1. Jäähdytyssopimuksen tekeminen


1.1 Myyjä ja asiakas tekevät kirjallisen jäähdytyssopimuksen jäähdytyksen
käyttöpaikan liittämisestä kaukojäähdytysverkkoon ja jäähdytyksen toimittamisesta
jäähdytysenergian luovutuspaikkaan. Toimitus- ja vastuuraja on myyjän mittauskeskus.

1.2 Jäähdytyssopimus tehdään määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.
Määräaikaisen sopimuksen voimassaolosta sovitaan jäähdytyssopimuksessa.

1.3 Jäähdytyssopimus muodostuu yksilöllisesti sovituista ja yleisistä
sopimusehdoista sekä jäähdytys- ja palveluhinnastoista ja erikseen sovittavista muista
veloituksista. Jos sopimusasiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan
ja tulkitaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä:

 • Kaukojäähdytyssopimus
 • Hinnastot
 • Yleiset sopimusehdot (nämä ehdot)

1.4 Myyjä ja asiakas voivat sopia, että laskut, hinnanmuutosilmoitukset tai muut
sanomat on mahdollista lähettää myös sähköisessä muodossa. Asiakkaan osoite tai
laskutusosoite voi olla esimerkiksi sähköpostiosoite.

1.5 Asiakas antaa myyjälle ne tiedot, jotka myyjä tarvitsee liitynnän
toteuttamisessa. Myyjä kertoo asiakkaalle niistä edellytyksistä, joiden tulee olla
voimassa, ennen kuin asiakkaan jäähdytysenergian käyttöpaikka voidaan liittää
kaukojäähdytysverkkoon.

Asiakkaan tulee ilmoittaa sopimuksenteon yhteydessä sellaisesta myöhemmin
tapahtuvasta jäähdytystarpeen lisääntymisestä, mikä on asiakkaan tiedossa
sopimusta tehtäessä. Myyjä ottaa tämän huomioon liittymisjohdon mitoituksessa.

1.6 Ellei asiakas ole jäähdytyssopimuksessa tarkoitettujen rakennusten tai tontin
omistaja, hänen tulee hankkia omistajan kirjallinen suostumus rakennusten
liittämisestä kaukojäähdytysverkkoon sekä liitynnän rakennusten ja tontin käytölle
mahdollisesti aiheuttamiin rajoituksiin. Suostumus liitetään myyjälle jäävään
sopimuskappaleeseen.

1.7 Asiakas maksaa myyjälle jäähdytyssopimuksessa mainitun liittymis- tai
sopimusmaksun, sopimuksen mukaiset vuosi- ja energiamaksut sekä muut kulloinkin
voimassa olevien palveluhinnastojen mukaiset maksut.

1.8 Kaukojäähdytyssopimuksessa voidaan sopia yleisistä sopimusehdoista
poikkeavia yksilöllisiä sopimusehtoja.

1.9 Myyjä ja asiakas sopivat jäähdytyssopimuksessa asiakkaan
kaukojäähdytysverkkoon liittämisen aikataulun ja jäähdytyksen toimituksen
aloittamisajankohdan. Liittäminen voidaan tehdä ja jäähdytyksen toimitus aloittaa, kun
asiakkaan ja myyjän välillä on voimassa oleva jäähdytyssopimus ja asiakkaan
kaukojäähdytys- ja jäähdytyslaitteet täyttävät myyjän asettamat tekniset vaatimukset.

2. Jäähdytysenergian siirtäminen asiakkaalle

2.1 Jäähdytysenergia siirretään asiakkaalle suljetussa putkistossa kiertävän
kaukojäähdytysveden avulla.

2.2 Kaukojäähdytysvesi on myyjän omaisuutta.

2.3 Sopijaosapuolten kesken voidaan sopia yksilöllisesti:
• asiakkaalle tulevan kaukojäähdytysveden lämpötilasta jäähdytysenergian
luovutuspaikassa
• kaukojäähdytysveden pienimmästä sallitusta lämpenemästä asiakkaan
laitteissa
• asiakkaalta palaavan veden suurimmasta sallitusta lämpötilasta
• asiakkaan käytettävissä oleva kaukojäähdytysveden paine-erosta
• kaukojäähdytysveden menopaineesta toimitus- ja vastuurajalla

3. Asiakkaan käyttöön varattu sopimusvesivirta / sopimusteho

3.1 Sopimusvesivirran/sopimustehon suuruus on mainittu jäähdytyssopimuksessa.

3.2 Myyjä on oikeutettu rajoittamaan asiakkaan saaman kaukojäähdytysvesivirran/-tehon sopimuksessa mainittuun sopimusvesivirran/sopimustehon arvoon.

