1  Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tampereen Energia Oy
Y-tunnus: 0153791-8
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3001

Sähköposti: tietosuoja@tampereenenergia.fi
www.tampereenenergia.fi


2  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä niiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, asiakaspalvelu ja asiakasviestintä, sähköisen asioinnin mahdollistaminen asiakkaalle, työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen sekä verkkosivujen toiminnan mahdollistaminen, analysoiminen ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on annettu suostumus (esim. Sähkispalvelu), sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen (esim. kuluttaja-asiakkaat), lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen (esim. sähkömarkkinalain vaatimukset) tuottaminen asiakkaalle), oikeutettu etumme (esim. yritysasiakkuus) tai henkilöstömme elintärkeiden etujen suojaaminen (esim. turvallisuushavainnot). Käsittelyn oikeusperusteen ollessa oikeutettu etu, ovat oikeutetut etumme liiketoiminnan ja palveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

3  Kerätyt henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • perustiedot (esim. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, käyttöpaikka)
 • yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot
 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
 • energian kulutukseen liittyvät tiedot
 • energian tuottamiseen liittyvät tiedot
 • markkinointikiellot ja -suostumukset
 • turvakiellot
 • asiakas- ja valvomopuheluiden äänitallenteet ja aikaleimat
 • IP-osoite ja muut evästeiden keräämät tiedot
 • työtehtävä/titteli ja työnantaja, kun rekisteröity on yritysasiakkaan edustaja
 • mahdolliset muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat ja tämän suostumuksella kerätyt tiedot

4  Tietojen alkuperä

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen tullessaan Tampereen Energia Oy:n asiakkaaksi, rekisteröityessään palveluiden käyttäjäksi tai käyttäessään palveluita, pyytäessään tarjouksen tai antaessaan suostumuksen tietojen lisäämiseen Tampereen Energia Oy:n asiakastietojärjestelmään. Yritysasiakkaan edustajan tiedot saadaan joko häneltä itseltään tai hänen edustamaltaan organisaatiolta. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sille, että Tampereen Energia Oy voi tarjota palveluitaan.

Rekisteröityjä koskevia tietoja saadaan lisäksi sähkömarkkinoilta toimivilta energiayhtiöiltä ja sähkömarkkinoiden keskitetyltä tiedonvaihtojärjestelmältä (Datahub) soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.

Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös esim. Väestönrekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tampereen Energia Oy tallentaa asiakaspalveluyhteydenotot laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Sähköverkkovalvomon puhelut tallennetaan verkon toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi.

5  Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille kuin alihankkijoille. Palveluiden tuottamiseksi henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Tampereen Energia Oy:n puolesta ja lukuun. Henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmän palveluntarjoaja. Vastaamme henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa ja siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöille, viranomaisille, sähkömarkkinoiden osapuolille ja sähkömarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään (Datahub) sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6  Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Ellei lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa, poistetaan tiedot seuraavasti:

 • sopimuksiin liittyviä tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sopimussuhteen päättymisestä
 • kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään, kunnes on kulunut kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee
 • yhteydenottolomakkeiden kautta annettuja tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta
 • asiakaspuheluiden äänitallenteet säilytetään kaksi (2) vuotta
 • valvomopuheluiden äänitallenteet säilytetään kolme (3) kuukautta
 • turvallisuuspoikkeamiin tai niiden uhkiin liittyvät tiedot säilytetään kymmenen (10) vuotta

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja siinä määrin, kun se on tarpeen oikeusvaateisiin vastaamiseksi tai puolustautumiseksi.

7  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.  Jotkin rekisterinpitäjän käyttämistä palveluntarjoajista ovat sijoittautuneet EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia.

8  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää pääsy henkilötietoihin sekä saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista;
 • pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista sekä tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa antamansa suostumus;
 • tietyissä tilanteissa pyytää käsittelyn rajoittamista tai käsittelyn oikeusperusteena ollessa oikeutettu etumme (esimerkiksi puheluiden tallentaminen), vastustaa käsittelyä
 • tietyissä tilanteissa saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 020 630 3000. Oikeuksien toteuttamiseksi voimme joutua pyytämään lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa valituksen tekemistä saa osoitteesta: www.tietosuoja.fi.