Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tampereen Vera Oy

Y-tunnus: 1950694–1

Postiosoite: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere

Puhelin: 020 630 3901

Sähköposti: tietosuoja@tampereenenergia.fi

Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tampereen Vera Oy (jäljempänä myös ”rekisterinpitäjä”) kerää ja käsittelee asiakkaittensa ja potentiaalisten asiakkaittensa tai näiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen luominen ja hoitaminen
 • Asiakastietojen ylläpito
 • Laskuttaminen
 • Palveluntarjonnan kehittäminen
 • Sähköisen asioinnin mahdollistaminen
 • Verkkosivujen toiminnan mahdollistaminen, analysoiminen ja kehittäminen.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin, henkilöiden tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi sekä tutkimiseksi. 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on:

 • Kanssasi tehty sopimus
  • kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään perustuen asiakkaan kanssa solmittuun palvelusopimukseen.
 • Oikeutettu etu
  • organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsitellään oikeutetun etumme (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen) perusteella.
 • Lakisääteinen velvoite
  • käsittelemme ja säilytämme kerättyä tietoa esimerkiksi kirjanpitolain (1336/1997) mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi.
 • Suostumus
  • suostumuksesi perusteella käsittelemme verkkosivujen ja muiden digitaalisten rajapintojen käyttäjien eväste- ja analytiikkatietoja. 
  • suostumuksellasi henkilötietojasi käytetään myös suoramarkkinointia varten.

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietojen alkuperä

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kuluttaja-asiakkaiden henkilötunnus.
 • Asiakkuuksissa, jossa rekisteröity edustaa yritystä tai muuta yhteisöä, rekisteröidyn työtehtävä/titteli sekä kyseisen yrityksen tai muun yhteisön yhteystiedot kuten y-tunnus, laskutustiedot, nimi, osoite ja puhelinnumero.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, palvelut, käyttöpaikan perustiedot.  
 • Mahdolliset suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.
 • IP-osoite ja muut evästeiden keräämät tiedot.
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn esim. yhteydenottolomakkeiden kautta antamat tiedot.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta yritykseltä tai muulta yhteisöltä. Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus, mutta tiettyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sille, että rekisterinpitäjä voi tarjota palveluitaan.

Täydennämme tietosisältöä myös kolmansilta osapuolilta ja yhteistyökumppaneilta saamiemme tietojen, kuten luotto- ja perintätietojen, osalta.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille kuin alihankkijoille. Palveluiden tuottamiseksi henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Tampereen Vera Oy:n puolesta ja lukuun. Henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmän palveluntarjoaja. Vastaamme henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa ja siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöillesekä viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysajat ja säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen kestäessä sekä palveluun soveltuvan takuuajan jatkuessa.
 • Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään, kunnes on kulunut kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.

Henkilötietoja voidaan säilyttää yllä kuvattua pidempään, mikäli se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.  Jotkin rekisterinpitäjän käyttämistä palveluntarjoajista ovat sijoittautuneet EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä tietoa hänestä kerätyistä henkilötiedoista ja päästä niihin käsiksi.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällöin rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen: Henkilötietojen käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröity voi tietyin tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan rekisteröidylle sellaiset tätä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus poistaa tiedot: rekisteröity voi pyytää Tampereen Veraa poistamaan häntä koskevat tiedot. Tällöin Tampereen Vera poistaa tiedot, mikäli niiden säilyttämiseksi ei ole oikeusperusteita. Rekisterinpitäjä ei kaikissa tilanteissa voi poistaa henkilötietoja, mikäli niiden säilyttäminen on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Oikeuksien toteuttamiseksi rekisterinpitäjä voi joutua pyytämään lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi riittävällä tavalla.

Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.