3.3 Sopimusvesivirran/sopimustehon muuttamisesta tehdään aina erillinen kirjallinen sopimus (lisäsopimus). Sopimusvesivirtaa/sopimustehoa suurennettaessa asiakas maksaa lisäliittymismaksun. Sopimusvesivirtaa/sopimustehoa
pienennettäessä maksettua liittymismaksua ei palauteta. Jos pienennettyä sopimusvesivirtaa/sopimustehoa myöhemmin suurennetaan, peritään lisäliittymismaksu vain siltä osin kuin sopimusvesivirta/sopimusteho ylittää arvon, josta
liittymismaksu on jo suoritettu. Myyjällä on oikeus periä asiakkaalta sopimusvesivirran/sopimustehon muuttamisesta aiheutuvat kustannukset tai niitä vastaavat vahvistetut maksut.

4. Myyjän johdot ja laitteet

4.1 Myyjä asentaa mittauskeskuksen asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan
asiakkaan tiloihin ja rakentaa liittymisjohdon yhteisesti sovittua reittiä
mittauskeskukseen saakka. Työnjaosta ja toteutustavasta asiakkaan ja myyjän välillä
sovitaan tarvittaessa kirjallisesti.

4.2 Myyjällä on oikeus tehdä asiakkaan kiinteistössä omien johtojensa ja
laitteidensa asennus- ja korjaustöitä. Myyjällä on oikeus tehdä kiinteistössä myös
tulityöluvan edellyttämiä töitä sekä omille että kiireellisissä tapauksissa myös
teknisessä laitetilassa sijaitseville kaukojäähdytyslaitteille. Tulityöt tehdään myyjän
tulityösuunnitelman mukaisesti.

Myyjän on ilmoitettava asiakkaalle asennus- ja korjaustöistä ja tulitöistä etukäteen.
Tämä ei koske kiireellisiä korjaus- ja asennustöitä, joista on ilmoitettava heti kun se on
mahdollista.

4.3 Asiakas luovuttaa ilman eri korvausta omistamastaan tai hallitsemastaan
rakennuksesta ja tontilta tarpeellisen tilan myyjän käyttöön liittymisjohdon ja
mittauskeskuksen sekä muiden jäähdytysenergian käytön seurantaa varten
tarvittavien laitteiden sijoittamista, tarkastamista ja kunnossapitoa varten.

4.4 Asiakas huolehtii siitä, että tilassa, johon mittauskeskus sijoitetaan, on myyjän
ohjeiden mukainen ryhmäjohto energiamittarin ja muiden jäähdytysenergian käytön
seurantaa varten tarvittavien laitteiden sekä mahdollisen paine-eromittarin 230 V
sähköverkkoon liittämistä varten. Asiakas antaa korvauksetta myyjän käyttöön näiden
laitteiden tarvitseman sähkön.

4.5 Myyjällä on osapuolten niin sopiessa oikeus kustannuksellaan rakentaa ja pitää
jäähdytysjohtoja sekä tarvittavia viestijohtoja asiakkaan rakennuksissa ja tonttialueella
myös muita asiakkaita varten. Myyjä sijoittaa edellä tarkoitetut johdot ja niihin liittyvät
laitteet niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta vahinkoa tai haittaa. Jos
johtoja tai laitteita joudutaan sijoittamaan rakennetulle tontille, myyjä saattaa
kaivu- yms. töissä vaurioituneet alueet rakennustöitä edeltävään kuntoon, jollei toisin
sovita.

4.6 Tekninen laitetila ja mahdollinen erillinen mittauskeskushuone on pidettävä
lukittuna. Huoneissa tulee olla lattiakaivo tai muu myyjän hyväksymä
vedenpoistomahdollisuus sekä riittävä valaistus ja tuuletus. Näitä huoneita ei saa
käyttää varastopaikkana tai muihin asiaan kuulumattomiin tarkoituksiin. Huoneiden
tavanomaisesta siivoamisesta huolehtii asiakas omalla kustannuksellaan.

4.7 Jos asiakas tekee omistamassaan tai hallitsemassaan rakennuksessa tai
tontilla muutoksia, myyjä suorittaa niiden vuoksi välttämättömät johtojensa ja
laitteidensa muutokset asiakkaan kustannuksella. Myyjä poistaa johtonsa ja laitteensa
purettavista rakennuksista, mutta on oikeutettu asentamaan muita asiakkaita varten
rakennetut johdot ja laitteet purettujen rakennusten tilalle rakennettaviin uusiin
rakennuksiin tai muuhun sopijapuolten yhteisesti hyväksymään paikkaan
asianomaisessa rakennuksessa tai tontilla.

