti kyvytön suoriutumaan verkkosopimukseen perustuvista maksuista.
5.3. Myyjä voi vaatia kuluttajalta kohtuullisen vakuuden tai ennakkomaksun myyntisopimusta tehtäessä sekä kaasun
myyntisopimuksen ollessa voimassa. Kaasun myyntisopimuksen ollessa voimassa vakuutta tai ennakkomaksua
voidaan vaatia vain, jos kuluttaja on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Myyjällä tulee sekä
myyntisopimusta tehtäessä että sen voimassa ollessa olla lisäksi erittäin painava syy vakuus- tai
ennakkomaksuvaateelleen. Erittäin painavia syitä voivat olla esimerkiksi:
a) kuluttajan kaasun myynti on keskeytetty maksun laiminlyönnin takia;
b) myyjällä on kuluttajalta erääntyneitä kaasun myyntiin tai kokonaistoimitukseen liittyviä saatavia, joiden määrää voidaan pitää huomattavana kaasun myynnin laskutuksen määrään nähden; tai
c) kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan kaasun myyntisopimukseen perustuvista maksuista.
5.4. Jos myyntisopimusta tehtäessä vakuutta tai ennakkomaksua ei ole määräpäivään mennessä maksettu,
myyntisopimus raukeaa välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Sopimus raukeaa, vaikka kaasun toimitus
käyttöpaikkaan olisi aloitettu. Käyttäjä on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen raukeamista käyttämästään
kaasusta sopimuksen mukaisen hinnan.
5.5. Myyjällä on oikeus käyttää vakuutta tai ennakkomaksua kaasun myyntiin ja aiempiin samaa käyttöpaikkaa
koskeviin kaasun kokonaistoimituksiin ja toimitettuihin palveluihin perustuvien erääntyneiden saataviensa,
kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen suorittamiseksi. Jos myyjä käyttää vakuuden tai
ennakkomaksun tai osan siitä saataviensa suorittamiseksi on myyjällä oikeus vaatia käyttäjää täydentämään
vakuus tai ennakkomaksu kohdassa 5.7 mainitun määräiseksi, jos sopimussuhde edelleen jatkuu.
5.6. Myyjä ei maksa vakuudelle tai ennakkomaksulle korkoa.
5.7. Vakuus tai ennakkomaksu voi olla määrältään enintään laskutuskauden alun ja kaasun myynnin keskeyttämisen
välisen ajan myyntilaskun suuruinen tai erääntyneiden saatavien määrän suuruinen, jollei muun käyttäjän kuin
kuluttajan kanssa ole toisin sovittu. Loppukäyttäjillä, joilta kulutustietoa ei ole saatavilla, vakuus- tai
ennakkomaksu lasketaan käyttäjän käyttöprofiilin mukaisesta kaasunkäytöstä tehdyn arvion mukaan. Arvio voidaan
tehdä suurimman kaasunkäytön ajanjakson mukaan.
5.8. Myyjä palauttaa vakuuden kaasun myyntisopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja
mahdolliset muut käyttäjän velvoitteet suoritettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään
kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta. Vakuutta ei sopimuksen voimassa ollessa palauteta,
jos käyttäjä on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Vakuutta tai sen osaa ei
myyntisopimuksen pysyessä voimassa tai päätyttyä kuitenkaan palauteta, mikäli myyjä voi vaatia koko vakuuden
tai vakuuden osan käyttämistä käyttäjän muihin voimassa oleviin ja päättyneisiin myynti- tai
kokonaistoimitussopimuksiin perustuvien erääntyneiden saataviensa, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten
perimiskulujen kuittaamiseen. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä toimitusvelvollisuuden piirissä, käyttäjä ja myyjä
voivat sopia vakuuden palauttamisesta muutakin. Ennakkomaksu käytetään erääntyvien maksujen suorittamiseen
tässä kohdassa vakuuden palauttamiselle määritellyn ajan kuluessa.
