1  Rekisterinpitäjät


Tampereen Energia Oy
Y-tunnus: 0153791-8
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3001
www.tampereenenergia.fi

Tampereen Energia Sähköverkko Oy
Y-tunnus: 1950681-0
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3601
www.tampereensahkoverkko.fi

Tampereen Vera Oy
Y-tunnus: 1950694-1
Postiosoite: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere
Puhelin: 020 630 3901
www.tampereenvera.fi

Edellä mainitut yhtiöt jäljempänä yhdessä ”Tampereen Energia -konserni”.

2  Selosteen soveltamisala

Tämä tietosuojaseloste koskee käsittelyä, joka liittyy Tampereen Energia -konsernin toimitilojen, kuten toimistotilojen, voimalaitosten ja sähköasemien, kameravalvontaan sekä vierailijahallintaan.

Rekisterinpitäjänä toimii aina se konserniyhtiö, jonka toimitiloista on kulloinkin kysymys.

Tampereen Energia Oy ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy toimivat yhteisrekisterinpitäjinä Voimakatu 17:n toimistotilojen osalta. Tampereen Energia Oy on tämän käsittelyn osalta ensisijainen yhteyspiste rekisteröidyille ja vastaa vierailijahallinnan ja kameravalvonnan toteuttamisesta käytännössä.

3  Yhteystiedot

Tampereen Energia -konsernissa on yhteinen tietoturva- ja tietosuojaorganisaatio, johon voit olla yhteydessä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen. Yhteydenotot ohjautuvat tätä kautta oikealle konserniyhtiölle.

Yritysturvallisuudesta vastaavan yhteystiedot

tietoturva@tampereenenergia.fi

Tietosuojasta vastaavan yhteystiedot

tietosuoja@tampereenenergia.fi


4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on omaisuuden turvaaminen ja ilkivallan ehkäisy, kiinteistöissä olevien henkilöiden turvallisuus, prosessien toimivuuden varmistaminen sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten, tapaturmien, onnettomuuksien ja väärinkäytösten selvittämisessä sekä näihin liittyvien oikeusvaateiden esittämisessä ja puolustamisessa.

Käsittely on tarpeen Tampereen Energia -konsernin edellä kuvattujen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5  Kerätyt henkilötiedot

Tiloissamme ja piha-alueillamme liikkuvat henkilöt tallentuvat kameravalvontaamme. Lisäksi keräämme konsernissamme vierailevista henkilöistä tarvittavat henkilötiedot vierailijoiden tunnistamiseksi.

Kerätyt henkilötiedot:

  • perustiedot (nimi ja yritys)
  • yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • vierailun ajankohtaa koskevat tiedot
  • kameratallenteet ja niistä näkyvät tiedot(esim. kuvamateriaali ja videotallenteet sekä auton rekisterinumero ja aikaleimat)

6  Tietojen alkuperä

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä valvontakameroista, joiden sijainnista on kerrottu kameravalvonnasta kertovilla kylteillä. Mikäli et halua toimittaa meille tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietojasi, et voi vierailla Tampereen Energia -konsernin tiloissa tai piha-alueilla.

7  Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin rikosepäilytapauksissa poliisille. Lisäksi henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Tampereen Energia –konsernin puolesta ja lukuun. Esimerkiksi vierailijahallintaan käytetyn ohjelmiston palveluntarjoaja on henkilötietojen käsittelijä. Vastaamme henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8  Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Ellei lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa, poistetaan tiedot seuraavasti:

  • Kamerajärjestelmiin tallennettua kuvamateriaalia säilytetään noin 2 kk:n ajan. Järjestelmä käyttää samaa nauhaa, jolloin vanhan kuvamateriaalin päälle tallentuu uutta kuvaa. Mikäli nauhalle on tallentunut työtapaturma, onnettomuus, ilkivaltaa, väärinkäytös tai rikos, tallennetta säilytetään niin kauan kuin on tarpeen ko. tapahtuman selvittämiseksi tai oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • Vierailijatietoja säilytetään 1 vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole tarpeen työtapaturman, onnettomuuden, ilkivallan, väärinkäytöksen tai rikoksen selvittämiseksi tai oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi, jolloin tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä mainitun toteuttamiseksi.

9  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia.

10  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää pääsy henkilötietoihin sekä saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista;
  • pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista sekä tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojen poistamista;
  • tietyissä tilanteissa pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
  • tietyissä tilanteissa saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä meihin kohdassa 3 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa valituksen tekemistä saa osoitteesta: www.tietosuoja.fi.