Myyjä siirtää tai muuttaa kustannuksellaan yksinomaan muita asiakkaita varten
asennetut johdot. Jos siirrettävät tai muutettavat johdot tai laitteet palvelevat myös
siirtoa tai muutostyötä haluavaa asiakasta, jaetaan siirrosta tai muutostyöstä
aiheutuvat kustannukset siirtoa tai muutostyötä haluavan asiakkaan ja myyjän kesken
sopimusvesivirtojen/-tehojen suhteessa.

4.8 Muutoksista, jotka pakottavat väliaikaisesti tai kokonaan siirtämään tai
poistamaan myyjän johtoja ja laitteita, on asiakkaan ilmoitettava myyjälle kirjallisestiviimeistään kolme kuukautta ennen muutoksiin ryhtymistä ja asiakkaan on varattava tila tarvittavan tilapäisen johdon rakentamista varten. Myyjän johtoreitillä sijaitsevien tilojen käyttötarkoituksen tai rakenteiden muuttamisesta tai tontin lohkomisesta asiakkaan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti myyjälle.

4.9 Asiakkaan on kustannuksellaan järjestettävä myyjän hyväksymällä tavalla
esteetön sisäänpääsy tekniseen laitetilaan ja muihin tiloihin, joissa on myyjän johtoja
tai laitteita. Myyjällä on oikeus säilyttää asiakkaan luovuttamia avaimia asiakkaan
kiinteistöön sijoitetussa avainsäilössä.

4.10 Asiakkaan tulee ilmoittaa myyjälle myyjän kaukojäähdytys-johdoissa ja
laitteissa havaitsemistaan vioista ja häiriöistä. Myyjä korjaa kustannuksellaan omien johtojensa ja laitteidensa viat ja puutteet ensi tilassa. Myyjä on velvollinen korvaamaan viallisten johtojensa tai laitteidensa
asiakkaalle aiheuttaman välittömän vahingon.

4.11 Asiakas saa sulkea myyjän sulkulaitteet ainoastaan hengen, terveyden tai
omaisuuden välittömän vahingoittumisen vaaran uhatessa tai myyjän pyynnöstä.
Sulkemisesta on ilmoitettava myyjälle välittömästi.
Vain myyjän edustaja tai hänen tähän tehtävään valtuuttamansa henkilö saa avata myyjän sulkulaitteet.

4.12 Myyjällä on oikeus säilyttää ja ylläpitää johtonsa ja muut laitteensa asiakkaan
omistamassa tai hallitsemassa rakennuksessa tai tontilla myös sen jälkeen, kun
jäähdytyssopimus on päättynyt. Asiakkaalla on tällöin oikeus kohtuulliseen
korvaukseen em. johtojen ja laitteiden aiheuttamasta haitasta.

4.13 Myyjällä on asiakasta enempää kuulematta oikeus hakea erityisen oikeuden
kirjaamista tai perustaa rasite johtojensa ja laitteidensa pysyvyyden vakuudeksi
asiakkaan omistamaan tai hallitsemaan kiinteistöön.

4.14 Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa seuraajalleen myyjälle kuuluvasta
oikeudesta johtojensa ja laitteidensa pysyttämisestä asiakkaan omistamassa tai
hallitsemassa rakennuksessa tai tontilla.

  5. Asiakkaan kaukojäähdytys- ja jäähdytyslaitteet

  5.1 Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukojäähdytyslaitteidensa
  rakentamisesta, asentamisesta, muuttamisesta tai liittämisestä myyjän
  mittauskeskukseen.

  5.2 Asiakkaan kaukojäähdytyslaitteiden asennus-, muutos- ja korjaustöitä saavat
  tehdä vain myyjän hyväksymät urakoitsijat. Tämä rajoitus ei koske lämpöeristystöitä
  eikä sähkötöitä. Asiakkaan tulee huolehtia kaikista asennus-, muutos- tai korjaustöiden
  edellyttämistä tarkastuksista.

  5.3 Asiakkaan kaukojäähdytyslaitteiden ja jäähdytyslaitteiden suunnittelussa,
  asentamisessa ja tarkastuksessa tulee noudattaa myyjän antamia sekä muita
  kaukojäähdytyslaitteita koskevia ohjeita tai suosituksia.

  5.4 Jäähdytysenergian toimituksen aloittamisen edellytyksenä on, että asiakkaan
  kaukojäähdytys- ja jäähdytyslaitteet on rakennettu ja asennettu myyjän hyväksymällä
  tavalla.

  Asiakkaan kaukojäähdytyslaitteisiin saa tehdä vain myyjän hyväksymiä muutoksia.
  Asiakkaan jäähdytyslaitteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista on sovittava
  erikseen myyjän kanssa.