5.9. Vakuuden luovuttamisesta laaditaan kirjallinen sopimus. Ennakkomaksusta voidaan mainita myös sopimuksen
vahvistusilmoituksessa.
5.10. Myyjällä on oikeus realisoida annettu vakuus parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa
suorittamiseksi.
5.11. Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta käyttäjä ja myyjä voivat sopia kaasun myyntisopimuksen
mukaisten maksujen maksamisesta ennakkoon. Palaamisesta tavanomaiseen maksuaikatauluun noudatetaan
soveltuvin osin mitä kohdassa 5.8 on määrätty.
5.12. Tässä luvussa tarkoitetusta ennakkomaksusta tai kohdassa 5.11 tarkoitetusta ennakosta ei ole kyse, jos käyttäjä
valitsee valittavissaan olevista erilaisista tuote- tai maksutapavaihtoehdoista sellaisen, johon kuuluu
etupainotteinen maksujärjestely.

6. Viivästys, virhe ja vastuukysymykset

6.1. Kaasun myynnissä ja kokonaistoimituksessa on virhe, jos kaasun laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan
katsoa sovitun, taikka kun kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt. Kaasun toimituksessa ei kuitenkaan
katsota olevan virhettä, jos myyjä osoittaa, että virheellisyys tai viivästys on johtunut hänen
vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta tekijästä, jonka seurauksia hän ei kohtuudella olisi voinut välttää
tai estää. Jollei paremmasta kaasun laadusta ole sovittu, kaasun jakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä
kaasun toimituksessa on virhe, jos kaasu ei laadultaan vastaa Suomessa yleisesti noudatettavia eurooppalaisia
standardeja taikka jos kaasun jakelu tai kaasun toimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä
keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.
6.2. Jos kaasun myyntiä ei aloiteta sovittuna ajankohtana myyjän vastuulla olevan syyn johdosta, korvaa myyjä
viivästyksestä johtuvan vahingon kohtien 6.4 -6.5 ja 6.8-6.14 määräyksien mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen
maksamaan kaasun myyntisopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun kaasun myynti on aloitettu.
Kaasun myynnin aloittamisen jälkeen käyttäjällä on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on
tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Pidätysoikeus toteutetaan kohdan 6.3 mukaan.
6.3. Myyjä vähentää tietoonsa tulleen viivästyksen ajalta kertyneet kaasun myyntiä koskevat maksut asian
selvittämisen jälkeen lähetettävästä laskusta. Jollei vähentäminen enää ole mahdollista laskulla esimerkiksi
sopimussuhteen päättymisen takia, palautetaan summa muuten.
6.3.1. Jos käyttäjä haluaa varmistaa tässä kohdassa 6.3 tarkoitetun viivästyneeltä ajalta kertyneen
maksun vähentämisen laskustaan, tulee hänen ilmoittaa tätä koskeva vaatimus myyjälle kirjallisesti. Tarvittaessa myyjä voi vaatia täydentämään vaatimusta kirjallisesti.
6.4. Viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos myyjä osoittaa, että viivästys johtuu hänen
vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen
huomioon myyntisopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai
voittaa.
6.5. Jos viivästys johtuu kolmannesta tahosta, jota myyjä on käyttänyt kaasun myyntisopimuksen täyttämisessä, myyjä
vapautuu korvausvelvollisuudestaan vain, jos tämä kolmas taho olisi kohdan 6.4 mukaan vapaa vastuusta.
6.6. Myyjä ei vastaa verkkopalvelussa olevista virheistä. Käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisesta verkkopalvelun
keskeytyksestä tai laatupoikkeamasta aiheutuvista vaatimuksistaan viivyttelemättä verkonhaltijalle havaittuaan
virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita.
6.7. Jos käyttäjän kaasun saanti keskeytyy tai lakkaa myyjän puolella olevasta syystä kaasun myyntisopimuksen
vastaisesti, korvaa myyjä käyttäjälle tästä aiheutuneen vahingon kohtien 6.8-6.14 mukaisesti.
