1  Rekisterinpitäjät

Tampereen Energia Oy
Y-tunnus: 0153791-8
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3001
www.tampereenenergia.fi

Tampereen Energia Sähköverkko Oy
Y-tunnus: 1950681-0
Postiosoite: Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puhelin: 020 630 3601
www.tampereensahkoverkko.fi

Tampereen Vera Oy
Y-tunnus: 1950694-1
Postiosoite: Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere
Puhelin: 020 630 3901
www.tampereenvera.fi

Edellä mainitut yhtiöt jäljempänä yhdessä ”Tampereen Energia -konserni”.

2  Selosteen soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tampereen Energia -konserni käsittelee yhteistyökumppaneidensa ja urakoitsijoidensa sekä niiden kansalaisten henkilötietoja, jotka eivät ole konsernin asiakkaita. Näitä henkilötietoja kerätään esim. yhteistyön ja tapahtumien mahdollistamiseksi sekä virhetilanne- ja muiden turvallisuushavaintojen yhteydessä.

Rekisterinpitäjänä toimii aina se konserniyhtiö, jonka kanssa sidosryhmällä on sopimussuhde tai johon sidosryhmän edustaja muutoin on yhteydessä.

3  Yhteystiedot

Tampereen Energia -konsernissa on yhteinen tietosuojaorganisaatio, johon voit olla yhteydessä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen. Yhteydenotot ohjautuvat tätä kautta oikealle konserniyhtiölle: tietosuoja@tampereenenergia.fi

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteistyö- tai sopimussuhteen luominen, hoitaminen ja kehittäminen, yritys- ja työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen, vikatilanteiden korjaaminen sekä sidosryhmätilaisuuksien järjestäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on annettu suostumus (esim. tapahtumaan ilmoittautuminen), rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (esim. urakoitsijatiedot), rekisterinpitäjän henkilöstön tai sidosryhmän edustajien elintärkeiden etujen suojaaminen (esim. turvallisuushavainnot) taikka rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. liiketoiminnan harjoittaminen).

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5  Kerätyt henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • perustiedot (esim. nimi)
 • yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • tieto edustetusta organisaatiosta
 • urakoitsijoiden osalta veronumero, kansalaisuus, syntymäaika ja tieto pätevyydestä ja käydyistä perehdytyksistä sekä tarvittaessa passin tai henkilökortin kopio
 • sidosryhmätilaisuuksia varten mahdollinen erityisruokavalio
 • valvomopuheluiden äänitallenteet ja aikaleimat
 • muut mahdolliset rekisteröidyn toimittamat tiedot tai rekisteröidyn puolesta toimitetut tiedot

6  Tietojen alkuperä

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tämän edustamalta organisaatiolta.

Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimusperusteinen velvoite. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on edellytys rekisterinpitäjän ja sidosryhmän välisen sopimuksen noudattamiseksi tai sidosryhmän edustajan yhteydenottoon vastaamiseksi.

7  Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille kuin alihankkijoille. Henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja lukuumme. Henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi käyttämämme tapahtumahallintajärjestelmän palveluntarjoaja. Vastaamme henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi rekisterinpitäjä on pakottavan lainsäädännön nojalla velvoitettu luovuttamaan käyttämiensä urakoitsijoiden henkilötietoja Verohallinnolle.

8  Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Ellei lainsäädäntö edellytä pitempää säilytysaikaa, poistetaan tiedot seuraavasti:  

 • yhteydenottolomakkeiden kautta kerättyjä tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta yhteydenotosta
 • valvomopuheluiden äänitallenteet säilytetään kolme (3) kuukautta
 • tapahtumien järjestämiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään yksi (1) vuosi tapahtumasta
 • urakoitsijoiden henkilötietoja säilytetään kuusi (6) vuotta työmaan valmistumisvuoden päättymisestä
 • kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään, kunnes on kulunut kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee
 • turvallisuuspoikkeamiin tai niiden uhkiin liittyviä tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta poikkeaman tai sen uhan ilmenemisestä

9  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.  Jotkin rekisterinpitäjän käyttämistä palveluntarjoajista ovat sijoittautuneet EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, toteutetaan siirrot aina noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä Euroopan komission antamien vastaavuuspäätösten nojalla tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittavia suojatoimia.

10  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää pääsy henkilötietoihin sekä saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista;
 • pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista sekä tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojen poistamista;
 • peruuttaa antamansa suostumus;
 • tietyissä tilanteissa pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä;
 • tietyissä tilanteissa saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja pyytää tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.


Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä meihin kohdassa 3 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa valituksen tekemistä saa osoitteesta: www.tietosuoja.fi.