  5.5 Asiakas vastaa kaukojäähdytys- ja jäähdytyslaitteidensa asianmukaisestakunnosta. Asiakas on velvollinen korvaamaan viallisten laitteidensa, laitteiden asennusten tai niiden käytön myyjälle aiheuttaman muun kuin välillisen vahingon.
  Asiakas on kuitenkin korvausvelvollinen vain, jos hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt
  tietää laitteidensa käytön myyjälle aiheuttamista riskeistä.

  Mikäli asiakkaan kaukojäähdytys- tai jäähdytyslaitteissa on vika tai ominaisuus, jota
  asiakas ei ole voinut havaita, asiakas vastaa myyjälle aiheutuvista vahingoista, jos hän
  jatkaa viallisen laitteen käyttämistä myyjän huomautuksesta huolimatta.
  Viallisten laitteiden käyttö on myyjän kehotuksesta välittömästi keskeytettävä.
  Asiakkaan on viipymättä korjattava sellaiset vialliset laitteensa, joista aiheutuu tai voi
  aiheutua myyjälle vahinkoa.

  5.6 Myyjällä on oikeus asentaa jäähdytyksen käytön seurantaa ja laadun
  varmistamista varten mittauslaitteita asiakkaan kaukojäähdytyslaitteisiin.

  6. Jäähdytysenergian mittaus ja laskutus

  6.1 Asiakkaalle toimitettava jäähdytysenergia mitataan myyjän mittauslaitteilla.
  Mittauslaitteet ovat voimassa olevien lakien, asetusten ja standardien mukaisia.

  6.2 Asiakas antaa myyjän etäluentaa varten energiamittarin tiedonsiirron
  käyttömahdollisuuden, jonka kautta myyjä lukee energiamittarit laskutusta varten.
  Myyjä vastaa omista etäluennan kustannuksistaan.

  6.3 Mikäli asiakas haluaa siirtää omaan seurantajärjestelmäänsä tiedot kulutetuista
  jäähdytys- ja vesimääristä, myyjä asentaa tarvittavat lisälaitteet mittariinsa asiakkaan
  kustannuksella. Myyjä voi periä lukemien käytöstä palveluhinnaston mukaisen
  käyttömaksun.

  6.4 Myyjä tarkistuttaa jäähdytysenergian veloituksessa käytetyt mittauslaitteet
  siten, kuin siitä muualla laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä
  säädetään tai määrätään ja muutenkin tarpeen mukaan. Myyjä tarkistuttaa
  mittauslaitteet myös asiakkaan pyynnöstä.

  6.5 Jos mittauksen virhe on suurempi kuin keskimäärin +/- 5 % veloitukseen
  nähden määräävillä kaukojäähdytysvesivirroilla ja lämpötilaeroilla, myyjä vastaa
  tarkistuksesta aiheutuneista kustannuksista. Muussa tapauksessa kustannuksista
  vastaa se, joka on tarkistusta vaatinut.

  6.6 Mikäli energiamittarin virhe on todettu suuremmaksi kuin +/- 5 %, ottaa myyjä tämän huomioon laskutuksessa. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin ja myöhempiin kulutusmääriin sekä muihin tietoihin perustuvan arvion nojalla.

  6.7 Jos asiakas käyttää jäähdytysenergiaa tai kaukojäähdytysvettä ohittamalla
  mittarit tai muutoin vaikuttamalla niiden mittaustarkkuuteen tai luotettavuuteen, myyjä
  on oikeutettu laskuttamaan asiakasta asiakkaan kaukojäähdytyslaitteiden suurimman
  kulutusmahdollisuuden mukaan. Ellei tässä kohdassa mainittua kulutusta voida luotettavasti todeta, voidaan laskutus suorittaa enintään kolmen vuoden ajalta.

  6.8 Myyjä laskuttaa asiakasta jäähdytyksen käytöstä ja muusta palvelujen tai
  hyödykkeiden toimituksesta jäähdytyssopimuksen mukaisesti.

  6.9 Laskuista on käytävä riittävän selkeästi ilmi laskutuksen perusteena käytetyt
  kulutus- ja hintatiedot.

  6.10 Asiakas on velvollinen maksamaan jäähdytysenergian toimitusta ja
  liittymismaksuja koskevat maksut viimeistään eräpäivänä. Lasku lähetetään asiakkaan
  ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

  6.11 Myöhästyneistä maksusuorituksista myyjällä on oikeus periä korkolain tai
  sopimuksen mukaista viivästyskorkoa. Maksumuistutuksen lähettämisestä voidaan
  lisäksi periä palveluhinnaston mukainen kohtuullinen muistutusmaksu.