6.8. Myyjä korvaa käyttäjälle edellä tässä luvussa korvattavaksi määritellyn vahingon jäljempänä tässä luvussa
mainituin perustein ja rajoituksin.
6.9. Käyttäjällä on oikeus saada korvaus välillisestä vahingosta vain, jos viivästys tai virhe aiheutuu myyjän puolella
olevasta huolimattomuudesta. Myyjällä on oikeus vaatia käyttäjää perustelemaan yksilöidyt vaatimuksensa
kirjallisesti. Jos käyttäjä ei ole kuluttaja eikä muuta ole sopijapuolten välillä sovittu, on myyjän vahingonkorvauksen enimmäismäärä aiheutuneiden välillisten vahinkojen osalta määrä, joka vastaa käyttäjän yhden vuoden kaasunmyyntimaksujen yhteismäärää, kuitenkin enintään 8.500,00 euroa. Jos myyjä on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, vahingonkorvauksen enimmäismäärää koskevaa rajoitusta ei sovelleta.
6.10. Välillisenä vahinkona pidetään näissä ehdoissa:
a) ansionmenetystä, joka käyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden
vuoksi;
b) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;
c) käyttöpaikan käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa,
sekä muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa;
d) muun käyttäjän kuin kuluttajan kärsimää omaisuusvahinkoa, joka johtuu kaasun myynnin keskeytymisestä
aiheutuneesta käyttäjän laitteen tai laitteiston toiminnan häiriöstä tai pysähtymisestä tai käyttäjän toiminnan keskeytymisestä, tai samasta syystä aiheutunutta taloudellista seurannaisvahinkoa tai
tappiota;
e) muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.
6.11. Kuluttaja on oikeutettu saamaan korvauksen myös perheelleen tai perheenjäsenelleen sattuneesta vahingosta
samoin perustein kuin itselleen sattuneesta vahingosta.
6.12. Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa aina ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin
vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Jos käyttäjä
omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, tai jos käyttäjän kaasulaitteet eivät ole lainsäädännön ja alalla
Suomessa yleisesti noudatettavien standardien vaatimusten mukaisia ja tällä on ollut vaikutusta vahingon
syntymiseen tai määrään, ei myyjällä ole velvollisuutta korvata vahinkoa.
6.13. Jos käyttäjä laiminlyö velvollisuutensa ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi, hän on itse
velvollinen korvaamaan vahingon tältä osin. Mikäli käyttäjän laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, voidaan
käyttäjän vastattavaksi jäävää osaa tältä osin kuitenkin alentaa. Vahinko, joka on aiheutunut sopijapuolelle näiden
ehtojen mukaan korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava.
6.14. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan näiden ehtojen nojalla sellaista vahinkoa, joka tulee korvattavaksi käyttäjälle
tai muulle taholle muulla perusteella, esimerkiksi kaasun verkkopalveluun liittyen.
6.15. Jos kaasutoimituksen viivästys tai kaasun myynnin keskeytys johtuu käyttäjän puolella olevasta
huolimattomuudeksi laskettavasta syystä, käyttäjä on velvollinen korvaamaan siitä myyjälle aiheutuneen muun
kuin välillisen vahingon. Myyjän välillisinä vahinkoina pidetään vahinkoja, jotka rinnastuvat kohdassa 6.10
tarkoitettuihin käyttäjän välillisiin vahinkoihin.

7. Kaasun myynnin keskeyttäminen

7.1. Myyjällä on oikeus keskeyttää kaasun myynti (käyttäjän kaasun saanti), jos käyttäjä olennaisesti laiminlyö myyjän
saatavien suorittamisen tai muuten olennaisesti laiminlyö kaasun myyntisopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan.
Myynnin keskeyttämisen toteuttaa verkonhaltija myyjän tilauksesta.