  6.12 Sopimuksen osapuolet voivat vaatia laskutus-, mittaus- tai mittarin
  luentavirheeseen perustuvia saataviaan kolmen vuoden ajalta.
  Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan mittauslaitteiden tarkistukseen, asiakkaan
  aikaisempiin ja myöhempiin kulutusmääriin sekä muihin tietoihin perustuvan arvion
  nojalla. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei makseta korkoa

  7. Sopimuksen siirto

  7.1 Myyjä on oikeutettu siirtämään jäähdytyssopimuksen toiselle myyjälle.
  Sopimuksen ehtoja ei voida siirron yhteydessä muuttaa. Uusi myyjä on velvollinen
  ilmoittamaan siirrosta asiakkaalle viipymättä jäähdytyssopimuksen siirryttyä, kuitenkin
  viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä.

  7.2 Asiakas voi siirtää jäähdytyssopimuksen kolmannelle osapuolelle siirtohetken
  mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Jäähdytyssopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Jos jäähdytyssopimus halutaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle, siirrosta
  tulee mainita luovutuskirjassa tai tehdä erillinen luovutuskirja.

  7.3 Myyjä hyväksyy jäähdytyssopimuksen siirron saajan asiakkaaksi, jos
  siirtohetkeen mennessä kertyneet myyjän saatavat on maksettu ja siirron saaja
  sitoutuu kirjallisesti noudattamaan siirretyn jäähdytyssopimuksen ehtoja.

  7.4 Jos asiakas luovuttaa jäähdytyssopimuksessa tarkoitetut rakennukset, tontin
  tai sen osan sopimuksen voimassaoloaikana, hän on vastuussa sopimuksen
  mukaisista sitoumuksistaan siihen saakka, kun uusi omistaja tai haltija on antanut
  myyjälle vastaavat sitoumukset ja myyjä on ne hyväksynyt.

  7.5 Jäähdytyssopimuksen siirto tehdään aina kirjallisesti.

  7.6 Jäähdytyssopimusta ei voida siirtää toiseen jäähdytysenergian käyttöpaikkaan

  8. Jäähdytysenergian toimituksen keskeytykset

  8.1 Jollei toisin ole sovittu, jäähdytyksen toimituksessa on virhe, jos jäähdytyksen
  toimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytymistä
  (jäähdytyskatkos) voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen
  vähäisenä (toimitustapavirhe). Jäähdytyksen toimituksen keskeytymisen pituus
  lasketaan siitä ajankohdasta, kun myyjä on saanut siitä tiedon tai voidaan katsoa olleen
  siitä tietoinen.

  8.2 Myyjällä on välittömästi oikeus jäähdytyksentoimituksen tilapäiseen
  keskeyttämiseen tai rajoittamiseen joko ylivoimaisen esteen tai ihmishenkeä, terveyttä
  tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi.

  Ylivoimaisen esteen sattuessa myyjä vapautuu jäähdytyksen toimituksesta siinä
  määrin ja niin pitkäksi ajaksi kuin jäähdytyksen toimitus on ylivoimaisen esteen vuoksi
  kohtuutonta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan tässä tarkoitusta keskeytyksestä aiheutunutta
  vahinkoa.

  8.3 Myyjästä riippumaton syy, kuten esim. sota tai muu kriisitilanne, olennainen
  häiriö sähkön tuotannossa tai sähköverkkotoiminnassa, työtaistelu tai poikkeuksellinen
  luonnonolosuhde, voi aiheuttaa sellaisen häiriön myyjän toiminnassa, että myyjä
  joutuu keskeyttämään jäähdytyksen toimituksen tai rajoittamaan sitä.

  8.4 Jos myyjä kahdessa edellisessä kohdassa mainitusta syystä voi toimittaa
  jäähdytystä vain rajoitetusti, on myyjällä oikeus jakaa käytettävissä oleva
  jäähdytysenergia asiakkaiden kesken ottaen huomioon yhteiskunnan yleiset
  elintärkeät tarpeet, mahdolliset viranomaismääräykset ja vallitsevat olosuhteet ja
  keskeyttää muu jäähdytysenergian toimitus tarpeen vaatiessa.

  8.5 Myyjällä on oikeus tilapäisesti keskeyttää jäähdytyksen toimitus tai rajoittaa sitä
  jäähdytyksen toimittamista varten tarpeellisten laitteiden huolto- ja korjaustöiden,
  muutoksen, tarkistuksen, vian selvittämisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Myyjä
  huolehtii siitä, että keskeytys tai rajoitus on mahdollisimman lyhytaikainen ja että se
  suoritetaan sellaisena aikana ja siten, että haitta asiakkaalle on mahdollisimman
  vähäinen.

  8.6 Myyjä tiedottaa riittävän tehokkaasti edellisessä kohdassa mainituista
  etukäteen tiedossa olevista jäähdytyksen toimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista.

  8.7 Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava havaitsemastaan viasta tai virheestä tai
  virheen uhasta myyjälle. Ilmoitusta ei tarvita, mikäli on perusteltua olettaa, että myyjä
  on tilanteesta muutoin tietoinen.

  8.8 Jos jäähdytyksen toimitus keskeytyy muutoin kuin kohdissa 8.2 – 8.6
  tarkoitetussa tapauksessa myyjän puolella olevasta syystä ja keskeytyssyy ja
  olosuhteet huomioon ottaen on virhe, myyjä on velvollinen korvaamaan asiakkaalle
  keskeytyksestä aiheutuneen välittömän vahingon. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus
  saada korvaus myös välillisestä vahingosta, jos virhe aiheutuu myyjän puolella
  olevasta törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Korvauksen
  enimmäismäärä sovitaan erikseen.

  8.9 Välillisenä vahinkona pidetään näissä ehdoissa:
  • ansion menetystä, joka asiakkaalle aiheutuu virheen tai niistä johtuvien
  toimenpiteiden vuoksi.
  • vahinkoa, joka aiheutuu muuhun sopimukseen perustuvasta
  velvoitteesta.
  • jäähdytyksen käyttöpaikan käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei
  aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen
  rinnastettavaa olennaista haittaa.
  • asiakkaan kärsimää omaisuusvahinkoa, joka johtuu
  jäähdytyksen toimituksen virheestä aiheutuneesta asiakkaan laitteen tai
  laitteiston toiminnan häiriöstä tai pysähtymisestä tai asiakkaan
  toiminnan keskeytymisestä, tai samasta syystä aiheutunutta
  taloudellista seurannaisvahinkoa tai tappiota.
  • muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

  8.10 Myyjällä on asiakkaan laiminlyönnin perusteella oikeus keskeyttää
  jäähdytysenergian toimitus seuraavissa tapauksissa, jos:
  • asiakas ei muistutuksesta huolimatta maksa erääntynyttä laskua
  kohtuullisessa ajassa.
  • asiakas ei myyjän kehotuksesta huolimatta korjaa laitteissaan tai
  tiloissaan olevaa vikaa tai puutetta, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa
  myyjälle tai sitä edustavalle henkilöstölle vahingonvaaran tai kohtuutonta haittaa.
  • asiakas ei salli esteetöntä sisäänpääsyä tai tarkastusoikeutta
  osapuolten kaukojäähdytyslaitteiden tai jäähdytyslaitteiden
  asentamiseksi huoltamiseksi, korjaamiseksi tai valvomiseksi.
  • asiakas syyllistyy jäähdytyksen tai myyjän omaisuuden anastamiseen,
  myyjän laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen tai myyjän asentamien
  sinettien murtamiseen.
  • asiakas muuten olennaisesti laiminlyö jäähdytys-sopimukseen
  perustuvat velvollisuutensa.

  8.11 Ennen jäähdytysenergian toimituksen keskeyttämistä myyjä lähettää
  asiakkaalle hänen laskutusosoitteeseensa kehotuksen maksaa erääntynyt saatava
  (maksukehotus) tai korjata muu laiminlyönti määräajassa. Jos asiakas ei kehotuksesta
  huolimatta maksa erääntynyttä saatavaa tai korjaa muuta sopimusrikkomusta
  asetetussa määräajassa, myyjä lähettää asiakkaan laskutusosoitteeseen kirjallisen
  katkaisuvaroituksen. Katkaisuvaroituksesta käy ilmi keskeyttämisajankohta.
  Asiakkaan on oikaistava sopimusrikkomus ajoissa ennen ilmoitettua
  keskeyttämisajankohtaa välttääkseen keskeytyksen.

  8.12 Jos jäähdytyksentoimitus keskeytetään asiakkaan puolella olevasta syystä,
  asiakas ei vapaudu maksu- eikä muista velvollisuuksistaan myyjää kohtaan.

  8.13 Jäähdytyksen toimituksen keskeyttäminen ei rajoita myyjän oikeutta
  mahdolliseen vahingonkorvaukseen.

  8.14 Myyjällä on oikeus periä maksukehotuksen ja katkaisuvaroituksen
  lähettämisestä sekä jäähdytyksen toimituksen keskeyttämisestä ja uudelleen
  aloittamisesta palveluhinnaston mukaiset maksut.

  8.15 Jäähdytyksen toimitusta jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on
  poistettu. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen jatkamaan jäähdytyksen toimitusta ennen
  kuin asiakas on maksanut maksukehotuksesta ja katkaisuvaroituksesta sekä muista
  keskeytykseen ja jälleen kytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja
  kustannukset sekä erääntyneet myyjän saatavat.