7.2. Myyjä lähettää käyttäjälle kirjallisen huomautuksen oikaista sopimusrikkomus, eli maksaa erääntynyt saatava tai
korjata muu laiminlyönti, huomautuksessa asetetussa määräajassa, joka on vähintään kaksi viikkoa huomautuksen
lähettämisestä. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, lähetetään maksullinen huomautus, voidaan huomautus lähettää
aikaisintaan kahden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä. Jos käyttäjä ei huomautuksesta huolimatta oikaise
sopimusrikkomusta asetetussa määräajassa, myyjä lähettää käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen
sovittuun osoitteeseen kirjallisen katkaisuvaroituksen. Katkaisuvaroituksesta käy ilmi kaasun myynnin
keskeyttämisajankohta. Käyttäjän on oikaistava sopimusrikkomus ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa välttyäkseen keskeytykseltä. Katkaisuvaroitus lähetetään käyttäjälle vähintään kahta viikkoa ennen kaasun myynnin keskeyttämistä. Keskeyttäminen voi tapahtua aikaisintaan viiden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä tai siitä, kun käyttäjälle on ensimmäisen kerran ilmoitettu muusta sopimusrikkomuksesta ja sen oikaisemistarpeesta. Jos käyttäjälle, joka on kuluttaja, on lähetetty maksullinen huomautus, voi keskeyttäminen tapahtua aikaisintaan kuuden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.
7.3. Jos maksun laiminlyönti on johtunut kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden,
työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, kaasun myynnin saa keskeyttää
aikaisintaan 60 päivän kuluttua maksun eräpäivästä.
7.4. Kuluttajan on ilmoitettava myyjälle laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti, kun se on käyttäjän tiedossa ja, jos se on mahdollista, ennen laskun eräpäivää.
7.5. Kaasun myyntiä ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen kaasusta, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, ennen kuin on kulunut 120 päivää laiminlyödyn maksun eräpäivästä.
7.6. Jos käyttäjän maksun laiminlyönti aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, ei kaasun myyntiä voida keskeyttää niin kauan
kuin este vallitsee.
7.7. Jos kaasun myynti keskeytetään käyttäjästä tai verkonhaltijasta johtuvasta syystä, käyttäjä ei vapaudu maksu- tai
muista velvollisuuksistaan myyjää kohtaan, eikä käyttäjällä ole oikeutta keskeyttämisestä johtuviin vaatimuksiin
myyjää kohtaan.
7.8. Myyjällä on oikeus periä käyttäjältä kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä voimassaolevan hinnaston mukainen kohtuullinen maksu. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan myyjälle tämän suorittamat kaasun myynnin keskeytyksestä ja uudelleen aloittamisesta aiheutuneet maksut hinnaston mukaisine käsittelykustannuksineen.
7.9. Kaasun myyntiä jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu. Myyjällä ei kuitenkaan ole
velvollisuutta aloittaa kaasun myyntiä ennen kuin käyttäjä on maksanut keskeytyksestä ja uudelleen aloittamisesta
aiheutuneet maksut sekä erääntyneet myyjän saatavat ja vaaditun vakuuden.

8. Kaasun myyntisopimuksen ehtojen ja hinnan muuttaminen

8.1. Sopijapuolet voivat yhdessä sopia keskinäisen myyntisopimuksen muuttamisesta.
8.2. Ellei myyjän ja käyttäjän välisessä myyntisopimuksessa ole toisin sovittu myyjällä on oikeus muuttaa
toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia sopimusehtoja ja hintoja kustannusten tai kustannusrakenteen muutosta
vastaavasti siten, että hinnoittelu muutoksen jälkeenkin vastaa lainsäädännön edellyttämää kohtuullisen
hinnoittelun vaatimusta. Tämän kohdan perusteella myyntisopimusta ei voida muuttaa niin, että sopimuksen
sisältö muuttuu olennaisesti.