  8.16 Jäähdytyksen toimitus voidaan keskeyttää myös asiakkaan pyynnöstä. Asiakas
  on tällöin kuitenkin velvollinen suorittamaan jäähdytyksenkäyttömahdollisuuden
  ylläpidosta erikseen sovittavan maksun.

  9. Kaukojäähdytysverkkoon liittämisen ja jäähdytyksen toimituksen
  aloittamisen viivästys

  9.1 Kaukojäähdytysverkkoon liittäminen suoritetaan ja jäähdytyksen toimitus
  aloitetaan näissä ehdoissa kohdassa 1.9 mainittujen edellytysten täyttyessä
  jäähdytyssopimuksessa sovittuna ajankohtana. Liittämisajankohdan muuttamisesta
  (esim. asiakkaan rakennustyön aikataulumuutosten takia) tulee sopia toisen
  osapuolen kanssa hyvissä ajoin.

  9.2 Mikäli asiakasta ei voida myyjästä johtuvista syistä sovittuna ajankohtana liittää
  kaukojäähdytysverkkoon eikä jäähdytyksen toimitusta aloittaa, asiakkaalla on oikeus
  pidättäytyä liittymismaksun ja jäähdytyssopimukseen perustuvien maksujen
  maksamisesta siihen saakka, kun jäähdytyksen toimitus voidaan aloittaa.

  9.3 Mikäli liittämistä kaukojäähdytysverkkoon ja jäähdytyksen toimituksen
  aloittamista ei voida suorittaa sovittuna ajankohtana asiakkaasta johtuvasta syystä,
  asiakas on velvollinen suorittamaan viivästysajalta jäähdytyssopimukseen perustuvat
  maksut.

  Mikäli asiakas ilmoittaa puolellaan olevasta viivästyksestä niin myöhään, että myyjä on
  jo ehtinyt aloittaa liittymän rakentamiseen liittyvät työt, asiakas korvaa myyjälle
  viivästyksen vuoksi tarpeellisista toimenpiteistä sekä hyödyttömiksi käyneistä
  tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kulut.

  10. Jäähdytyssopimuksen päättyminen

  10.1 Jäähdytyssopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta.

  10.2 Sopijapuolet voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan jäähdytyssopimuksen päättymään 24 kuukauden irtisanomisajalla.

  10.3 Asiakas voi purkaa jäähdytyssopimuksen, jos myyjä on olennaisesti rikkonut
  jäähdytyssopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan.

  10.4 Myyjä voi purkaa jäähdytyssopimuksen päättymään välittömästi, jos:
  a) asiakas on asetettu konkurssiin eikä konkurssipesä sitoudu
  jäähdytyssopimukseen.
  b) asiakas on syyllistynyt jäähdytyksen tai myyjän omaisuuden
  anastamiseen, myyjän laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen tai
  myyjän asettamien sinettien murtamiseen.
  c) jäähdytyksen toimitus on keskeytetty näiden ehtojen mukaisesti eikä
  asiakas ole hänelle annetussa, vähintään kahden viikon määräajassa
  keskeyttämisestä lukien poistanut keskeyttämisen syytä.
  d) asiakas on muuten olennaisesti rikkonut jäähdytyssopimukseen
  perustuvia velvollisuuksiaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu
  myyjän kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.

  10.5 Myyjällä on oikeus kuitata siirtokelpoisella ja palautettavalla liittymismaksulla
  jäähdytyksen toimitukseen perustuva saatavansa asiakkaalta ja vähentää
  palautettavan liittymismaksun määrästä johtojen ja laitteiden mahdollisesta
  purkamisesta ja asiakkaan verkosta erottamisesta aiheutuneet kustannukset.

  11. Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen

  11.1 Sopijapuolet voivat yhdessä sopia yksilöllisen jäähdytyssopimuksen
  muuttamisesta.

  11.2 Ellei yksilöllisessä jäähdytyssopimuksessa ole toisin sovittu myyjällä on oikeus
  muuttaa sopimusehtoja ja hintoja kustannusten tai kustannusrakenteen muutosta
  vastaavasti. Tämän kohdan perusteella jäähdytyssopimusta ei voida muuttaa niin, että
  sopimuksen sisältö muuttuu olennaisesti.

  11.3 Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja, jos muutos
  perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen.

  11.4 Myyjällä on lisäksi oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen
  sopimusehtoja ja hintoja, jos siihen on erityistä syytä, olosuhteiden olennaisen
  muuttumisen vuoksi tai vanhentuneiden sopimus- ja hinnoittelujärjestelyjen
  uudistamisen takia.

  11.5 Myyjällä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät
  vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

  11.6 Myyjän on lähetettävä asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta
  lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos
  perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos
  saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus
  lähetetään asiakkaan laskutusosoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi asiakkaalle
  tulevaan laskuun.