8.3. Myyjällä on oikeus muuttaa myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja, jos muutoksen syynä on:
• myyjän kaasunhankinta- ja siirtokapasiteettikustannukset;
• siirtokapasiteetin rajoituksista aiheutuneet kustannusten muutokset; tai
• kaasunmyyntiin liittyvien työvoima- tai muiden toimintakustannusten sekä kaasunmyynnin toteuttamiseksi
tarpeellisten toimintojen tuottamisen kustannusten muutokset. Tämän kohdan perusteella myyntisopimuksen
ehtoja ei voida muuttaa niin, että myyntisopimuksen sisältö olennaisesti muuttuu.
Määräaikaista myyntisopimusta ei kuitenkaan saa muuttaa tämän kohdan perusteella.
8.4. Myyjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai
viranomaisen päätökseen, jota myyjä ei ole voinut ottaa lukuun myyntisopimusta tehtäessä.
8.5. Myyjä voi muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja myös sellaisen lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen
päätöksen perusteella, joka on ollut sopimusta tehtäessä tiedossa, edellyttäen, ettei muutos olennaisesti muuta
myyntisopimuksen hintoja tai muuta keskeistä sisältöä.
8.6. Myyjällä on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos muutokseen on erityistä syytä,
• olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta;
• vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai
• energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Tätä kohtaa ei sovelleta määräaikaiseen myyntisopimukseen.
8.7. Myyjällä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen
sisältöön.
8.8. Myyjän on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot
muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Ilmoituksessa on mainittava, onko sopijapuolella oikeus irtisanoa
sopimus. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla
voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään käyttäjän
laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. Kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos
kuluttaja ei hyväksy sopimusmuutosta.
8.9. Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, on myyjän toteutettava
muutos siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tulee voimaan. Myyjän on ilmoitettava näillä perusteilla
tehtävistä muutoksista mahdollisimman pian.
8.10. Jos kaasuenergian hinta on sidottu sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon tai
viitearvoihin (esim. indeksit), näiden muutoksia ei pidetä edellä tarkoitettuina hinta- tai sopimusehtomuutoksina.

9. Kaasun myyntisopimuksen siirtäminen ja päättyminen

9.1. Käyttäjä ei voi siirtää myyntisopimusta kolmannelle osapuolelle ilman myyjän suostumusta.
9.2. Myyjällä on oikeus siirtää myyntisopimus toiselle myyjälle. Kaasun myyntisopimuksen ehtoja ei voida siirron
yhteydessä muuttaa. Uuden myyjän on ilmoitettava siirrosta käyttäjälle kirjallisestimahdollisimman pian, kuitenkin
viimeistään 30 päivän kuluessa siirrosta.
9.3. Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta, jollei kohdista 9.3.1- 9.3.7
muuta johdu.
9.3.1. Jollei muuta ole sovittu, määräaikainen myyntisopimus jatkuu määräajan umpeutumisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, jollei myyjän ja käyttäjän välillä ole tehty uutta myyntisopimusta tai jompikumpi sopijapuolista ole 14 päivän irtisanomisajalla irtisanonut sopimusta.
9.3.2. Kuluttaja saa irtisanoa yli kahdeksi vuodeksi tehdyn määräaikaisen kaasun myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla, kun myyntisopimus on ollut voimassa kaksi vuotta.
9.3.3. Toimitusvelvollisuuden ulkopuolella voidaan tehdä myös sellainen määräaikainen myyntisopimus, jonka voimassaolo jatkuu uuden sopimuskauden, jollei sopijapuoli ilmoita haluavansa irtautua siitä.
9.3.4. Myyjän tulee lähettää kuluttajalle ilmoitus uuden sopimuskauden alkamisesta vähintään 30 päivää ennen sitä ajankohtaa, jolloin kuluttaja viimeistään voi irtautua sopimuksesta uuden sopimuskauden osalta.
9.3.5. Edellisessä kohdassa tarkoitettu kuluttajan oikeus irtisanoa määräaikainen myyntisopimus alkaa,
kun kaksi vuotta on kulunut ensimmäisen saman sopimuksen mukaisen sopimuskauden alusta.
Kahdeksi vuodeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi tehdyn määräaikaisen sopimuksen päättyessä uuden määräaikaisen sopimuksen solmiminen edellyttää kuluttajan nimenomaista suostumusta.
9.3.6. Kumpikin sopijapuoli saa kuitenkin aina irtisanoa kahden viikon irtisanomisajoin määräaikaisen kaasun myyntisopimuksen käyttöpaikan vaihtuessa toiseksi esimerkiksi käyttäjän muuton takia, jollei muuta ole sovittu.
9.3.7. Kuluttaja saa irtisanoa määräaikaisen kaasun myyntisopimuksen, jos kuluttajan kaasun tarve on olennaisesti muuttunut kuluttajan vakavasta sairastumisesta, lähiomaisen kuolemasta tai näihin rinnastettavista painavista syistä ja jos kaasun myyntisopimuksen jatkuminen tällöin on kuluttajan osalta kohtuutonta.
9.4. Jos määräaikainen myyntisopimus muuten kuin kohdissa 9.3.1—9.3.7 mainituissa tilanteissa päättyy käyttäjästä
johtuvasta syystä ennen määräaikaa, on myyjällä oikeus periä käyttäjältä kohtuullinen sopimussakko, jos siitä ja sen määrästä on kaasun myyntisopimuksessa erikseen sovittu.
9.5. Toistaiseksi voimassa oleva myyntisopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen takia.
9.5.1. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa toimitusvelvollisuuden ulkopuolella olevan kaasun myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajoin, jollei muuta ole sovittu. Myyjän irtisanomisaikaa ei voida sopia kahta viikkoa lyhemmäksi.
9.5.2. Käyttäjä voi irtisanoa toimitusvelvollisuuden piirissä olevan kaasun toistaiseksi voimassa olevan myyntisopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.
9.5.3. Myyjä ei voi irtisanoa kuluttajan toimitusvelvollisuuden piirissä olevaa myyntisopimusta. Muun käyttäjän myyntisopimuksen myyjä voi irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos kaasun myyntisopimuksen pitäminen voimassa on lainsäädännön muutoksen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen takia myyjän kannalta kohtuutonta.
9.6. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa myyntisopimus, jos toinen osapuoli toimii olennaisesti kaasun
myyntisopimuksen vastaisesti eikä korjaa tilannetta kohtuullisessa ajassa.
9.7. Myyjällä on oikeus purkaa myyntisopimuksen, jos
9.7.1. käyttäjä on syyllistynyt kaasun tai myyjän omaisuuden anastamiseen, laitteiden tahalliseen
vahingoittamiseen tai näihin kuuluvien sinettien murtamiseen taikka tällaisten toimenpiteiden yritykseen;
9.7.2. toimitus on keskeytetty näiden ehtojen mukaisesti ja keskeytys on kestänyt vähintään kuukauden tai mikäli keskeytystä ei ole voitu käyttäjästä tai verkonhaltijasta johtuvasta syystä teknisesti toteuttaa, keskeytyksen edellytysten täyttymisestä on kulunut vähintään kuukausi;
9.7.3. käyttäjä on muuten olennaisesti rikkonut kaasun myyntisopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu myyjän kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa;
9.7.4. verkonhaltija on purkanut käyttöpaikan verkkosopimuksen.
9.8. Myyjä lähettää käyttäjälle ja verkonhaltijalle kirjallisen ilmoituksen kaasun myyntisopimuksen purkamisesta, jossa
mainitaan purkuperuste ja kaasun myyntisopimuksen päättymisaika.

10. Riitojen ratkaiseminen

10.1. Kuluttajalla on oikeus saattaa kaasun myyntisopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen ratkaisupyynnön tekemistä kuluttajariitalautakunnalle, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
10.2. Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Jos kaasun myyntisopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan kyseisen
kaasun käyttöpaikan käräjäoikeudessa, ellei toisin ole sovittu. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.