  11.7 Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen
  päätös, on myyjällä oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien, kun muutos tai
  päätös tuli voimaan. Jos kyseessä on muutos asiakkaan vahingoksi, muutos voidaan
  toteuttaa myöhemminkin myyjän määräämänä ajankohtana. Myyjän on ilmoitettava
  näillä perusteilla tehtävistä muutoksista mahdollisimman pian.

  12. Riitojen ratkaiseminen

  12.1 Kaikki kaukojäähdytyssopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään
  ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

  12.2. Erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne nostetaan asiakkaan
  jäähdytyksen käyttöpaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin
  sovittu.

  Käytettyjen käsitteiden määritelmiä

  Asiakkaalla tarkoitetaan jäähdytysenergian ostajaa, joita ovat esimerkiksi asunto– ja
  kiinteistöosakeyhtiöt, yritykset ja julkiset yhteisöt.

  Asiakkaan kaukojäähdytyslaitteet ovat laitteita, joissa kaukojäähdytysvesi virtaa tai
  jotka säätävät asiakkaan jäähdytysjärjestelmän kautta kiertävää kaukojäähdytysveden
  virtausta.

  Asiakkaan jäähdytyslaitteet ovat laitteita, jotka jakavat jäähdytysenergian
  jäähdytyssiirtimistä käyttökohteisiin. Kaukojäähdytyksen kannalta oleellisia ovat
  laitteet ja kytkennät, joilla on suoranainen vaikutus kaukojäähdytysveden
  lämpenemiseen.

  Etäluennalla tarkoitetaan energiamittarin mittaamia jäähdytysenergian määrää
  koskevien tietojen siirtoa mittauspisteestä myyjälle tietoverkkoa pitkin.

  Energiamittari mittaa asiakkaalle toimitettavan jäähdytysenergian määrän eli
  kulutuksen ja asiakkaan laitteiden kautta virtaavan kaukojäähdytysveden määrän.
  Jäähdytysenergian mittayksikkö on MWh (megawattitunti) ja kaukojäähdytysveden
  mittayksikkö m3.

  Tekninen laitetila on rakennuksessa oleva erillinen tila, jossa asiakkaan
  kaukojäähdytyslaitteet ja myyjän mittauskeskus sijaitsevat. Mittauskeskus voi olla
  myös muussa tilassa.

  Jäähdytyksen käyttöpaikka on mittauskeskuksella varustettu kohde, jossa
  jäähdytysenergiaa käytetään.

  Jäähdytyksen luovutuspaikka on myyjän mittauskeskuksen ja asiakkaan
  kaukojäähdytyslaitteiden liitoskohta.

  Kaukojäähdytysvedellä tarkoitetaan kaukojäähdytysverkossa kiertävää vettä.

  Kaukojäähdytysverkko on suljettu putkiverkko, jossa jäähdytysenergiaa siirretään
  veden välityksellä asiakkaille.

  Liittymisjohdolla tarkoitetaan yhtä asiakasta varten rakennettua
  kaukojäähdytysjohtoa, jonka välityksellä asiakas on liitetty kaukojäähdytysverkkoon.

  Liittymismaksu on sopimusvesivirtaa/sopimustehoa vastaava maksu, jonka asiakas
  maksaa liittyessään kaukojäähdytykseen.

  Lisäliittymismaksu on uutta sopimusvesivirtaa/sopimustehoa vastaavan
  liittymismaksun ja vanhaa sopimusvesivirtaa/ sopimustehoa, josta liittymismaksu on
  suoritettu, vastaavan liittymismaksun erotus.

  Mittauskeskus on myyjän mittauslaitteisto, joka jäähdytysenergian mittauslaitteiden
  lisäksi sisältää liittymisjohdon sulkuventtiilit ja lianerottimet sekä mahdolliset laitteet
  virtauksen ja paine-eron rajoittamiseksi. Asiakkaan laitteisto liitetään myyjän
  mittauskeskukseen.

  Myyjällä tarkoitetaan jäähdytysenergian toimittajaa, joita yleensä ovat energia-,
  sähkö- ja lämpöyhtiöt tai vastaavat laitokset.

  Paine-erolla tarkoitetaan tulo- ja paluuputkissa mittauskeskuksen jälkeen vallitsevien
  paineiden eroa.

  Palveluhinnastossa on mainittu muut jäähdytyssopimukseen perustuvat maksulliset
  palvelut kuten muistutusmaksu, perintäkulut, mittarinlukumaksut ym.

  Sopimusteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta jäähdytystehoa.
  Sopimustehon mittayksikkö on kW (kilowatti).

  Sopimusvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua kaukojäähdytysveden
  suurinta virtausta. Sopimusvesivirran mittayksikkö on m3/h.